Šelma podobná leopardovi

Miláno (Taliansko), 3. júna 1989 - Prvá sobota v mesiaci a sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

„Milovaní synovia, dnes sa zhromažďujete vo večeradlách modlitby k oslave sviatku Nepoškvrneného Srdca vašej nebeskej Matky. Zvolala som vás zo všetkých kútov sveta, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vy ste odpovedali so synovskou láskou veľkodušne. Už som si vytvorila svoj oddiel zo synov, ktorí prijali moje pozvanie a počuli môj hlas.


Nastal čas, keď moje Nepoškvrnené Srdce musí byť oslávené Cirkvou i celým ľudstvom. V týchto časoch apostázy, očisťovania a veľkého súženia je moje Nepoškvrnené Srdce jediným útočišťom a cestou, ktorá vás vedie k Bohu spásy a pokoja. Predovšetkým sa moje Nepoškvrnené Srdce stáva dnes znamením môjho istého víťazstva vo veľkom zápase, zvádzanom medzi prívržencami veľkého červeného draka a nasledovníkmi Ženy odetej slnkom.

V tomto strašnom boji vystupuje z mora na pomoc drakovi šelma podobná leopardovi. Keď červený drak je marxistický ateizmus, čierna šelma je slobodomurárstvo. Drak sa zjavuje v sile svojej moci; čierna šelma naopak koná v tieni, skrýva sa, utajuje sa, aby sa mohla dostať do každej strany. Laby má medvedie a tlamu leviu, lebo všade pracuje s ľstivosťou a so spoločenskými oznamovacími prostriedkami, t. j. propagandou.

Sedem hláv označuje rôzne slobodomurárske lóže, konajúce všade spôsobom podlým a nebezpečným. Táto čierna šelma má desať rohov a na rohoch desať korún, znamení panstva a kráľovskej moci. Slobodomurárstvo panuje a ovláda celý svet prostredníctvom desiatich rohov. Roh bol vždy nástrojom rozširovania, v biblickom svete bol spôsobom, ako dať viac počuť svoj hlas mocným oznamovacím prostriedkom.
Preto oznámil Boh svoju vôľu svojmu ľudu prostredníctvom desiatich rohov, ktoré oznámili jeho Zákon: desať prikázaní. Kto ich prijme a zachováva, ten kráča v živote po ceste Božej vôle, radosti a pokoja. Kto plní vôľu Otca, prijíma slovo jeho Syna a má podiel na vykúpení, ktoré On dokonal. Ježiš dáva dušiam prostredníctvom milosti ten božský život, ktorý nám zaslúžil svojou obetou na Kalvárii.

Milosť vykúpenia je nám udeľovaná prostredníctvom siedmich sviatostí. Milosťou sa do duše zasievajú zárodky nadprirodzeného života, čnosti. Medzi nimi sú najdôležitejšie tri božské čnosti a štyri hlavné: viera, nádej, láska; opatrnosť, statočnosť, spravodlivosť a miernosť. V božskom slnci siedmich darov Ducha Svätého tieto čnosti pučia, rastú, rozvíjajú sa stále viac a vedú duše po svetlej ceste lásky a svätosti.

Úlohou čiernej šelmy, čiže slobodomurárstva, je bojovať podlo a vytrvalo, aby dušiam zabránila ísť po ceste, ktorú ukázal Otec a Syn, a ktorú osvetľujú dary Ducha Svätého.

Ak červený drak sa snaží priviesť celé ľudstvo ku konaniu bez Boha, k popieraniu Boha a šíri preto blud ateizmu, cieľom slobodomurárstva nie je popierať Boha, ale rúhať sa mu.

Šelma otvára tlamu, aby prehlasovala rúhania proti Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho príbytku, aby preklínala všetkých, ktorí prebývajú v nebi.

Najväčším rúhaním je upieranie úcty patriacej len Bohu a jej preukazovanie tvorom a samému satanovi. Hľa prečo v týchto dobách zvrhlého pôsobenia slobodomurárstva sa všade šíria čierne omše a satanský kult.
Okrem toho sa slobodomurárstvo snaží všetkými prostriedkami zabrániť, aby sa duše spasili a tak sa usiluje zmariť Kristovo vykupiteľské dielo.
Ak oznamuje Boh svoj Zákon desiatimi prikázaniami, slobodomurárstvo rozširuje všade mocou svojich desiatich rohov zákon celkom odporujúci Zákonu Božiemu.

Na prikázanie Pána: ,Nebudeš mať iného Boha okrem mňa‘ vytvára iné falošné idoly, ktorým sa dnes premnohí klaňajú.
Na prikázanie Pána: ,Nevezmeš meno Božie nadarmo‘ odpovedá rúhaním proti Bohu a Kristovi toľkými diabolsky podlými spôsobmi, že až znižuje jeho meno na neslušnú predajnú známku a vyrába svätokrádežné filmy o jeho živote a jeho božskej Osobe.
Na prikázanie: ,Spomni, aby si deň sviatočný svätil‘ premieňa nedeľu na víkend, na deň športu, zápasov a zábavy.
Na prikázanie: ,Cti otca svojho i matku svoju‘ stavia nový model rodiny, založený na púhom spolužití, dokonca medzi homosexuálmi.
Na prikázanie: ,Nezabiješ‘ sa mu podarilo legalizovať všade potrat, prijať eutanáziu a takmer nechať vymiznúť rešpekt k hodnote ľudského života.
Na prikázanie: ,Nezosmilníš‘ ospravedlňuje, zvelebuje a propaguje akúkoľvek formu nečistoty, až ospravedlňovanie skutkov proti prírode.
Na prikázanie: ,Nepokradneš‘ pracuje, aby sa stále viac rozmnožovali krádeže, násilia, zabavovanie majetku a lúpeže.
Na prikázanie: ,Nepreriekneš krivého svedectva‘ pôsobí, aby sa propagoval stále viac zákon podvodu, lži a dvojtvárnosti.
Na prikázanie: ,Nepožiadaš manželku, nepožiadaš majetok blížneho svojho‘ klame myseľ a srdce človeka, aby do hĺbky skazilo jeho svedomie.

Týmto spôsobom sú duše vháňané na zlú a zvrhlú cestu neposlušnosti voči Pánovmu Zákonu, sú zavalené hriechom a tak sa im znemožňuje prijať dar milosti a Božieho života.

Proti siedmim čnostiam božským a základným, ktoré sú ovocím života a milosti Božej, stavia slobodomurárstvo šírenie siedmich hlavných hriechov, ktoré sú ovocím trvalého života v stave hriechu.
Proti viere stavia pýchu; 
proti nádeji rozkoš; 
proti láske lakomstvo; 
proti opatrnosti hnev; 
proti statočnosti lenivosť; 
proti spravodlivosti závisť, 
proti miernosti nemiernosť.

Kto sa stane obeťou siedmich hlavných hriechov, je postupne privádzaný k tomu, aby odnímal úctu, patriacu jedine Bohu a dal ju falošným božstvám, ktoré sú zosobnením všetkých týchto hriechov. V tom spočíva najväčšie a najstrašnejšie rúhanie.

Hľa, prečo na každej hlave šelmy je napísané bohorúhavé meno. Každá slobodomurárska lóža má za úlohu presadzovať uctievanie iného božstva.

Prvá hlava nesie rúhačský názov pýchy, ktorá sa stavia proti čnosti viery a vedie k preukazovaniu úcty bohu – ľudskému rozumu a namyslenosti, techniky a pokroku.

Druhá hlava nesie rúhačský názov smilstva, ktoré sa stavia proti čnosti nádeje a privádza k preukazovaniu úcty bohu sexuality a nečistoty.

Tretia hlava nesie rúhačský názov lakomstva, ktoré sa stavia proti čnosti lásky a rozširuje všade kult boha peňazí.

Štvrtá hlava nesie rúhačský názov hnevu, ktorý sa stavia proti čnosti opatrnosti a privádza k preukazovaniu úcty bohu nesvornosti a rozkolu.

Piata hlava nesie rúhačský názov lenivosti, ktorá sa stavia proti čnosti statočnosti a šíri kult boha strachu, verejnej mienky a vykorisťovania.

Šiesta hlava nesie rúhačský názov závisti, ktorá sa stavia proti čnosti spravodlivosti a vedie k preukazovaniu úcty božstvu násilia a vojny.

Siedma hlava nesie rúhačský názov nemiernosti, ktorá sa stavia proti čnosti miernosti a vedie k preukazovaniu úcty kultu tak veľmi zvelebovaného božstva poživačnosti, materializmu a rozkoše.

Úlohou slobodomurárskych lóží je pracovať denne s veľkou ľstivosťou, aby všade priviedli ľudstvo k pohŕdaniu svätým zákonom Božím, k otvorenej opozícii voči desiatim Božím prikázaniam, k odopieraniu úcty, patriacej jedine Bohu a jej preukazovaniu falošným idolom, zvelebovaným a uctievaným stále väčším množstvom ľudí: rozumu, telu, peniazom, nesvornosti, moci, násiliu, rozkoši.

Tak sú duše uvrhované do temného otroctva zla, neresti a hriechu, a v okamihu smrti a Božieho súdu do jazera večného ohňa, ktorým je peklo.

Teraz chápete, ako v týchto časoch, proti hroznému útoku čiernej šelmy, t.j. slobodomurárstva, sa moje Nepoškvrnené Srdce stáva vašim útočišťom a istou cestou k Bohu.

V mojom Nepoškvrnenom Srdci sa črtá taktika, uplatňovaná vašou nebeskou Matkou, ako čeliť a zvíťaziť nad podlými špekuláciami čiernej šelmy.
Preto formujem všetky svoje deti, aby zachovávali desatoro Božích prikázaní, 
aby do písmena žili evanjelium, 
aby pristupovali často ku sviatostiam zmierenia 
a eucharistickému prijímaniu ako nutnej pomoci k životu v milosti Božej, 
aby sa mocne cvičili v čnostiach, 
a tak neustále kráčali po ceste dobra, lásky, čistoty a svätosti.

Tak používam vás, mojich malých synov, ktorí ste sa mi zasvätili, aby som odhalila všetky podlé úklady, nastrojené vám čiernou šelmou a zneškodnila konečný mohutný útok, ktorý dnes slobodomurárstvo rozpútalo proti Kristovi a jeho Cirkvi.
A nakoniec najmä v najväčšej porážke slobodomurárstva sa zjaví v celom svojom jase triumf môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.“

vložil: Masima
zdroj: Kňazom, najmilším synom Panny Márie

Zverejnenie komentára

0 Komentáre