Je jóga len cvičenie?

Svätý Ján Pavol II. povedal: "Niektorí kresťania nadšene vítajú určité veci, ktoré vychádzajú z náboženských tradícií Ďalekého východu, napríklad niektoré techniky a metódy meditácie a askézy. V určitom prostredí sa stali akousi módou a sú prijímané z veľkej časti nekriticky." Tieto slová svätého Jána Pavla II. sú dnes obzvlášť aktuálne. V súčasnosti sú jednou z najpopulárnejších podôb relaxácie najrôznejšie cvičenia jógy. 
Už sa neobmedzujú len na čoraz častejšie vznikajúce "školy jógy", ale dostávajú sa aj do verejných priestorov - jóga sa cvičí v parkoch, využíva sa vo vyučovacích hodinách v školách, v poradniach pre tehotné ženy, v kluboch seniorov ...

Častokrát sa dokonca aj praktizujúci katolíci dávajú strhnúť vlnou "dobročinnej sily" jógy s tvrdením, že predsa pre nich sú to len relaxačné telesné cvičenia a nespájajú ich s vymedzenou filozofiou. 

Je to naozaj možné? Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť v Katechizme Katolíckej cirkvi, ktorý zdôrazňuje: " Je teda nesprávne hodnotiť morálnosť ľudských činov, berúc do úvahy len úmysel, ktorý k nim dáva podnet, alebo len okolnosti (prostredie, spoločenský tlak, prinútenie alebo nevyhnutnosť konať atď.), ktoré tvoria ich rámec."(KKC 1756)
Potvrdenie toho istého nájdeme tiež v slovách svätého Pavla: "Vystríhajte sa zla všetkého druhu." (1 Sol 5,22)

Veľa tých, čo študujú a skúmajú východné kultúry, si všíma, že jóga je v podstate ponorená vo svete bohov a duchov a zakladá sa na ich privolávanie do prítomnosti (čo môže dovádzať k posadnutosti), a jednotlivé pozície sú zasvätené rôznym bôžikom. Gestá a cvičenia v jóge teda nemôžu byť duchovne neutrálne. 
Vedie to k tomu, že keď cvičíme jógu, otvárame sa (trebárs nevedome) pre pôsobenie zlých duchov a sme zatiahnutí do istej podoby modloslužby (Ex 23,24).


V čom spočíva jóga? Otec Joseph-Marie Verlinde - katolícky kňaz - ako mladý vedec s najlepšími predpokladmi stratil vieru. Vo vlne popularity filozofie Východu sa začal zaujímať o jógu a meditáciu. Spoznal vtedajšieho guru transcendentálnej meditácie - Maharishiho Maheshe Yogi, prežil niekoľko rokov v himalájskych ášrame (kláštor alebo náboženská škola), bol jeho žiakom. Tam prehlboval svoje znalosti východnej filozofie a tam tiež došlo k jeho obráteniu.

Vo svojich svedectvách otec Verlinde oznamuje, v čom presne spočívajú cvičenia jógy. Hovorí, že úloha jógy spočíva v tom, aby sme niesli pozemskú energiu v našom tele až do vrchu hlavy - lebo keď sa spojí pozemská energia s energiou kozmickou, vtedy zmiznú "ilúzie individuálnej osoby".
Otec Verlinde zdôrazňuje, že sú rôzne podoby jógy, ale všetky majú rovnaký cieľ. Napríklad úlohou hathajógy (opiera sa o fyzické cvičenia) je to, aby skrze pozície tela spôsobila, že sa oná energia v tele pozdvihuje vyššie.

Čo to je za energiu? Nie je to žiadna zo známych fyzických energií: Je to energia okultistická - čiže taká, ktorá sa nedá ani zmerať, ani zvážiť.
Tá "energia" sa nazýva kundalini a je zobrazovaná ako malý had (porov. Gn 3,1). Má prechádzať od začiatku chrbtice až k vrcholu hlavy. Keďže počiatkom je základ chrbtice, preto sa vlastne joga cvičí v sede v pozícii lotosového kvetu.

Kadiaľ presne má tá energia prechádzať? Má sa pozdvihovať okultistickými kanálmi - čiže takými, ktoré nepatria k nášmu fyzickému telu. Podľa východnej viery máme tri takéto kanály, ktoré sa sedemkrát pretínajú. Vlastne tie body prieniku sú zaujímavé, pretože sa tam nachádzajú čakry - také akoby energetické pumpy, ktoré majú vysielať energiu (kundalini) nahor.
Aby sa to uľahčilo, joga odporúča okrem fyzických cvičení tiež cvičenie dychové - pránájáma. Ich cieľ je úplne rovnaký - majú pomôcť pozdvihnúť onú energiu. Ako to urobiť? Napríklad s pomocou presných dychových techník sa privádzame do stavu, v ktorom je tlačená nahor.
Tretia podoba jógy sa týka techník koncentrácie. Spočívajú na opakovaní mantier v mysli, ktoré sú slovami špeciálne vybranými takým spôsobom, aby vyvolali ozvenu práve v tých akoby energetických pumpách (čakrách).
Môžeme teda pozorovať, že jóga sa sústreďuje okolo čakier. Pohyby tela, dych, koncentrácia - to všetko k tomu, aby sa čakry dali do pohybu. Všetko smeruje k tomu, aby energia (kundalini) bola dovedená do vrcholu hlavy, pretože keď sa tak stane, osobné ja zmizne a objaví sa pocit zjednotenia so všetkým.

Ak toto všetko vieme, ľahšie porozumieme tomu, čo zachytáva Grzegorz Fels a v knihe Niebezpieczna joga objasňuje: "Niektorí vyznávači jogy tvrdia, že v jej praktizovaní nevidia nič zlého, pretože odmietajú všetku filozofiu, ktorá za tým všetkým stojí. Takto chápanú jógu berú ako určitý spôsob sústavy cvičení, slúžiacich na relaxáciu. 
Keď sa na to opýtali jedného indického jogína, mal s úsmevom odpovedať: »Nech cvičia. Čakry sa im aj tak otvoria.« Propagátori jógy potvrdzujú celkom jasne, že filozofia a prax sú nerozlučné." (Niebezpieczna joga, s. 31-32)

Približuje nás cvičenie jogy k Bohu? Ani trochu! Jeden človek, ktorého jóga doviedla k závažnej démonickej závislosti, povedal: "Som presvedčený, že jóga je satanistická. Kto ju praktizuje, otvára sám seba démonickému pôsobeniu."

Kardinál Joseph Ratzinger zdôrazňuje, že "charakteristickým rysom mystiky tohto spôsobu (jogína) je skúsenosť totožnosti: mystik tonie v oceáne» úplnej jednoty «(...). Na poslednom stupni toho zážitku mystik nepovie svojmu Bohu: »Som Tvoj«, ale jeho formula by znela: »Ja som Ty.« "Žiaľ, to je najhoršia forma modloslužby, ktorú satan ponúka na samom počiatku: "Budete ako Boh."( Gn 3,5) Zarážajúce je to, že biblický text vlastne na tomto mieste stotožňuje satana s hadom.

Otec J.-M. Verlinde často pred jógou varuje: "Výsledky západnej a východnej mystiky sú úplne protikladné. To nie sú rôzne cesty vedúce na rovnaký vrchol, je to dosiahnutie úplne opačných štítov: štítu pokory a štítu pýchy! Jedni prichádzajú k Pravde, druhí k ilúzii." Štít pýchy je absolútny egoizmus, čiže peklo. Štít pokory je absolútna láska, čiže nebo.

Je mnoho svedectiev ľudí, ktorí zažili deštruktívne pôsobenie jógy. Tu je jedno z nich: (Pavlovo svedectvo).
"Pamätám si prázdniny, počas ktorých som išiel na blok individuálneho cvičenia jogy. Po vyučovaní som sa cítil psychicky zničený, začali sa objavovať myšlienky, ktorých som sa nedokázal zbaviť, negatívne myšlienky vo vzťahu k sebe samému. (...) Prestal som sa modliť, bol som presvedčený, že si vystačím sám a že problémy zvládnem s prebudenou vnútornou silou. (...)
Jóga ma doviedla k vnútornému stroskotaniu, na odmietnutie toho, čo mi predtým dávalo radosť, nakoniec až k strašnej samote. 
Stal sa zo mňa samotár, sebec maximálne sústredený na svoje telo a svoje myslenie ako nástroj, ktorý ovplyvňuje telo a vlastné pocity. Nepočítal som s Božou vôľou, s jeho plánom pre môj život. Duša bola niekde zabudnutá. 
Stále častejšie som vstupoval do spirituality hinduizmu. Ako kresťana ma čím ďalej viac mrzačila a vzďaľovala od vlastnej prirodzenosti. Zmena diéty privodila zničenie organizmu, stratu na váhe a veľké sústredenie na zdravú stravu. Pochopil som, že som sa stal otrokom.
Nemôžem robiť to, čo chcem, dokonca aj keď ide o tak zásadnú ľudskú potrebu, ako je strava. Že nemám možnosť slobodného výberu. 
Jedného dňa som po cvičení stratil vedomie. Začali fyzické problémy, zdravotné ťažkosti neurologického pôvodu. Podľa lekárskych vyšetrení som bol v poriadku, ale ja sám som sa cítil čím ďalej horšie. (...)
Jóga je filozofický systém, jej praktizovanie sa spája s prijatím hinduistického učenia. Dnes už viem to, čo mi pri výučbe nepovedali - že v sanskrte opakované mantry môžu byť mená hinduistických božstiev alebo duchov. (...)
Jóga nie je telesné cvičenie. Je to duchovná záležitosť, ktorá ma priviedla k obrovskému utrpeniu fyzickému i duchovnému, odviedla ma od mojich známych a od toho, čo mi kedysi dávalo naozajstnú radosť." (Niebezpieczna joga, s. 16-18)

P. dr. hab. Aleksander Posacki to vykladá tak, že skrze praktizovanie jógy človek "krok po kroku sa zanára do svojho vnútra a v súvislosti s tým už nie je schopný nadväzovať kontakty s druhými. Následne tento stav odosobnenia prijíma ako správny a dobrý. Je to v rozpore s povolaním človeka ku konaniu dobra v službe lásky." (Niebezpieczna joga, s. 66)

Zhrnutie: Jóga je systém cvičení, ktorý vychádza z náboženského svetonázoru, v ktorom nie je miesto pre osobného Boha. Cieľom týchto cvičení je uvoľnenie okultistickej energie (nie náhodne stotožňovanej s hadom), zatratenia vlastného ja, čo môže viesť k démonickému zotročeniu.
Musíme si ujasniť, že človek sám nemôže pre seba získať spásu - je to dar, ktorý dostávame. Boh totiž, ktorý nás túži obdarovať plnosťou šťastie, nás tak veľmi miloval, "že dal svojho jediného Syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život." (Jn 3,16) 
Zatiaľ čo každý pokus dosiahnuť spásu sám od seba je odmietnutím daru Božieho milosrdenstva a otváraním sa pre pôsobenie zlých duchov.

Vďaka Kristovej obete sa s Ním môžeme skutočne spojiť a naplniť sa jeho Duchom: "A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele! " (1 Kor 6,19-20)
Evidentne uvedenie okultistických energií v našom tele do pohybu nie je oslavou Boha v našom tele! Je to hriech proti prvému prikázaniu.

Čo robiť? Aký je teda najlepší spôsob stretnutia sa s Bohom? Ako sa očistiť a vzdialiť od každodenných problémov?
Svätý Ján Pavol II. nás nabáda k čo najčastejšiemu prijímaniu Krista vo svätom prijímaní a k jeho uctievaniu v Najsvätejšej sviatosti
"Je krásne dôverne s ním rozprávať, ležať na jeho hrudi ako milovaný učeník (porov. Jn 13,25) a nechať sa jemne prenikať nekonečnou láskou jeho Srdca. Ak sa má kresťanstvo v našej dobe vyznačovať predovšetkým »umením modlitby«, ako necítiť novú potrebu zotrvávať dlho v duchovnom rozhovore, v tichej adorácii, v postoji lásky pred Kristom prítomným v Najsvätejšej sviatosti? Koľkokrát som, moji milovaní bratia a sestry, urobil túto skúsenosť a čerpal z nej silu, útechu a podporu!" (Ecclesia de Eucharistia, 25)

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty tu zdôrazňuje: "Musíme stavať náš život na Eucharistii, hľadieť na Toho, ktorý je Svetlom. Nech vaše srdcia zotrvávajú u jeho Božského Srdca.  Proste Ho o milosť, aby ste Ho mohli poznávať, o milosť Ho milovať, o odvahu Mu slúžiť. Vrúcne Ho hľadajte. 
Prostredníctvom Márie, Príčiny našej radosti, objavíte, že nikde inde na svete nie ste lepšie prijateľní, viac milovaní, než Ježišom, žijúcim a skutočne prítomným v Najsvätejšej sviatosti. On tu je naozaj, vo vlastnej Osobe, a čaká na vás."

Pamätajme teda, že najlepším spôsobom stretnutia sa s Bohom, jediným Zdrojom radosti, lásky a pokoja, je Eucharistia - využívajme ju čo najčastejšie, a keď nám je ťažko a cítime potrebu "sa stíšiť", jednoducho Zotrvávajme pred Najsvätejšou sviatosťou.
Odovzdajme Ježišovi všetky svoje problémy, trápenia a zranenia. Dovoľme mu, aby nás uzdravoval, premieňal, zbavoval sebectva a učil nás milovať.

Masima
zdroj:Miłujcie się

Zverejnenie komentára

0 Komentáre