Čo (všetko) vedie k otročeniu zlému?

V tomto článku nejde o uvedenie človeka do pocitu zvieravej viny, či pocitu nebezpečenstva, ale o uvedomenie si, kde, ako a čím sa človek zaplietol so zlým, aby sa ho následne mohol zriecť, činiť pokánie a vydať sa späť na Božie cesty.

Pravé pokánie predpokladá poctivosť a nie podivný strach z toho, že by sa ma to mohlo týkať. Náš Boh je milujúci, uchádzajúci sa o človeka a zastávajúci sa človeka, aby človek mohol žiť v slobode Božieho dieťaťa.

Toto spytovanie svedomia pripravil skúsený exorcista P. Andrzej Grefkowicz ako pomôcku pre tých, ktorým slúži modlitbou za oslobodenie z moci zla. 


Ak sa niekoho tieto veci týkajú, je dôležité, aby sa: 
- najprv zo svojich zlyhaní vyznal Pánovi vo sviatosti zmierenia, 
- zriekol sa tých vecí, ktoré praktizoval a skrze ktoré sa otvoril zlu 
- obnovil krstný sľub 
- odovzdal svoj život Kristovi 
- prosil za oslobodenie z moci zla 

Pán je silnejší ako všetko zlo a svojou smrťou na kríži a vzkriesením zlo premohol. Je však dôležité, aby sme zo svojich hriechov konali pokánie a aby sme sa my sami zlého varovali. Potom opäť môžeme vo svojom srdci zažívať Boží pokoj.


1. Špiritizmus

Božie slovo vyhlasuje: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“ (Lv 19,31) 
Ten, kto sa preto pokúša nadväzovať kontakt s duchmi akoukoľvek formou, hreší tak proti Bohu. Ak si vyvolával duchov a získaval si od nich odpovede na otázky, osobitne tieto odpovede boli logické, musíš rátať s tým, že si nadviazal kontakt so zlým duchom, alebo v najlepšom prípade so zavrhnutou dušou. (V tejto otázke nemôžeme mať nikdy úplnú istotu, pretože zlý duch je „otcom lži“ bez ohľadu na to, ako sa sám prezentuje a my nevieme, kto to je.)
Ak Boh hovorí jasné NIE, potom žiadna duchovná bytosť, ktorá je v jednote s Bohom, npodnikne nič, čo by odporovalo Božiemu slovu. Ale zlý duch nidy neodíde dobrovoľne, ak ho už raz človek zavolá. Od toho okamihu ťa môže vyhľadať, kedy sa mu zapáči. Môžeš to vnímať ako pocit čejsi trvalej, alebo občasnej prítomnosti, môže sa k tebe dostávať prostredníctvom snov alebo naopak, vytrhovaním zo spánku, doma môžeš počuť najôznejšie čudné zvuky...

Preto si spomeň: nevyvolával si niekedy duchov, či už sám, alebo v spoločenstve druhých? Nebol si svedkom takého počínania (jeho dôsledy môžu na teba dopadnúť dokonca aj v prípade, že ste to robili „zo srandy,“ že ste sa na to „len hrali,“ alebo že k tomu došlo „predsa len raz“)? Nezúčastnil si sa náhodou tzv. rodinných konštelácií podľa Berta Helingera?

2. Veštenie 

Božie slovo vyhlasuje: Preto vy nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, snárov, hádačov a čarodejov... (Jer 27,9).
Ten, kto využíva veštenie, alebo sa sám pokúša akýmkoľvek spôsobom veštiť (napr. za pomoci kariet, tarotu, horoskopov...), dopúšťa sa hriechu. Ak sa veštby napĺňali a pokiaľ ten, kto veštil, uvádzal fakty, o ktorých nemohol vopred vedieť, znamená to, že ti „poslúžil“ zlý duch. 
Človek obmedzený časom a priestorom spoznáva udalosti, ktorých sa  sám zúčastnil, alebo o ktorých sa dozvedel z dostupných zdrojov. Ale ak sprostredkováva informácie, ktoré sa kryjú so skutočnosťou a o ktorých by nemal možnosť sa dozvedieť, znamená to, že jeho informátorom je nejaká duchovná bytosť (tie nie sú obmedzené časom a priestorom), a to taká, ktorá nie je v jednote s Bohom – čiže zlý duch. Akú cenu už platíš za jeho služby a koľko ťa to ešte bude stáť?  

Preto si spomeň: neskúšal si akýmkoľvek spôsobom niečo si veštiť, aj keby to malo byť „len“ čítanie horoskopov (forma veštenia totiž nehrá žiadnu úlohu)? Nevyužíval si astrológiu, či numerológiu? Nepoužíval si kyvadlo, alebo radiestéziu (t.j. citlivosť na aktivitu poľa zisťovaním pomocou virgule, prútikárstvo)? Neobrátil si sa na niekoho, aby ti veštil (jasnovidka, veštec, cigánka, astrológ...)? Neponúkal ti niekto, že ti bude veštiť, čítať z ruky a ty si súhlasil?

3. Liečiteľstvo

Na fungovanie našej telesnej schránky a na naše zdravie majú vplyv prirodzené vplyvy, ktoré sú v súlade so zákonitosťami medicíny, fyziky a chémie. Tiež duchovné mocnosti môžu pôsobiť na to, ako sa cítime a ako fungujeme. Kresťanská životná prax jasne vyznačuje formy, prostredníctvom ktorých sa môžeme odvolávať k Bohu, k Ježišovi Kristovi, ak túžime po zlepšení svojho zdravia. Týmito prostriedkami sú modlitby k Bohu, Panne Márii a k svätým. Sú nimi sviatosti a sväteniny. Aj tie môžeme využívať podľa jasne stanovených pravidiel. 
Na naše telo a na to, ako sa cítime, môžu pôsobiť aj zlí duchovia. Môže sa to stať v prípade, keď sa otvárame alternatívnym metódam „akože liečenia.“ Ide o také formy, ktoré nemajú s kresťanskou praxou (sviatosťami, modlitbou) nič spoločného a ktoré tiež nemajú nič spoločného s uplatňovaním lekárskej vedy.
Ak teda niekto konštatuje zlepšenie svojho zdravotného stavu a forma užitej terapie pritom nezodpovedá zásadám lekárskej vedy ani kresťanskej viery, ponúka sa otázka, čou mocou vlastne ten či onen liečiteľ pôsobí?

Preto si spomeň: nevyužíval si služieb energoterapeutov (senzibilov), alebo iného typu liečiteľov, využívjúc napr. metódy „východnej medicíny?“ Nevyužíval si prostriedky homeopatie, predovšetkým terapie u tzv. lekárov – homeopatov? (homeopatia sa nezakladá na vedeckom základe). Vždy je potrebné presvedčiť sa, na čom sa zakladajú metódy alternatívnej liečby, než sa ich rozhodneme využiť, a to aj v prípade, že by nám ich odporúča lekár.


4. Nekresťanské duchovné praktiky

V tomto prípade ide predošetkým o využívanie takých ponúk, medzi ktoré patria východné meditácie (aj tie, ktoré sa spájajú s kresťanskými prvkami), východná medicína, východné bojové umenia, feng-šuej, tai-či...
Mali by sme si uvedomiť, že Východ nikdy neoddeľuje žiadnu svoju aktivitu od filozofie vyznávaného náboženstva. Tiež všetky vyššie uvedené oblasti vychádzajú z tejto filozofie a náboženstva. Ak preto kresťan začína praktizovať uvedené veci, je potrebné nazvať to apostáziou (odpadlíctvom od viery) a teda hriechom proti Prvému Božiemu prikázaniu.
Dôsledkom tohto hriechu je otvorenie sa zlému duchu a závislosť na ňom. Ten, kto sa odvracia od Ježiša Krita ako Jediného Pána a Spasiteľa, a hľadá pomoc či záchranu niekde inde, vystavuje sa veľkému nebezpečenstvu, pretože podľa slov sv. Petra: „...diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1Pt 5,8). 

Preto si spomeň: nevyužil si niektoré z ponúk východnej meditácie (jóga vo všetkých svojich podobách), východnej medicíny, východných bojových umení? Nezariadil si si byt v duchu orientálnej filozofie? Nezaložil si záhradu usporiadanú podľa východných mytológií? Nepraktikoval si vegetariánstvo...?

5. Mágia

Pod pojem mágia patria najrôznejšie druhy zaklínania, tajné obrady, tajné znamenia, talizmany, ktorých nosenie má ovplyvniť tajomné sily a prinútiť ich k dosiahnutiu požadovaných účinkov – Dobré sily má privolať tzv. Biela mágia, Zlé sily (napr. vykonanie pomsty na niekom) Čierna mágia.
Jednania tohto typu smeruje priamo proti tomu, k čomu nás vedie Boh. Je to On, kto určuje čo je dobré a čo zlé. On sám nás uvádza na cesty, ktorými nás chce viesť, preto sa nesmieme snažiť ovplyvňovať Boha k dosiahnutiu vlastných cieľov, ale máme poznávať jeho vôľu, aby sme ju mohli vo svojom živote následne dopĺňať. 
Ten, kto i napriek tomu sa uchyľuje k vyššie uvedeným spôsobom, skutočne často dosahuje zamýšľaného cieľa, lenže v tom prípade je „dobrodincom“ zlý duch. „Služby,“ ktoré preukáže, musia ľudia zvyčajne veľmi draho zaplatiť.

Preto si spomeň: nevyužíval si vo svojom živote magických formúl, alebo rituálov? Nezaklínal si, nezlorečil si niekomu, alebo si ho nepreklínal? Nenosil si amulety (ako napr. prsteň Atlanťanov)?
Nevyužíval si služieb druhého človeka (jasnovidiek, šamanov, mágov, zaklínačov, laických exorcistov, čarodejníc...) ktorý mal spôsobiť niečo na tvoje prianie?

6. Stav tranzu

Ďalším nebezpečenstvom ktorým sa môžeme dostať do otroctva zlého ducha, môžu byť stavy tranzu, do ktorého sa človek zámerne dostáva, alebo ktorému sa otvára. Je to stav, v ktorom človek nekontroluje svoje konanie ani vôľu (rozhodnutia, voľby). Do tohto ohrozenia sa človek môže dostať v okolnostiach priaznivých pre prijímanie satanitistických obsahov, napr. pri diskotékach, na ktorých sa hrá techno hudba. Človek si neuvedomuje, komu sa v stave tranzu oddáva a čo pri tom robí.

Preto si spomeň: nepočúval si hudbu techno, neužíval si chanellingu (komunikácie medzi hmotnými a nehmotnými dimenziami, svetmi), tranzové podoby rýchleho učenia (napr. SITA), alebo iných akože terapeutických ponúk odporúčaných niektorými psychológmi? Nepodrobil si sa hypnóze...?

7. Psychotronika

K zotročovaniu môže dôjsť v intelektuálnej oblasti, keď sa niekto zúčastuje kurzov, alebo hltá literatúru, len aby si osvojil tajomné poznanie, aby sa prehĺbil v hlbinách neznámeho spirituálneho sveta. Spútanosť môže byť tým závažnejšia, ak súčasťou kurzu bola iniciácia (zasvätenie), smerujúce k získaniu mimoriadnych schopností.

Preto si spomeň: nezúčastnil si sa psychotronických prednášok, kurzov, alebo si nebol členom psychotronických skupín? Nezúčastnil si sa kurzov reiki, radiestézie, astrológie...? 
Nečítal si tlačoviny typu Veštica, Neznámy svet, Štvrtý rozmer, Liečiteľ, Vek Vodnára, Tretie oko...?

8. Satanizmus

V tomto prípade ide tak o skupiny zahŕňajúcej vyznávačov satana, tak aj o jednotlivcov, ktorí sú v duchovnom spojení s takými skupinami alebo priamo so satanom.
Základnou podobou tohto spojenia je zmluva uzavretá so zlým duchom – podpis cyrografu (stredoveká podoba písomnej zmluvy, v neskoršom prenesenom význame forma zmluvy s diablom), ktorú môžu sprevádzať akty zrieknutie sa Boha, viery, krstu...
Akty tohto druhu vedú neodvratne k takejto závislosti na zlom duchu, ktorú nazývame posadnutosť. V takom prípade môže dochádzať k situáciám, v ktorých človek stráca vládu nad svojím telom. Robí veci, ktoré by nechcel robiť a niekedy si dokonca vôbec neuvedomuje, čo sa s ním deje. A hoci v počiatočnej fáze takejto spútanosti človek môže pre seba získať nejaký úžitok (napr. mimoriadne schopnosti, alebo splnenie vlastných túžob), nakoniec vedie toto „priatelenie sa“ k totálnej skaze človeka – fyzickej, psychickej i duchovnej.

Preto si spomeň: neboli v tvojom živote okamihy, kedy si sa obracal k zlému duchu, keď si užíval mantry, kedy si sa spájal s „duchom vodcom“, kedy si uzatváral zmluvu, kedy si sa zúčastnil satanistických rituálov, kedy si navštevoval koncerty satanitických hudobných skupín, alebo keď si počúval ich skladby zo záznamu? Neužíval si satanistických znamení (kríž s ramenami zlomenými smerom nadol, pentagram, číslo 666, lebku capa...)? neudržiaval si blízky vzťah so satanistom?

9. Rodové korene

Tvoja otvorenosť voči pôsobeniu zlého ducha môže byť dôsledkom určitého zväzku tvojej rodiny so zlým duchom v skorších generáciách (rodičia, starí rodičia, prapra...)

Preto si spomeň: nevládnu v tvojej rodine nejaké poverčivé názory, alebo zvyky, ako napríklad: nešťastný piatok, nešťastná trinástka, čierna mačka, šťastná sedmička, porcelánové slony pre šťastie, podkovy, nepodávanie ruky krížom alebo cez prah, neukladanie kabelky na zem, schovávanie rybích šupín v peňaženke, chytanie sa za gombík pri pohľade na kominára...? (na stopu takéhoto správania ťa môžu priviesť poverčivé zvyky tvojich príbuzných).
Spýtaj sa, či sa niekto v tvojej rodine nezaoberal mágiou, veštením, špiritizmom, satanizmom, alebo podivnými formami liečiteľstva.

Podoba okultných praktík sa mení podľa hisorického obdobia a prostredia, preto sa vo svojich variantoch môže líšiť, avšak podstata všetých týchto podôb je vždy tá istá.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2117: Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie –, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných. 

Sk 19, 18-20: Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky.  A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo.

Masima
zdroj: vojtechkodet.cz

Zverejnenie komentára

0 Komentáre