Aktuálne

Rozlišovanie v duchovnom živote

O "rozlišovaní" môžeme hovoriť v niekoľkých významoch, ako sa objavujú v tradícii a skúsenosti Cirkvi:
1. Prirodzená schopnosť úsudku, zdravá súdnosť.
2. Rozlišovanie ako umenie a ovocie duchovného života.
3. Charizma rozlišovania (1 Kor 12,10).
4. Rozlišovanie ako služba cirkevnej autority.
5. Rozlišovanie povolania.

Duchovné umenie rozlišovať je ovocím verného života s Bohom ...
Prirodzená schopnosť úsudku je častým predpokladom pre prijatie charizmy rozlišovania, ktorá je daná predovšetkým pre službu v cirkevnom spoločenstve, kde sa uplatňujú charizmatické dary. Táto charizma presahuje ľudskú schopnosť a slúži na rozlíšenie toho, čo pochádza od Ducha Svätého, čo je z ducha ľudského a čo zo zlého.

Duchovné umenie rozlišovať je ovocím verného života s Bohom, ovocím skúmanie seba samého a poslušnosti Božím vnuknutiam. O tomto umení písali otcovia púšte, patrilo k umeniu starých mníchov a ruských starcov. Systematicky ich prepracoval svätý Ignác z Loyoly, ktorý kládol dôraz predovšetkým na poznanie základného smeru, rozlíšenie vnútorných hnutí v človeku a motívov jednania.

Rozlišovanie cirkevnou autoritou sa týka biskupov spojených so svetovým episkopátom a s pápežom, a to predovšetkým v oblasti ortodoxie a ortopraxe. 
Veriaci nemajú od svojich pastierov však očakávať, že budú vždy odborníkmi vo všetkých oblastiach života, ale sami osvietení Duchom Svätým majú na seba vziať plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia (porov. Gaudium et spes 43).

Rozlišovanie povolania je proces, je to umenie, ktorému sa tiež učíme celý život. Je spojené s našim dozrievaním, rastom vo vnútornej slobode, aby sme boli schopní stále osobnejšej a úplnejšej odpovede na Božie volanie. Rozlišovanie povolania je tiež služba, ktorá ponúka druhému pomoc na jeho ceste, aby mu uľahčila sa zorientovať v tom, čo prežíva a pre čo sa rozhoduje. Malo by slúžiť na usporiadanie života podľa evanjelia s ohľadom na individuálne možnosti, obmedzenia a konflikty.

Predpoklady pre pôsobenie Ducha Svätého v nás ... Pre zachovanie a rast vnútorného zmyslu pre pôsobenie Ducha Svätého v nás je potrebné:

1. Úprimná snaha o život s Bohom, život modlitby a lásky.
2. Skúmanie svojho srdca, bdelosť, odstraňovanie prekážok.
3. Otvorenosť v duchovnom rozhovore s tým, kto ma sprevádza.

Niekoľko základných rozlíšení pre Božie vedenie ...
Najdôležitejším kritériom rozlišovania je to, ktoré nám odkázal v evanjeliu sám Ježiš: "Strom sa pozná po ovocí" (Mt 12,33).

1. Duch Svätý nás vždy vedie ku Kristovi, k oddanosti a láske k Bohu, k modlitbe, tichu a načúvaniu. Vedie k vďačnosti a k oslavovaniu Ježiša (Porov. Jn 16,14).

2. Vždy nás vedie k láske k druhým ľuďom, k rastu vo vzťahoch, k zdieľaniu, k úcte k druhým, k milosrdenstvu. Zlý duch naopak borí vzťahy, vedie k závisti, nenávisti, neodpusteniu a súťaživosti.

3. Duch Svätý vedie človeka k zdravej sebaúcte. Zlý duch naopak k poníženiu človeka v jeho ľudskej dôstojnosti.

4. Duch Svätý vedie človeka postupne, nie prudko, vedie ho pokojne, bez preťažovania a preháňania. Dáva človeku nádej aj pri vedomí vlastných chýb a slabostí. Usvedčuje z hriechu, vedie k zmiereniu a dáva zmysel pre pokánie. Zlý duch naopak vedie človeka zmätene, stavia pred neho limitujúce požiadavky, nerešpektuje slobodu človeka, ale človeka deptá. Vedie k zúfalstvu, ale nevedie k zamysleniu nad sebou a k ochote k zmene a k pokániu.

5. Duch Svätý vedie k službe, k poctivému ľudskému životu, k jednoduchosti a skromnosti. Zlý duch naopak odvádza od každodenných povinností výnimočnosťami a preháňaním. (Svätá Terézia: "Túžba po nemožnom nás odvádza od možného"). Zlý duch vedie k sústredeniu na našu sebestačnosť, ponúka rýchly a efektný úspech.

6. Duch Svätý vedie k tomu, čo je podstatné, trvalé, dôležité z hľadiska vzťahov, ľudského dozrievania a rastu, nájdeniu zmyslu života, z hľadiska nášho vnútorného oslobodenia, z hľadiska spásy. Zlý duch preceňuje veci nepodstatné, preháňa naliehavosť konkrétnych činov, vedie k zhonu a nepokoju. Zvlášť pri intenzívnej snahe o duchovný život pokúša Boží nepriateľ človeka k preháňaniu ("koho diabol nedokáže ubrzdiť, toho poháňa").

7. Duch Svätý nás vedie v láske a k láske, v pokoji a k pokoju, čo môže ale niekedy znamenať duchovný stret so svetom zla, ktorý pod rúškom lásky a pokoja vedie ku kompromisom v zásadných veciach.

8. Duch Svätý nás nikdy nevedie proti Božiemu zákonu, ale proti litere zákona. Zlý duch naopak vedie k tomu, aby sme uprednostňovali zásady a systémy pred konkrétnym človekom. Duch Svätý tiež nikdy nevedie proti zdravej ľudskej prirodzenosti.

9. Božia cesta je dobrá na začiatku, v strede aj na konci. Jednotlivými rozhodnutiami nesmieme stratiť zmysel pre celok nášho života a našej cesty.

10. Gal 5,19-21: "Skutky ľudskej svojvôle sú: necudnosť, nečistota, bezuzdnosť, modlárstvo, čarodejníctvo, rozbroje, hádky, žiarlivosť, vášeň, podlosť, rozpory, rozkoly, závisť, opilstvo, nestriedmosť a podobné veci." 
Gal 5 , 22-23: "Ovocie Božieho Ducha je však láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť."

Pros o svetlo Ducha Svatého, ktorý osvetľoval učeníkov ...
Na záver ešte citát svätej Márie od Ukrižovaného Ježiša (Mariam Baouardy), karmelitánky, zvanej Malá Arabka. Ján Pavol II. ju blahorečil roku 1983. Táto žena sa vyznačovala okrem iného mimoriadnu úctou k Duchu Svätému a viac ako pred 120 rokmi napísala, čo prežila a počula ako vnútorný hlas: "Ak ma chceš hľadať, spoznať a nasledovať, pros o svetlo Ducha Svätého, ktorý osvetľoval učeníkov a ktorý osvecuje všetkých, ktorí ho vzývajú. Pravdivo ti hovorím, že každý, kto bude vzývať Ducha Svätého, bude ma hľadať a nájde ma. Jeho svedomie bude vždy jemné ako kvetina v poliach. Vrúcne si želám, aby kňazi každý mesiac slávili svätú omšu k pocte Ducha Svätého. Každého, kto ju bude oslavovať, alebo sa jej zúčastňujú, odmení sám Duch Svätý."

vložil: Masima
zdroj: Vojtěch Kodet

Žiadne komentáre