Aktuálne

Je reiki od Boha?

Reiki je liečiteľská technika, ktorá bola vynájdená v Japonsku ku koncu 18. storočia Mika Usui, ktorý študoval budhistické texty. Bolo vyhlásené, že on iba znovu objavil tibetskú techniku predkov, ale dôkaz pre toto tvrdenie chýba.

Reiki je založené na "práci s energiou". Je dosť rozšírené v New Age kruhoch. Energia k liečiteľovi (alebo "reikistovi", ako sa liečitelia užívajúci túto techniku často sami označujú) údajne prichádza "odniekiaľ zhora" (tj. z neznámeho zdroja) a ten ju potom posiela pacientovi.

Reikista, a často aj pacient, pri tom zvyčajne pociťuje teplo, mravenčenie alebo nejaký podobný pocit. Táto schopnosť sa odovzdáva v troch nadväzujúcich zasvätení - prvý stupeň umožní liečiteľovi odovzdávať energiu dotykom, druhý na diaľku, keď si predstaví určité symboly a aspoň v duchu vysloví isté mantry, a tretí stupeň umožňuje zasvätenia ďalších osôb do reiki. Niektoré školy tieto stupne ešte ďalej delia.

Malá podobnosť, veľké rozdiely: Medzi reikistami je rozšírená legenda o tom, že sa jedná o rovnaký spôsob uzdravovania, ktorý používal Ježiš Kristus - že ide o charizmu uzdravovania (dar od Ducha Svätého), ako ho poznajú kresťania.

Je tu ale pár drobných nezrovnalostí, ako: že Ježiš neuzdravoval len vkladaním rúk, ako sa to deje v reiki, a že Ježišovi nešlo len o uzdravenie, ale našu celkovú záchranu (spásu) a zázraky telesného uzdravenia boli veľmi často len takým sprievodným javom, cestou k prijatiu viery.
Charizma je dar zadarmo, reiki sa kupuje: Slovo "charizma" po grécky znamená "dar milosti" a označuje sa ním nejaký prejav Ducha Svätého, ktorým je človek obdarovaný, aby mohol lepšie slúžiť druhým. V Biblii je najúplnejší zoznam chariziem v prvom liste Korinťanom (1 Kor 12,4-11).
Tieto dary sú dané Bohom k prospechu celého spoločenstva, pričom komu a kedy sú dané - prípadne odobraté -, je čisto na Bohu a jeho milosti (preto ten názov). 
Osoba s určitou charizmou (charizmatik) svoj dar ovláda, ale len do určitej miery - to znamená: výsledok je do značnej miery na Bohu.
Reiki sa vo vonkajších prejavoch aspoň na prvý pohľad od charizmy uzdravovania príliš nelíši - najmä tá len "čiastočná kontrola" je podobná.

Je tu však jeden veľký rozdiel: spôsob nadobudnutia. Schopnosť uzdravovať skrze reiki sa získava zasvätením, ktoré si dotyčný kúpi u nejakého majstra reiki. Za zasvätenie sa platí, zvyčajne v tisícoch, alebo i desaťtisícoch korún. Nielenže je tým popreté biblické "zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte" (Matúš 10,8), ale hlavne nejde o žiadnu charizmu, "dar milosti" daný Bohom, kedy a komu on sám chce. 

Keby reiki naozaj bolo prejavom Ducha Svätého, 
musel by sa Boh, Duch Svätý, 
riadiť vôľou majstra reiki, ktorý zasvätenia vykonáva.

Keď nie Boh, tak kto? – niekto však môže namietať, že vo sviatostiach (krste, Eucharistii, sviatosti zmierenia...) sa deje niečo podobné: človek vykoná nejaký vonkajší úkon (odborne sa tomu hovorí sviatostné znamenia - napr. pri krste je to umytie vodou a slová "Ja ťa krstím vo mene Otca i Syna i Ducha Svätého!") a Boh dá svoj dar - to, čo nazývame účinok sviatosti. 
A tu je veľký rozdiel, totiž všetkých sedem sviatostí je ustanovených Bohom - Ježišom Kristom. A keď my pri udeľovaní sviatostí vykonáme to, čo Boh ustanovil, Boh dá to, čo sľúbil.
Lenže reiki nie je žiadna sviatosť ustanovená Bohom. A pokiaľ nejde o sviatosť založenú na Božom zasľúbení a zároveň sa niečo nadprirodzené určite stane (tj. nejde o obyčajnú modlitbu, ktorá môže a nemusí byť vypočutá tým spôsobom, ako sme o to žiadali), môže ísť len o magický úkon, krytý silou nejakej bytosti odlišnej od Boha. Veľa ďalších možností potom nezostáva: len démoni.

Čo nič nestojí, za nič nestojí? – ešte by som sa vrátil k Ježišovým slovám "zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte". Proti tomu stojí porekadlo "čo nič nestojí, za nič nestojí", ktorým, spolu s potrebou sa uživiť, majstri reiki zdôvodňujú platby za zasvätenia a za liečbu. Lenže toto porekadlo možno chápať dvoma spôsobmi - svetsky a duchovne. Pokiaľ ide o svetský význam (tj. "Čo nestojí žiadne peniaze ..."), tak je zasvätenie do reiki a liečba jeho prostredníctvom skutočne drahšie ako kresťanská viera, pretože tá v tomto význame naozaj nič nestojí.
Ale v skutočnosti je kresťanský život ďaleko náročnejší, než zaplatiť určitý obnos peňazí za liečbu pomocou reiki alebo za zasvätenie do neho. 
Boh málokedy dá svoje najväčšie dary bez ľudského pričinenia - bez živej viery, ktorá človeka vedie k pravidelnej modlitbe, účasti na svätej omši, k príprave ku sviatostiam ak ich prijatiu, k čítaniu a rozjímaniu Božieho slova - Biblie, k mnohým dobrým skutkom ... Práve táto náročnosť znamená príležitosť k duchovnému rastu.

Reiki - veľmi ľahká cesta: Nielen v Biblii sa píše: Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. (Mt 7,13) Reiki ponúka zdanlivo jednoduchú cestu. Tak jednoduchú, že už človek Boha prestáva potrebovať.
Diabol býva nazývaný "opica Božia", pretože sa niekedy snaží Boha napodobňovať - opičí sa. Dokáže aj uzdravovať, ale v jeho záujmu nie je skrze uzdravenie priviesť k viere, k Bohu. Ide mu o pravý opak. 
Chce ľudí presvedčiť, že Boha hľadať nemusia, že podstatné je niečo iné, aj keby to malo byť niečo tak vznešeného ako uzdravovanie. Tým sa niečo iné (v tomto prípade zdravie) dostáva na miesto náležiacemu Bohu, čo je podstata modloslužby, hriechu snáď najviac odsudzovaného v Starom i Novom zákone.

Ako z toho von: Mohol by som uviesť ešte ďalšie argumenty proti spojeniu reiki s kresťanstvom. Snáď by pre niekoho boli aj lepšie ako tie uvedené. Na druhej strane sa priznám, že som tieto a podobné argumenty dokázal skutočne prijať až po skúsenosti "vyloženia diablových kariet" (pozri predošlé svedectvo, Ako mnoho reikistov som bol presvedčený...) - až keď som prežil, aké to je, keď praktizovanie reiki, podobne ako vykonávanie iných magických úkonov, otvára cestu priamo zlému duchu. A aké to je, keď diabol túto prístupovú cestu využije a začne vás svojím pôsobením spútavať. Preto nečakám, že by nejakého reikistu či záujemcov o reiki presvedčilo len rozumové zdôvodnenie. Skôr by som každému, kto prišiel do styku s reiki (či už ako zasvätený, alebo aj ako pacient), navrhol, aby odovzdal celý svoj život a s ním aj reiki Ježišovi Kristovi. K tomu stačí modliť sa, trebárs týmito slovami:

Ježišu Kriste, Syn živého Boha, ďakujem ti, že si zomrel na kríži za mňa,  za odpustenie mojich hriechov a za moju spásu. Odovzdávam ti svoj život - veď ma a zmeň ma, aby som bol taký, akého ma chceš mať. Odovzdávam ti aj reiki. Ak mi chceš dať dar uzdravovania alebo inej charizmy, daj mi ho vtedy a v tej podobe, ako sám chceš.

Pri tej modlitbe nezáleží na presných slovách, ale na úprimnosti (pozn. dôležitá je tiež sviatosť zmierenia - Čo všetko vedie k otročeniu zlému). Potom už len buďte otvorení a Boh sám vám dá spoznať, "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo“ (1 Kor 2,9)

Ja som mu svoj život odovzdal a odvtedy sa v mojom živote dejú zázraky, ktoré som si predtým ani nedokázal predstaviť. Hlavne v tom, ako si ma Boh pretvára k svojmu obrazu. 
Môže sa stať, že sa objavia nejaké problémy, podobne ako u mňa. V takom prípade je vhodné vyhľadať exorcistu, ale hlavne nestrácať odvahu, niesť kríž s Kristom a učiť sa viac a viac spoliehať na Božiu milosť.

vložil: Masima
zdroj: milujtese. Pavel Veselský

Žiadne komentáre