Šelma podobná Baránkovi

Dongo (Como, Taliansko), 13. júna 1989 - Výročie druhého fatimského zjavenia

„Milovaní synovia, dnes si pripomínate moje druhé zjavenie v chudobnej Cova da Iria 13. júna 1917. Už vtedy som vám predpovedala, čo prežívate v týchto časoch. Oznámila som vám veľký zápas medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol ľudstvo k životu bez Boha. Predpovedala som vám podlé a temné dielo, vykonávané slobodomurárstvom, aby vás vzdialilo od zachovávania Božieho Zákona a urobilo vás obeťami hriechu a neresti. Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok.


Baránok bol vo Svätom písme vždy symbolom obety. V noci exodu je obetovaný baránok a jeho krvou sú potreté veraje židovských domov, aby boli uchránení trestu, ktorý postihne všetkých Egypťanov. Židovská Veľká noc pripomína každoročne túto udalosť obetovaním baránka, ktorý je zabitý a zjedený.
Na Kalvárii sa Ježiš Kristus obetuje za spásu ľudstva. On sám sa činí našou Paschou a stáva sa pravým Baránkom Božím, ktorý sníma všetky hriechy sveta.
Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru – s dvoma rohmi – nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.
Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.
Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, ked som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi.

– Ježiš Kristus je Syn Boha živého, je vtelené Slovo, je pravý Boh a pravý človek, pretože vo svojej božskej Osobe spája prirodzenosť ľudskú a prirodzenosť božskú. Ježiš dal v evanjeliu o sebe najúplnejšiu definíciu slovami: Ja som Pravda, Cesta a Život.

Ježiš je Pravda, lebo nám zjavuje Otca, hovorí nám svoje konečné Slovo, privádza k dokonalému naplneniu celé Božie Zjavenie.

Ježiš je Život, lebo nám daruje ten istý Božský život prostredníctvom milosti, vykúpením ním zaslúženým a ustanovuje sviatosti ako účinné prostriedky, ktoré udeľujú milosť.

Ježiš je Cesta, ktorá vedie k Otcovi skrze evanjelium, ktoré nám dal ako cestu, po ktorej máme ísť, aby sme došli k spáse.

Ježiš je Pravda, lebo on, – živé Slovo – je prameňom a pečaťou celého Božieho Zjavenia. A teda cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu.

Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery a dávajú tak zapravdu môjmu proroctvu vo Fatime: Prídu časy, keď mnohí stratia pravú vieru. Strata viery je odpadlíctvo. Cirkevné slobodomurárstvo pracuje podlo a diabolsky, aby všetkých priviedlo k odpadu.

Ježiš je život, lebo dáva milosť. Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlňovať hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a vyhlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné.
Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovedi. Duše sú vedené k životu v hriechu, odmietajúc dar Života, venovaný nám Ježišom.

Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad aplikáciou rozličných literárnych žánrov, takže je v každej svojej časti roztrhané.
Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.

– Potom, keď zničia historického Krista, šelma s dvoma rohmi podobná Baránkovi, sa snaží zničiť mystického Krista, ktorým je Cirkev.

Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Ako Ježiš, tak i Cirkev ním založená, tvoriaca jeho mystické telo, je Pravda, Život a Cesta.

Cirkev je Pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným.
Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží túto skutočnosť zničiť falošným ekumenizmom, vedúcim k prijatiu všetkých kresťanských cirkví tvrdením, že každá z nich má časť pravdy. Zaoberá sa plánom založiť jednu ekumenickú univerzálnu cirkev, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi Cirkvi katolíckej.

Cirkev je Život, lebo dáva milosť a len ona má účinné prostriedky milosti – sedem sviatostí. Zvlášť ona je život, lebo jej jedinej bola daná moc plodiť Eucharistiu prostredníctvom služobného a hierarchického kňazstva.
Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný so svojím osláveným telom a svojím božstvom. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží premnohými podlými spôsobmi napadnúť úctu Cirkvi ku sviatosti Eucharistie. Oceňuje u nej len aspekt Večere, smeruje k minimalizovaniu jej sviatostnej hodnoty, snaží sa poprieť skutočnú osobnú prítomnosť Ježišovu v konsekrovaných hostiách. Preto boli postupne potlačené všetky vonkajšie znaky, ktoré sú ukazovateľmi viery v skutočnú prítomnosť Ježišovu v Eucharistii, ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny, úctyhodný zvyk obklopovať svätostánok svetlami a kvetmi.

Cirkev je Cesta, lebo vedie k Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom po ceste dokonalej jednoty. Ako Otec a Syn sú jedno, tak musíte byť jedno medzi sebou. Ježiš chcel, aby jeho Cirkev bola znamením a nástrojom jednoty celého ľudského pokolenia. Cirkev má silu udržať si jednotu, lebo bola založená na uholnom kameni svojej jednoty: Petrovi a pápežovi, ktorý nasleduje Petrovu charizmu.
Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi. Zosnová vzburu rozporov a odporu voči pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov. Týmto spôsobom sa búra samotný základ jej jednoty, a tak sa Cirkev stále viac trhá a rozdeľuje.

– Milovaní synovia, pozvala som vás, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vstúpili do tohto môjho materského útočišťa predovšetkým preto, aby ste boli ušetrení a uchránení týchto hrozných úkladov. Preto som vás v zásvätnom akte môjho Hnutia nabádala, aby ste sa zriekli akejkoľvek túžby po kariére. Tak môžete uniknúť najsilnejšiemu a najnebezpečnejšiemu úkladu, ktorý používa slobodomurárstvo, aby ku svojej tajnej sekte pridružilo mnoho mojich milovaných synov.
Vediem vás k veľkej láske k Ježišovi – Pravde – tým, že z vás robím statočných svedkov viery. Vediem vás k Ježišovi – Životu – privádzajúc vás k veľkej svätosti.
K Ježišovi – Ceste – žiadajúc od vás, aby ste boli v živote jedine žitým a do písmena hlásaným evanjeliom.
Vediem vás k najväčšej láske k Cirkvi.

– Učím vás milovť Cirkev – Pravdu – činiac z vás statočných hlásateľov všetkých právd katolíckej viery, keď sa zároveň mocne a odvážne staviate proti všetkým bludom.

– Činím z vás služobníkov Cirkvi – Života – pomáhajúc vám, aby ste boli kňazmi vernými a svätými. Buďte vždy pripravení k potrebám duší, buďte s veľkorysým sebazaprením ochotní poslúžiť sviatosťou zmierenia a buďte planúcim ohňom lásky a horlivosti k Ježišovi, prítomnému v Eucharistii. Nech sa do vašich kostolov vrátia časté hodiny verejnej adorácie a zmierenia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

– Pretváram vás v svedkov Cirkvi – Cesty – a činím z vás drahocenné nástroje jej jednoty. Preto som vám dala ako druhý záväzok svojho Hnutia obzvláštnu jednotu s pápežom. Skrz vašu lásku a vernosť znova v plnom lesku zažiari Boží plán dokonalej jednoty Cirkvi.

Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného kňazského šíku, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali a jeho Cirkev aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tomto predovšetkým spočíva víťazstvo Ženy odetej slnkom a moje Nepoškvrnené Srdce dosahuje svoj najžiarivejší triumf.“

vložil: Masima
zdroj: Kňazom, najmilším synom Panny Márie

Zverejnenie komentára

0 Komentáre