Anjel prvej metly

„Pripomínate si dnes moje posledné zjavenie vo Fatime 13. Októbra 1917, potvrdené slnečným zázrakom. Pozerajte stále viac na Ženu odetú slnkom, ktorá má za úlohu pripraviť Cirkev a ľudstvo na príchod veľkého dňa Pánovho.
Nastal čas rozhodného boja. Na svet zostúpila hodina veľkého súženia, lebo anjeli Pánovi boli vyslaní svojimi metlami potrestať zem. Koľkokrát som vás vyzývala, aby ste kráčali cestou umŕtvovania zmyslov, ovládania vášní, skromnosti, dobrého príkladu, čistoty a svätosti!
Ľudstvo však neprijalo moju výzvu a pokračovalo v neposlušnosti voči šiestemu prikázaniu Zákona Pánovho, ktoré stanovuje nedopúšťať sa nečistých skutkov. Snažilo sa dokonca chváliť také prestúpenia a predstavovať ich ako dosiahnutie ľudskej hodnoty a nový spôsob uplatňovania vlastnej osobnej slobody. Tak sa dnes dospelo k uznaniu všetkých hriechov nečistoty ako skutočného dobra. 


Začalo sa kazením svedomia detí a mládeže tým, že boli vedení k presvedčeniu, že nečisté skutky, páchané na sebe samom, nie sú hriechom, že pomer pred manželstvom medzi snúbencami je dovolený a dobrý, že rodiny sa môžu chovať slobodne a užívať prostriedky, zabraňujúce počatiu.
Dospelo sa až k ospravedlňovaniu a vychvaľovaniu nečistých skutkov proti prírode a dokonca k návrhu zákonov, stavajúcich na roveň rodiny spolužitie homosexuálov. 
Nikdy sa tak, ako dnes, ustavične nepropagovala tlačou a všetkými hromadnými oznamovacími prostriedkami nemorálnosť, nečistota a oplzlosť. Predovšetkým televízia sa stala perverzným nástrojom dennodenného bombardovania oplzlými scénami, zameranými na skazenie myslí a sŕdc všetkých. 
Zábavné lokály, najmä kiná a diskotéky, sa stali miestami verejného zhanobenia vlastnej ľudskej a kresťanskej dôstojnosti. Je to doba, keď Pána, nášho Boha, ustavične verejne urážajú hriechy tela.
Už Sväté písmo vás varovalo, že kto hreší telom, v tom istom tele nájde svoje spravodlivé potrestanie.


Tak prišiel čas, keď anjel prvej metly letí nad svetom, aby ho potrestal podľa Božej vôle:

- Anjel prvej metly vrýva do tela tých, čo sa nechali poznačiť znakom šelmy na čele a na ruke a klaňali sa jej obrazu bolestivú a zhubnú ranu, zapríčiňujúcu zúfalý krik u tých, ktorí ňou boli postihnutí. Táto rana predstavuje fyzické bolesti, postihujúce telo ťažkými nevyliečiteľnými chorobami. Bolestivá zhubná rana je metlou pre celé dnes skazené ľudstvo, ktoré vybudovalo bezbožnú materialistickú civilizáciu a z honby za rozkošou robí vrcholný cieľ ľudského života.
Niektoré z mojich úbohých detí zasiahla za svoje nečisté hriechy a svoj morálny rozvrat nesú v sebe samých ako ťarchu zla, ktoré spáchali. Iných, naopak, zasiahla, aj keď sú dobrí a nevinní, potom ich utrpenie slúži na záchranu mnohých zlých, vzhľadom na solidaritu, ktorá vás všetkých spája.


- Prvou metlou sú zhubné nádory a všetky druhy rakoviny, proti ktorej veda nemôže si nič poradiť, aj keď vo všetkých úsekoch zaznamenala pokrok, sú to choroby, ktoré sa stále rozliezajú a zasahujú ľudské telo a pustošia ho veľmi bolestivými zhubnými ranami.

Milovaní synovia, majte pred očami rozširovanie týchto nevyliečiteľných chorôb vo všetkých častiach sveta a milióny mŕtvych, ktoré spôsobujú.

- Prvou metlou je nová choroba AIDS, ktorá postihuje predovšetkým moje úbohé deti, ktoré sú obeťami drog, nerestí a nečistých hriechov proti prírode.
Vaša nebeská Matka chce byť pre všetkých pomocou, oporou, posilou a nádejou v tejto dobe, keď je ľudstvo postihnuté touto prvou metlou. Preto vás vyzývam, aby ste kráčali po ceste pôstu, umŕtvovania a pokánia.

Mojim úbohým deťom, zasiahnutých prvou metlou bolestivej a zhubnej rany, sa predstavujem ako milosrdná Matka, ktorá pozdvihuje a posilňuje, ktorá vedie k nádeji a pokoju. Od nich žiadam, aby svoje utrpenie obetovali v duchu zadosťučinenia, očisty a posvätenia. Predovšetkým pre nich sa moje Srdce stáva najvítanejším, najotvorenejším útočišťom a bezpečnou cestou, vedúcou ich k Bohu spásy a radosti. V tejto mojej nebeskej záhrade budú všetci potešení a povzbudení a ja sama si beriem na starosť dodávať im uľahčenie v utrpení a ak je to vôľa pánova, darovať im uzdravenie. Preto v týchto časoch, v ktorých je ľudstvo zasiahnuté prvou metlou, vás všetkých vyzývam, aby ste sa pozerali na mňa, svoju nebeskú Matku, a tak boli posilnení a dostalo sa vám pomoci.“

13. októbra 1989, Como, Taliansko 

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre