Neverte každému duchu

Neverte každému duchu (1 Jn, 4, 1). Nie každý nadprirodzený prejav je aj Božím prejavom. Aj zlý duch sa prejavuje nadprirodzeným spôsobom. A keďže zlý duch vždycky zvádza a vždycky sa pretvaruje, jeho zjavenia sú pre náš život nebezpečné. 
Sväté písmo varuje: „... sám satan sa tvári ako anjel svetla“ (2 Kor 11, 14)
Kristus takých ľudí, čo sa ženú za zjaveniami menuje zlými a cudzoložnými (Mt 12, 39)
Aj sv. poštol Pavol prorokuje o ľuďoch, ktorí sa budú pridržiavať „zvodných duchov a učenia démonov“ (1 Tim 4,1)

Prvé nadprirodzené zjavenie mala Eva v raji. Toto zjavenie hovorilo ľudskou rečou. A bolo to diabolské zjavenie a zamaskované v podobe hada. Prvý a najväčší hriech sa zrodil práve z tohto zjavenia. Zjavenie malo aj pravdu — otvorili sa im oči, mali ohromujúci zážitok. Ale zjavenie aj luhalo. Zjavenie hovorilo, že nikdy nezomrú. Ale naši prarodičia už nežijú, umreli; tak ako aj my umrieme. 

Keď sa Boh prestal zjavovať prvému židovskému kráľovi Šaulovi, navštívil ženu, ktorá mala vešteckého ducha, a ona mu vyvolala Samuela, ktorý už bol mŕtvy. Aj tu išlo o nadprirodzené zjavenie, ktoré prehovorilo: „A prečo sa spytuješ mňa, keď ťa Boh opustil a stal sa ti nepriateľom?“ Zjavenie predstavuje Šaulovi Boha ako nepriateľa. Kto tak môže urobiť? Bolo to diabolské zjavenie, Šaul mu uveril a neskôr zle skončil. 

Aj Ježišovi na púšti po 40 dňovom pôste, keď bol fyzicky vyčerpaný, sa zjavil diabol, aby ho pokúšal. Je pre nás poučné, že Ježiš v rozhovore so satanom tri raz cituje Sväté písmo - a zvíťazil. Kto prísne vychádza zo Svätého písma, víťazí... 
Raz zlý duch volal za Ježišom: „Ty si Boží Syn!“ A Ježiš mu prísne pohrozil. Od satana nechcel prijímať nijaké služby. 

Zlý duch chce pre svoje zhubné cieľe použiť i mimoriadne schopných ľudí. Skutky apoštolov spomínajú Šimona zo Samárie, ktorý priam „ohromoval samarijský ľud“. Ľudia, čo ho počúvali, hovorili: „On je Božia sila . . .“ 
Iný názor na tohto človeka mal apoštol Peter, ktorý Šimona videl „v putách neprávosti“. 

V čo všetko ľudia neveria?! Jedni nechcú veriť v Boha a v jeho spásne slovo, iní zase veria v možné i nemožné veci. 

Aj v dnešnej dobe môžete čítať v tlači o vyvolávaní duchov, špiritizmus sa z Ameriky rozšíril už do celého sveta, v Brazílii má aj svoje tlačiarne, ba aj nemocnice, rozhlas. Veda, zvaná psychotronika, ktorá skúma parapsychologické javy, poriada svetové kongresy. 

Stúpa počet veštkýň a množstvo ľudí, aj kresťanov, podlieha pochybným duchovným praktikám. 

Čisté a silné náboženstvo sa zaobíde bez podobných nadprirodzených zjavení. Také zjavenia ohromia, vyvolajú zážitok, dojem, ale aj ochromia a zničia. Podobne ako každý hriech. Tiež je vzrušivým zážitkom, ale v konečnom dôsledku zraňuje svedomie a ničí. . . 

Zostaňme my len pri Božom zjavení. A vypočujme autentické učenie cirkvi, ktoré nachádzame vo vieroučnej konštitúcii Dei Verbum: „Preto On (Kristus) — ktorého kto vidí, vidí aj Otca — celou svojou prítomnosťou a svojím zjavom, slovami a skutkami, znameniami a zázrakmi, najmä však svojou smrťou a slávnym zmŕtvychvstaním, napokon zoslaním Ducha pravdy, uskutočňuje a tým aj završuje zjavenie a potvrdzuje ho Božím svedectvom, totiž že Boh je medzi nami, aby nás oslobodil z tmy hriechu a smrti a aby nás vzkriesil k večnému životu. Preto kresťanský poriadok spásy, ako nová a konečná zmluva, sa nikdy nepominie a nemá sa už očakávať nijaké nové verejné zjavenie pred slávnym príchodom Pána Ježiša Krista.“ 

vložil: SiMa
zdroj: časopis Slovo

Zverejnenie komentára

0 Komentáre