Deväť dní s milujúcim Otcom – novéna

„Želám si, aby jeden deň bol zasvätený uctievaniu mojej osoby pod menom Otec celého ľudstva. 
Na tento sviatok by som si želal zvláštnu omšu a zvláštnu slávnosť. Ak si pre tento obrad zvolíte nedeľu, potom by som si vybral prvú augustovú nedeľuAk dáte prednosť všednému dňu, mal by to byť siedmy deň augusta.“


- pre súkromnú potrebu -


1. deň S Božím služobníkom Jánom Pavlom II. – o Božej láske
Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. (1 Jn 4, 16)

Dnes   sa  budem   modliť   s veľkým   Božím   služobníkom, Svätým  Otcom   Jánom   Pavlom II., ktorý v modlitbe k jubilejnému roku 2000 povedal: „Dobrý Otče, daj, aby tento rok bol  priaznivým časom, rokom veľkého návratu do Otcovho domu, kde plný lásky očakávaš márnotratných synov, aby si im otvoril svoju odpúšťajúcu náruč a oblečených do slávnostného rúcha ich prijal pri svojom stole.“    

Milovaný nebeský Otče! Ty si pôvodcom a prameňom lásky, Ty sám si láska. Vo svojom posolstve hovoríš: „Som oceánom lásky.“ Si  Otcom, ktorý miluje svoje stvorenia tak vrúcne,  že ich ustavične zahŕňa láskou, akej nie je schopný nijaký otec a nijaká matka. Tvoja láska je verná, a preto neprestávaš milovať ani tieto stvorenia, ktoré na teba už nemyslia.
Otče, ty hovoríš: „Ako Otec a Stvoriteľ človeka cítim potrebu ho milovať... pretože žijem blízko pri človeku, sledujem ho, pomáham mu a starám sa o neho. Vnímam jeho potreby, námahy a túžby. Mojím najväčším šťastím je  pomáhať mu a spasiť  ho... Chcem, aby všetky moje stvorenia boli presvedčené, že jestvuje Otec, ktorý nad nimi bdie a už tu na zemi im chce dožičiť zážitok večného života.... Milujem vás tak nežne... Ak ma  milujete a dôverne  ma oslovujete nežným menom Otec, už tu na zemi budete spoznávať, lásku a dôveru, ktoré sú základom večnej blaženosti...“

Milovaný nebeský Otče, cez matku Eugéniu si celému stvoreniu odovzdal prísľub: „Nezahynie ten, kto ma čo len raz osloví menom Otec, ale v spoločenstve vyvolených celkom dosiahne večný život.“

Vrúcne ťa vzývam a v Ježišovom mene prosím o milosť, aby som ťa mohol milovať tak, ako si to žiadaš. Do tejto lásky ti v duchu odporúčam všetkých, ktorí sa zasväcujú tvojej láske.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi, patrí všetka láska.“
Litánie k nebeskému Otcovi 
Modlitba zasvätenia

Ruženec k nebeskému Otcovi
Prvé tajomstvá:
1. Ježiš, ktorého nebeský Otec miluje všetky svoje deti.
2. Ježiš, ktorého nebeský Otec ochraňuje všetky svoje deti.
3. Ježiš, ktorého nebeský Otec opatruje všetky svoje deti.
4. Ježiš, ktorého nebeský Otec usmerňuje všetky svoje deti.
5. Ježiš, ktorého nebeský Otec potešuje všetky svoje deti.

Druhé tajomstvá:
1. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka poklona.
2. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka chvála.
3. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka vďaka.
4. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta.
5. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka láska.

Litánie k nebeskému Otcovi
Pane, zmiluj sa.    Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.    Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože ,  zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,                             
Duch Svätý, Bože,                                               
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, naša ochrana,                                
Náš Pán a vládca,
Naša nádej, 
Naše svetlo,
Náš vodca,
Náš Abba,
Naše útočisko, 
Naša jediná láska, 
Náš Stvoriteľ,
Náš udržiavateľ a živiteľ, 
Náš svätý a nesmrteľný Bože,
Náš všemohúci Bože, 
Náš vševediaci Bože,
Náš predvídavý Bože,
Náš nadovšetko milovaný Bože,
Ty si stvoril pre človeka všetky užitočné veci,
Ty živíš vtáctvo a zvieratá,
Ty šatíš poľné ľalie a kvety,
Ty dávaš bohato rásť plodom zeme,
Ty vieš o každom našom vlase, 
Ty všetko riadiš a usporadúvaš na úžitok človeka,
Ty pred dobro človeka dopúšťaš utrpenie a bolesť,
Ty nás cez kríž privádzaš k pokániu a zmene života,
Ty dopúšťaš prenasledovanie, aby nás odpútalo od vecí tohto sveta a privádzalo k poznaniu teba,
Ty podivuhodne prichádzaš na pomoc núdznemu, čo ti dôveruje,
Obranca tých, ktorí dúfajú v teba,

Buď nám milostivý, odpusť nám Bože, Otče.

Od všetkého zla, ochraňuj nás Bože, Otče.
Od každého hriechu,
Od toho, aby sme ťa urazili a nemilovali, 
Od nedôvery v tvoju prozreteľnosť,
Od každej netrpezlivosti,
Od strachu kríža a bolesti,
Od reptania a kritiky,
Od každého útoku Zlého, najmä v hodine smrti,
Od zbytočnej ustarostenosti,                       

Bože, Otče, aby sme dôverovali tvojej božskej prozreteľnosti ako deti, prosíme ťa vyslyš nás.
Bože, Otče, aby sme v šťastí i nešťastí vzývali tvoju božskú pozreteľnosť,
Bože, Otče, aby sme dokázali podriadiť našu svätú vôľu tvojej svätej vôli, 
Bože Otče, aby sa naša láska v utrpení stávala vrúcnejšou,
Bože, Otče, aby sa naša trpezlivosť, v každom protivenstve upevňovala,
Bože, nebeský Otče, uslyš nás 

Otče náš ...
Pane vypočuj moju modlitbu a moje volanie nech príde k tebe!

Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi 
Bože, môj Otče, s hlbokou pokorou a s veľkou vďačnosťou prichádzam pred tvoju tvár. Tvojej otcovskej ochrane odovzdávam a zasväcujem svoj život, svoje skutky, svoju lásku a všetky svoje city. Vrúcne si želám, aby som ťa mohol stále väčšmi poznávať, milovať a ctiť. V duchu pokory túžim  po tom,   aby   som   mohol   prijímať   tvoju   dobrou   a nesmiernu   otcovskú   lásku a odovzdávať ju iným. Dobrý Otče, udeľ mi milosť stále väčšmi milovať Božské Srdce tvojho milovaného Syna a v sile Ducha Svätého navždy zvelebovať tvoju otcovskú  a večnú dobrotu.       
Svätá Mária, moja nebeská Matka, oroduj za mňa. Amen.


2. deň So svätou Editou Steinovou – o Božej vôli
Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. ( Jn,4,32)     

Dnes sa budeme modliť so svätou Editou Steinovou, ktorá hovorí: „Mierou našej svätosti je naša  schopnosť   vzdávať   sa   svojej   vôle.   ´Buď   vôľa   tvoja´   sa   musí   stať   smernicou   nášho kresťanského života. Musí nás viesť od rána do večera, celý rok a celý život, aby sa  Božia vôľa stala našou jedinou starosťou. O všetko ostatné sa postará Pán.“    

Milovaný Nebeský Otče! Na začiatku tejto novény sa s plným vedomím odovzdávam do tvojej svätej vôle. Ty si môj Otec, nekonečne dobrý, so srdcom plným lásky. Čoho sa mám báť? Ako často som už zakúsil tvoju dobrotu, tvoje milosrdenstvo, ale nadovšetko tvoje priateľstvo. Uchránil si ma od poznaných i nepoznaných bolestí a nešťastí. Vždy si sa o mňa postaral a keď moju dušu zahalila noc, stál si na mojej strane a povzbudzoval si ma. Dal si mi tisíce dôkazov svojej otcovskej lásky a denne mi ju nanovo dokazuješ.     

Vo svojom posolstve hovoríš: „Milovaní, od večnosti mám len jedno jediné želanie: aby ma ľudia poznávali a milovali, aby som bol stále medzi nimi a aby si uvedomovali, aké je nevyhnutné plniť moju vôľu. Ak človek nežije podľa pravdy, neprežíva pravú slobodu. Deti moje, odovzdal som Vám zákon pravdy, aby ste ho poslúchali. Vy však nežijete podľa neho a myslíte si, že ste šťastní a požívate pokoj. No v hĺbke srdca cítite, že vo vás nevládne pravý pokoj, ani pravá radosť, ani pravá sloboda vášho Boha a Otca, ktorý vás stvoril. Nazdávate sa, že dosiahnete pokoj srdca, ak budete uspokojovať svoje chúťky a vyhľadávať ľudské pôžitky? Nie. Dajte si povedať, že nedosiahnete pravú slobodu ani pravé šťastie, kým ma neuznáte ako svojho Otca a neprijmete môj zákon, aby ste boli pravými synmi a dcérami vášho Otca! Prečo? Lebo som vás stvoril pre jediný cieľ: aby ste ma poznávali, milovali a slúžili  mi ako deti, ktoré dôverujú svojmu otcovi.“            

Bože, môj Otče, prichádzam k tebe s úprimnou túžbou za všetko  ti ďakovať, aby sa ti vo mne zaľúbilo. Daj mi svoju milosť poznávať a plniť tvoju svätú vôľu.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeský Otec, usmerňuje všetky svoje deti.“
Litánie k nebeskému Otcovi 
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

3. deň So svätým Ignácom z Loyoly  - o dôvere v Boha
Pristupujeme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomocv pravom čase. ( Hebr 4, 16 )      

Dnes sa budeme modliť so svätým Ignácom z Loyoly, ktorý hovorí: „Prijmi, Pane, celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu, všetko, čo mám a čo vlastním, ty si mi  to dal, tebe, Pane, to vraciam, všetko je tvoje, nalož  s tým podľa svoje vôle, daj mi svoju lásku a milosť, a to mi postačí.“      
Milovaný nebeský Otče! Naša synovská a hlboká dôvera je najvyšším prejavom našej úcty. Želáš si, aby sme ti darovali svoju dôveru, ktorá je odpoveďou na tvoju nesmiernu lásku. Dôverou ti máme dokázať, že veríme v tvoju lásku a prijímame ju do tvojho srdca, aby nás dokonale prenikla. 
Vo svojom posolstve hovoríš: „Želám si , aby  ste mi úplne dôverovali. Dôvera je jedným z najúčinnejších prostriedkov, ktorými si ma môžete uctiť.“ Dôvera je zároveň i kľúčom, ktorým otvárame tvoje otcovské srdce. Nebeský Otče, prečo tak veľmi túžiš po dôvere svojich stvorení? Preto, lebo si milujúci,   súcitný   a  nežný   Otec,   ktorý   nechce,   aby   jeho   stvorenia   boli   príliš  ustarostené, znepokojené a plné strachu. Ty chceš, aby sme nažívali v pokoji. To však je možné iba vtedy, ak ti bezpodmienečne dôverujeme. Preto aj svätý Alfonz z Liguori povedal: „Najväčšiu lásku preukážeme Bohu Otcovi vtedy, keď mu bezhranične dôverujeme.“

Môj dobrý Otče, obdar ma touto dôverou, lebo nik si ju nezaslúži tak ako ty.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka naša dôvera..“
Litánie k nebeskému Otcovi 
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

4. deň So svätou Teréziou z Lisieux – o nevinnosti detí
V tú hodinu pristúpili k Ježišovi  učeníci  a pýtali   sa:   „Kto     je   podľa   teba najväčší   v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“  ( Mt, 18, 1-5 )    

Dnes sa budeme modliť so svätou Terezkou Ježiškovou, ktorá o svojom nebi  na zemi hovorí: „Moje nebo je byť stále v jeho prítomnosti, volať ho svojím Otcom a byť jeho dieťaťom.“   

Milovaný nebeský Otče!  Vo svojom posolstve oslovuješ ľudí ako svoje deti. My, tvoje stvorenia sme sa zrodili z lásky tvojho Syna. Hovoríš: „Chápem krehkosť svojich detí. Preto som požiadal svojho Syna, aby im dal prostriedky, pomocou ktorých vždy povstanú zo svojich pádov. Tieto prostriedky im pomôžu očisťovať sa od hriechov, aby sa mohli znova stať mojimi milovanými synmi a dcérami. Týmito spásonosnými prostriedkami sú predovšetkým sviatosti. Ale účinným prostriedkom spásy je napriek vašim pádom aj kríž a krv môjho Syna, ktorá sa za vás ustavične vylieva vo sviatosti zmierenia a v obeti svätej omše.“            

Milovaný nebeský Otče! Akou veľkou láskou miluješ malé deti a všetky nevinné duše, ony sú tvojimi vyvolenými! My, ľudia, milovaní Otče chceme byť ako malé deti, ktoré stvorila tvoja bezhraničná láska, ktoré sprevádzaš svojou nežnosťou a starostlivosťou v každej slabosti a v každom poblúdení. Čím  sme slabší, tým väčšia je tvoje starostlivosť. Keď prichádzame pre teba ako deti, už tu na zemi zakúšame tvoju blízkosť, starostlivosť a lásku. Veď ty miluješ deti, lebo sú nevinné, prirodzené a čisté. Vo svojej nevinnosti sú jednoduché ako holubice ( Mt 10, 16 ). Nepoznajú strach z budúcnosti, lebo cítia, že ich chráni otca a matky, neznepokojujú sa ťažkosťami a pochybnosťami, lebo ich jednoduché srdce je plné dôvery.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeský Otec, miluje všetky svoje deti.“
Litánie k nebeskému Otcovi 
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

5. deň So svätým Antonom Paduánskym – o adorácii           
Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. ( Jn 4, 23 )      

Dnes sa budeme modliť so svätým Antonom Paduánskym, ktorý hovorí: „Boh nikdy neprestáva byť Otcom svojich detí.“      

Milovaný Nebeský Otče! Vo svojom posolstve hovoríš: „Chcem ľudí, ktorí budú osobitným spôsobom uctievať svojho Otca a Stvoriteľa.“

Z celého srdca, dňom i nocou sa ti chcem klaňať a uctievať tvoju moc, vôľu, veľkosť, dobrotivosť, tvoje milosrdenstvo a Božstvo. Chcem sa ti klaňať prostredníctvom Najsvätejšieho Ježišovho Srdca, spolu s Pannou Máriou, anjelmi a svätými. Chcem sa pripojiť k ich chválospevu, ale uvedomujem si svoju slabosť a ničotu. Preto ťa prosím , aby si mi poslal na pomoc svojich anjelov, najmä tých, ktorí sa klaňajú pred tvojím trónom. Nech ma príjmu do svojho svätého spoločenstva a nech ma učia klaňať sa v tebe – svätému a nesmrteľnému Bohu – v Duchu a v pravde.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta a poklona.
Litánie k nebeskému Otcovi 
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

6. deň S blahoslavenou Zdenkou Schelingovou – o modlitbe vďaky            
Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! ( 1 Sol 5, 18 )

Dnes sa budeme modliť s blahoslavenou sestrou Zdenkou Schelingovou, ktorá vo svojom denníku napísala: „Ak má svet svoje požiadavky, o to väčšie právo má na ne Boh. Nech k nemu smeruje naše úsilie a všetky naše námahy. K nemu chcem vysielať modlitby, jemu chcem vyjadriť svoju prítomnosť, iba k nemu ma vedie túžba. On je moje večné Svetlo a moja večne nová Krása.“           

Milovaný nebeský Otče! Ty s otvoreným srdcom prijímaš naše modlitby a vylievaš na nás prúdy svojej milostia požehnania, ktoré nás osviežujú ako dážď. Otče, nech je naša vďaka plnením tvojej vôle. Daj, aby sa stále viac ľudí rozhodlo prijať Tvoje požehnanie a odovzdať ti svoj život. Vo svojom posolstve hovoríš: „Aby sa nad ľudstvom uskutočnia moja vôľa, ktorú som ti oznámil, je potrebný čas. Ale veľkodušné duše, ktoré sa obetujú pre moje dielo lásky, svojimi modlitbami a obetami dosiahnu,že jedného dňa sa moja vôľa naplní." 

Modlitba vďaky má medzi ostatnými formami modlitieb významné miesto, lebo v nej   uznávame  svoju   ohraničenosť   pred   tebou   -   Pôvodcom   každého   dobra,   lebo   bez   teba nemôžeme urobiť nič. Tvojou milosťou rastieme v pokore, ktorá je taká milá tvojmu otcovskému srdcu. Nech je môj život modlitbou vďaky, ktorou sa prihováram tebe, najlepšiemu zo všetkých otcov, ktorého dobrota nepozná hraníc.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi, patrí všetka vďaka.“
Litánie k nebeskému Otcovi 
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

7. deň So sv. Jánom Mária Vianneym – o modlitbe prosby            
Veru, veru hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene. Proste a dostanete,  aby vaša radosť bola úplná. (Jn 16, 23 – 24)        

Dnes sa budeme modliť so svätým farárom z Arsu, ktorý nám pripomína: „Keď nás Pán Boh vidí prichádzať ako svoje malé stvorenia, skláňa sa k nám ako otec, aby počúval svoje dieťa, ktoré s ním chce hovoriť.“        

Milovaný nebeský Otče! Vo svojom posolstve matke Eugénii Ravasiovej hovoríš, že pri svätom prijímaní k nám prichádzaš osobitným spôsobom. Je to chvíľa, v ktorej ti môžeme ľahšie predkladať naše prosby. V okamihu zjednotenia s tebou sa naša duša napĺňa tvojou otcovskou láskou. A vtedy ťa môžeme požiadať o čokoľvek, najmä o dokonalejšie prežívanie  vnútorného života a svätosť  duše. Tak v nás silnie blaženosť a tvoje svetlo...

Nebeský Otče, daj mi spoznať, aké potrebné je prosiť ťa. Daj mi milosti, ktoré najviac potrebujem, daj mi ich v Ježišovom mene a na príhovor Božej Matky.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeský Otec, opatruje všetky svoje deti.“
Litánie k nebeskému Otcovi 
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

8. deň So sv. sestrou Faustínou – o Božej radosti             
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (Flp 4, 4)         

Dnes sa budeme modliť so svätou sestrou Faustínou, ktorá nás povzbudzuje k radosti z Boha v srdci. Vo svojom denníku píše: „Nehľadám šťastie inde ako vo svojom  vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším   sa   z Boha   vo   svojom   vnútri,   tu   s ním   ustavične   prebývam,   tu   s ním   prežívam najväčšiu dôvernosť,   tu   som   s   ním   v bezpečí,   sem   neprenikne   ľudský   pohľad.  Najsvätejšia   Panna   ma povzbudzuje k takémuto spoločenstvu s Bohom.“          

Milovaný nebeský Otče! Akým šťastím je pre otca a matku vidieť svoje deti šťastné! A ty by si sa tomu netešil? Veď si stvoril svoje deti z lásky, aby si sa spolu s nimi tešil.
Hovoríš: „Moja láska k mojim stvoreniam je taká veľká, že nepoznám väčšiu radosť ako byť medzi ľuďmi. Moja sláva v nebi je nekonečná. Moja sláva na zemi rastie, keď som medzi svojimi deťmi, ľuďmi tohto sveta. Vaše nebo, deti moje, je medzi vyvolenými v raji, lebo v nebi ma budete s láskou vnímať vo večnom nazeraní a tešiť sa z večnej slávy. Svoje potešenie a radosť na zemi hľadám vo vašich dušiach. Vy ma dokážete potešiť a to je, napokon aj Vaša povinnosť voči Stvoriteľovi a Otcovi, ktorý to od vás očakáva." 

Radosť, o ktorej hovorí apoštol Pavol, je tá radosť, ktorú očakávaš od svojich stvorení. Svätá Terezka píše: „Usilujem sa, aby som bola stále v bezúhonnom stave a v tom nachádzam veľké potešenie. Čím viac sa pokorujem, tým som šťastnejšia.“                                                         
Milovaný nebeský Otče, daj mi pravú pokoru, ktorá jediná ma môže urobiť šťastným.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeský Otec, potešuje každé svoje dieťa.“
Litánie k nebeskému Otcovi
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

9. deň So svätým pátrom Piom -  o oslave Boha         
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle. (Lk 2, 13-14)   

Dnes sa budeme modliť so svätým pátrom Piom, ktorý povedal: „Človek  môže šíriť Božiu slávu a napomáhať spásu duší svojím životom pravého kresťana neustále opakovanou prosbou, aby prišlo jeho kráľovstvo, aby sa posvätilo jeho meno, aby sme neprišli do pokušenia, aby nás zbavil Zlého. Toto robte a zároveň sa neustále obetujte Pánovi na tento úmysel. Ubezpečujem vás, že toto je najvyššia forma apoštolátu, ktorú môže v Cirkvi konať každý.“            

Milovaný nebeský Otče! Vo svojom posolstve hovoríš: „Keby ľudia vnikli do Ježišovho Srdca plného slávy, a poznali by,   že   jeho   vrúcnou   túžbou   je   oslava   Otca...   Túži   po   tom,   aby   ho ľudia   oslavovali   ako   Otca a Stvoriteľa, ako pôvodcu ich spásy!“ 
Nie preto si želá, aby ho ľudia poznávali, milovali a ctili, že by potreboval svoje stvorenia a ich adoráciu, jeho jediným cieľom je spasiť ich a urobiť ich účastnými na svojej sláve. „Všetko, čo ľudia vykonajú na Božiu oslavu, dvojnásobne prispeje ich spáse a posväteniu.“ 

Nebeský Otče, ďakujem ti za tvoj nekonečný súcit s nami ľuďmi, za tvoju trpezlivosť a nesmiernu lásku, ktorá nás chráni pred každým nešťastím, takže nie sme opustení a smutní. Pomôž mi stále lepšie   spoznávať   tvoju   otcovskú   nežnosť   a všemohúcu múdrosť, aby som ti aj ja vzdal česť, ktorá patrí tebe, Stvoriteľovi a Pôvodcovi každého dobra.

Desiatok ruženca s tajomstvom: „... Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta.
Litánie k nebeskému Otcovi
Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi    

Nihil obstat: Mons. Dušan Lukáč, cenzor, 
Imprimatur: Mons.Eduard Kojnok - diecézny biskup, Rožňava, 30.7.2008, č. 1407/2008  

Masima

Zverejnenie komentára

2 Komentáre

  1. Kto robil preklad tejto krásnej modlitbe?????

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. pod článkom je link na stiahnutie novény aj s uvedenými iniciálami

      Odstrániť