Vzoprime sa pokušeniam!

1. Pokiaľ žijeme na svete, nemôžeme byť bez trápenia a pokušenia.

2. Preto je napísané v knihe Jób: «Pokušenie je život človeka na zemi» (Jób 7,1).


3. Každý by si mal teda dávať pozor pri pokušení a zotrvávať v modlitbách, aby diabol nenašiel príležitosť podviesť ho, lebo ten nikdy nedrieme, ale «obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral» (1 Pt 5,8).

4. Nikto nie je taký dokonalý a svätý, aby nemal niekedy pokušenia; a celkom bez nich byť nemôžeme.

5. Ale pokušenia sú človeku často veľmi užitočné, hoci sú nepríjemné a ťažké, lebo práve ony človeka pokorujú, očisťujú a poučujú.

6. Všetci svätí prešli mnohými útrapami a pokušeniami, a tie im boli na osoh.

7. Ale tí, čo nezdolali pokušenia, odpadli a sú zavrhnutí.

8. Niet takého svätého stavu, niet takého skrytého miesta, kde by neboli pokušenia alebo protivenstvá.

9. Človek si nie je celkom istý pred pokušením, dokiaľ len žije, lebo v nás je zárodok pokušenia, odkedy sme zrodení v telesnej žiadostivosti.

10. Keď jedno pokušenie alebo protivenstvo ustúpi, hneď príde iné; a vždy budeme mať čo znášať, lebo sme stratili raj.

11. Mnohí chcú ujsť pokušeniam, a tým hlbšie padajú do nich.

12. Samým útekom nemôžeme zvíťaziť; ale trpezlivosťou a pravou pokorou sa stávame silnejšími než všetci nepriatelia.

13. Kto sa len zvonku pokušeniu vyhýba a nevytrháva ho s koreňom, málo si pomôže; ba tým skôr sa vrátia k nemu pokušenia a tým horšie ich pocíti.

14. Pomaličky, trpezlivosťou a múdrosťou premôžeš ich s Božou pomocou lepšie ako so svojou tvrdosťou a príkrosťou.

15. Prijímaj častejšie rady v čase pokušenia a s človekom, ktorý trpí pokušením, nezaobchádzaj tvrdo, ale potešuj ho, ako by si si želal, aby sa aj tebe stalo.

16. Začiatok všetkých zlých pokúšaní tkvie v nestálosti ducha a malej dôvere v Boha.

17. Tak ako loď bez kormidla zmietajú vlny na všetky strany, podobne aj človeka ľahostajného, ktorý opustí svoje predsavzatia, zachvacujú všelijaké pokušenia.

18. Oheň skúša železo a pokušenie spravodlivého človeka.

19. Často ani sami nevieme, čo vládzeme, ale pokušenie ukáže, čo sme.

20. Treba sa mať na pozore, najmä vtedy, keď je pokušenie ešte v začiatku; lebo ľahšie zdoláme nepriateľa, keď mu vôbec nedovolíme vniknúť do dverí mysle, ale keď sa mu postavíme do cesty hneď pred prahom.

21. Preto ktosi povedal: Na začiatku odporuj! Lebo neskoro je zháňať liek, keď dlhé odkladanie zlú chorobu vkorení (Ovídius, Remedia Amoris 91,92).

22. Lebo najprv vznikne v mysli iba myšlienka, potom mocná predstava, po nej záľuba a hriešna žiadosť a napokon súhlas.

23. A tak zlý nepriateľ pomaly vojde až celkom dnu, ak mu neodporujeme hneď spočiatku.

24. Čím dlhšie otáľa niekto so svojím odporom, tým slabším sa stáva každým dňom, a nepriateľ tým silnejším.

25. Niektorí skusujú ťažké pokušenia na začiatku svojho obrátenia, iní zas na konci.

26. Niektorým zas akoby sa po celý život zle vodilo.

27. Poniektorým sú určené dosť mierne pokušenia, podľa múdreho a spravodlivého riadenia Božieho, ktoré odvažuje stav a zásluhy ľudí a všetko vopred upravuje pre blaho svojich vyvolených.

28. A preto nesmieme v pokušení zúfať, lež máme tým vrúcnejšie prosiť Boha, aby nám láskavo pomáhal vo všetkých trápeniach; on zaiste, podľa slov sv. Pavla «nedovolí nás skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť aby sme mohli vydržať» (1 Kor 10,13).

29. Pokorme teda svoje duše pod rukou Božou v každom pokušení a zármutku, lebo pokorných duchom spasí a povýši.

30. V pokušeniach a útrapách sa skúša človek, nakoľko pokročil, a tu je zásluha väčšia a cnosť sa zjavnejšie ukazuje.

31. Nie je veľká vec byť nábožným a horlivým, keď človek necíti nijaké ťažkosti; ale ak si zachová trpezlivosť v súženiach, môže mať nádej na veľké zdokonalenie.

32. Niektorí ľudia sú uchránení od ťažkých pokušení, ale často podľahnú všedným maličkostiam, aby ostali pokorní a nikdy si nedôverovali vo veľkých veciach, keď v nepatrných sú takí slabí.

 Masima
zdroj: Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista

Zverejnenie komentára

0 Komentáre