Aktuálne

Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu?

Nedeľné slávenie Eucharistie je stredobodom života Cirkvi (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2177). My kresťania prichádzame v nedeľu na omšu, aby sme sa stretli so vzkrieseným Pánom, či lepšie povedané nechať Jeho, aby stretol nás, počúvať Jeho slovo, živiť sa u Jeho stola a stávať sa tak cirkvou, totiž Jeho mystickým Telom žijúcim vo svete.

Tak tomu už od začiatku rozumeli Ježišovi učeníci, ktorí oslavovali eucharistické stretnutie s Pánom v deň, ktorý židia nazývali "prvým dňom v týždni" a Rimania "dňom slnka", pretože ten deň Ježiš vstal z mŕtvych, ukázal sa učeníkom, rozprával s nimi a daroval im Ducha svätého (porov. Mt 28,1; Mk 16,9.14; Lk 24,1.13; Jn 20,1.19). Tiež veľké zoslanie Ducha na Turíce nastalo v nedeľu, päťdesiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní. 
Z týchto dôvodov je pre nás nedeľa svätým dňom, ktorý je posvätený slávením Eucharistie, živou prítomnosťou Pána medzi nami a pre nás. 
Omša je teda tým, čo uskutočňuje kresťanskú nedeľu! Kresťanská nedeľa sa točí okolo omše. Čím by bola pre kresťana nedeľa, v ktorej by chýbalo stretnutie s Pánom?

Existujú kresťanské komunity, ktoré, žiaľ, nemôžu mať každú nedeľu omšu. Tiež tie sú však povolané zhromaždiť sa v tento posvätný deň k modlitbe v Pánovom mene, načúvať Božiemu Slovu a oživovať túžbu po Eucharistii. 
V niektorých sekularizovaných spoločnostiach vymizol kresťanský význam nedele osvietené Eucharistiou. 
Škoda! 
V takýchto kontextoch je potrebné oživovať toto povedomie a znovu si osvojiť zmysel pre slávenie, význam radosti, farského spoločenstva, solidarity a odpočinku, ktorý občerstvuje dušu aj telo (porov. KKC, 2177-2188). Všetkým týmto hodnotám učí Eucharistia, nedeľu za nedeľou. Preto Druhý vatikánsky koncil zdôrazňuje, že »deň Pána je prvotný sviatočný deň, ktorý je potrebné predkladať zbožnosti veriacich a vštepovať do ich vedomia tak, aby sa stal aj dňom radosti a pracovného pokoja« (Sacrosanctum Concilium, 106).

Počas prvých storočí v nedeľu nebol pracovný pokoj. Ten je špecifickým prínosom kresťanstva. Podľa biblickej tradície odpočívajú židia v sobotu, zatiaľ čo v rímskej spoločnosti nebol počas týždňa stanovený jediný deň pokoja od otrockej práce. Kresťanský zmysel pre život [Božích] detí a nie otrokov, oživený Eucharistiou, spôsobil, že sa nedeľa - takmer všeobecne - stala dňom odpočinku. Bez Krista by nám bolo súdené byť v područí každodennej únavy, starostí a obáv pred zajtrajškom. Nedeľné stretnutie s Pánom nám dáva silu prežívať deň s dôverou a odvahou a s nádejou kráčať vpred. Preto my, kresťania prichádzame v nedeľu na stretnutie s Pánom, na slávenie Eucharistie.

Eucharistické spoločenstvo s Ježišom, zmŕtvychvstalým a živým na veky, anticipuje nedeľu, ktorá nebude mať konca a kedy nebude už námahy a bolesti, ani smútku a sĺz, ale len radosť z plného života s Pánom navždy. Aj o tomto blaženom spočinutí hovorí nedeľná omša, keď nás učí, aby sme sa v týždennom zhone zverovali rukám nebeského Otca.

Čo môžeme odpovedať tomu, kto tvrdí, že chodiť na omšu vrátane nedele je k ničomu, pretože dôležité je žiť dobre a mať rád blížneho? 

Je pravda, že kvalita kresťanského života sa meria schopnosťou mať rád, ako povedal Ježiš: »Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" (Jn 13,35). Ako by sme ale mohli praktizovať evanjelium, keby sme k tomu nedeľu za nedeľou nečerpali energiu z nevyčerpateľného zdroja Eucharistie? 
Neprichádzame na omšu, aby sme niečo dávali Bohu, ale aby sme od Neho prijímali to, čoho je nám naozaj potrebné. Pripomína to modlitba Cirkvi, ktorá sa obracia k Bohu takto: »Ty nepotrebuješ našu chválu, ale zahŕňaš nás svojou láskou, aby sme ti vzdávali vďaky; naše chválospevy neumocnia tvoju veľkosť, ale vymôžu nám spásnu milosť« (preklad talianske znenie 4. všeobecné prefácia Rímskeho misála; porov. slovenské znenie: » bez neho nie je naše ďakovanie teba dôstojné a je spasiteľné len skrze Neho «).

Prečo teda prichádzať v nedeľu na omšu? Nestačí odpoveď, že to je cirkevné prikázanie. To nám pomáha opatrovať túto hodnotu, ale samotne nestačí. My kresťania sa potrebujeme zúčastniť nedeľnej omše, pretože jedine s Ježišovou milosťou, s Jeho prítomnosťou žijúcou v nás a medzi nami môžeme uvádzať vo skutok Jeho prikázania a byť tak Jeho dôveryhodnými svedkami.

Katechéza pápeža Františkana generálnej audiencii v aule Pavla VI.

vložil: Masima

Žiadne komentáre