Kristus Kráľ

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. 

Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roku 1925 ako svedectvo lásky Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi - preto bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a predsavzatia naprávať svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa. A modlitba zasvätenia ľudstva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou od začiatku bola a je obdarená úplnými odpustkami. 

Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť - najvyšší stupeň slávenia a veľmi vhodne bol preložený na poslednú, tridsiatu štvrtú cezročnú nedeľu v liturgickom roku. Veď takto lepšie vystihuje vôľu večného Otca "zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi" (Ef l, 10), a kresťanom každoročne priamo pripomína, že Kristus je "Alfa a Omega, Počiatok i Koniec" (Zjv 21, 6).

Liturgický rok začína adventom - prípravou na slávnosť Narodenia Pána - a končí oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. 

Biblický základ slávnosti Krista Kráľa je v Modlitbe Pána - príď kráľovstvo Tvoje...
Navyše hlavným dôvodom Ježišovho ukrižovania bol titul „židovský kráľ'. 
A v štvrtom evanjeliu Ježiš priznáva, že je kráľ, ale jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, a že sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde (porov. In 18, 33 - 37). 

V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so žezlom v ruke, zväčša v podobe kríža. Nielen kríž, ale už samotné slovo žezlo, vyjadruje službu. Grécky výraz skeptron, pochádza totiž zo slovesa skeptesthai, čiže podopierať, pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým druhých podopiera a dvíha. Druhý význam termínu skeptron je palica pútnika alebo pastiera.

Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier predpovedaný prorokom Ezechielom hľadá svoje stratené ovce, zranené obväzuje, slabé posilňuje. Ježiš ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho potrebujú.

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu predpísané na sviatok Krista Kráľa

V: Najsladší Ježišu, Vykupiteľu ľudského pokolenia, zhliadni na nás, ktorí tu pred oltárom Tvojím pokorne kľačíme, Tvoji sme a Tvoji byť chceme.
R: Aby sme však čím užšie s Tebou spojení mohli byť, hľa, dnes každý z nás dobrovoľne sa zasväcuje najsvätejšiemu srdcu Tvojmu.
V: Mnohí Teba, pravda, nikdy nepoznali a mnohí Ťa zavrhli, prikázaniami Tvojimi pohŕdajúc.
R: Nad obidvomi sa zmiluj, najláskavejší Ježišu, a všetkých pritiahni k svätému Srdcu Tvojmu.
V: Pane, buď kráľom nielen tým veriacim, ktorí od Teba nikdy neodstúpili, ale i synom márnotratným, ktorí Ťa opustili. Učiń, aby sa čím skôr zasa vrátili do otcovského domu, aby ich duše biedou a hladom nezahynuli.
R: Buď kráľom i tým, korých mylné mienky do bludu uviedli, alebo, ktorí v nesvornosti odtrhnutí žijú, priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby čím skôr bol jeden ovčinec a jeden pastier.
V: Buď kráľom i všetkým tým, čo ešte žijú v tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva Tvojho. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov národa, čo tak dlho bol vyvoleným ľudom; a tá krv, ktorú na seba volali, nech sa im stane prameňom života a spásy.
R: Daj Pane Cirkvi svojej stálu slobodu a bezpečnosť. Daj všetkým národom poriadok a pokoj, učiň, aby od oboch končín zeme ozýval sa jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu, jemu česť a chvála na veky vekov.
Amen.

Zlatá odpustková modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, Teba za kráľa sveta uznávam, všetko čo bolo stvorené, pre Teba bolo učinené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem svoje krstné sľuby: Odriekam sa zlého ducha i všetkej pýchhy jeho i všetkých skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali sväté kráľovstvo Tvoje a tak sa kráľovstvo pokoja Tvojho upevnilo na celom svete.
Amen.

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre