Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /1./

Mons. Ottavio Michelini sa narodil v San Giacomo di Roncolo di Mirandola 14. augusta 1906. Už ako chlapec vstúpil do malého seminára, ale jeho štúdium trpelo v dôsledku jeho vratkého zdravia. Avšak prijal najskôr nižšie a potom diakonské svätenie a 12. marca 1932 bol vysvätený za kňaza. 

V rokoch svojej kňazskej služby sa podľa vyjadrenia predstavených vyznačoval uvedomelou zbožnosťou, pastoračnou horlivosťou a vernosťou k učiteľskému úradu Cirkvi. 
Ako farár v San Martino Carano organizoval III. diecézny eucharistický kongres. Táto udalosť mala ohlas aj v L'Osservatore Romano. Pozval rôznych biskupov, ktorí potom veľmi ocenili jeho organizačné úsilie a P. Ottavio bol menovaný Monsignorom. 
Vynikal tiež v charitatívnej činnosti. Katedrálnom kanonikom bol menovaný 1. augusta 1970. Zomrel 15. októbra 1979 v Quistello pri Mantove. 

V roku 1972 vstúpil do Mariánskeho kňazského hnutia a spolupracoval s Donom Gobbim na jeho začiatkoch až do svojej smrti. Prijímal v tej dobe posolstvá Pána Ježiša, ktoré potom boli publikované pod názvom "Ježišove oznámenia jednému kňazovi". Tieto posolstvá hovoria zapálenými slovami o ťažkej duchovnej a mravnej situácii súčasného sveta, vnútornej vzbure a zmätkoch v Cirkvi a o nedostatkoch v pastoračnej práci aj o problémoch, ktoré vznikli v dôsledku hlbokej krízy viery. Pán vo svojich oznámeniach hovorí o "budúcom očistení a novej jari pre ľudstvo a Cirkev, o novom, doteraz nevídanom úsvite".

Prečo si Boh zvolil mňa? Kto som? Som zrnko prachu v porovnaní s vesmírom, som menej než kvapôčka v porovnaní s oceánom, som menej ako červíček, ktorý sa plazí v bahne krajiny. Som úbohý kňaz, zo všetkých najmenej kultivovaný a vzdelaný, najmenej skúsený, úbohý kňaz bohatý iba na nespočetnú úbohosť všetkého druhu. 
Prečo si Boh vybral práve mňa? Aby bolo jasné, že nie som nič iné ako úbohý nástroj v jeho rukách, aby každý pochopil, že som len obyčajné pero, už môj krasopis je symbolom mojej nesmiernej úbohosti a ničoty. 
Prečo si Boh vybral mňa? Aby zahanbil pyšných, nadutých pýchou pre ich znalosti, tých, ktorí naplnili cirkev bludmi a otrávili duše. Áno, šíria obmedzenosti, bludy o Bohu, o Cirkvi, o Panne Márii, o Zjavení; Boh je nekonečne jednoduchý a chce, aby sme boli aj my prostí a jednoduchší. "Pravdivo vám hovorím, ak nebudete prostí ako títo maličkí, nevojdete do nebeského kráľovstva." Im stačí, aby z prostých vecí urobili zložité, aby vymysleli nové slová, nové názvy, aby predvádzali tak svoju múdrosť a priťahovali druhých. Tento krátky úvod pokladám za užitočný, ak nie nutný, aby sa vytvoril medzi mnou, nástrojom, a čitateľmi, ktorým je adresovaná táto kniha a ktorí sú tiež zapojení do plánu lásky Božej prozreteľnosti, duchovný vzťah, ktorý uľahčuje uskutočnenie Božej vôle. 
Máj 1975

Chcem, aby boli živí
Syn môj, nie som spokojný s tým, že mnoho kňazov má ku Mne sotva formálny vzťah. Synu, chcem, aby moji kňazi mali aktívnu účasť na mojom vykúpení. Chcem mať svojich kňazov so sebou na Kalvárii. Mnohí Ma odmietajú nasledovať na mojom bolestnom výstupe. 
Chcem, aby sa moji kňazi so Mnou modlili a pôsobili v Eucharistii. Niektorí ani neveria v moju prítomnosť na oltároch, iní Ma prehliadajú a zabúdajú na Mňa, iní - noví Judáši - Ma zrádzajú. Chcem, aby moji kňazi boli budovateľmi Kráľovstva duší a nie pustošitelia môjho kráľovstva! Chcem od svojich kňazov lásku, pretože ich od večnosti nekonečne milujem. 

Dušou lásky je utrpenie: milujeme len v tej miere, v akej trpíme. Ale dnes mnohí utekajú pred utrpením, a tým pred láskou. Synu, chcem, aby si moji kňazi boli vedomí zodpovednosti, aby si boli vedomí svojej úlohy v mojom mystickom tele. 
Chcem, aby boli živí: horeli milosťou, vierou, láskou, teda utrpením. Koľko času sa stráca, koľko dobra nie je vykonané, koľko je prekážok a ťažkostí v mojom mystickom tele! Aké mrhanie nadprirodzeným, pretože mnohí majú len sotva zdanie viery, nádeje a lásky. Úbohí moji kňazi, ktorí tápu vo tmách! Milujem ich, synu, a chcem ich obrátenie. Udivuje ťa, že ťa žiadam, aby si za ne aspoň trochu trpel a modlil sa? 

Ježišu, daj mi pochopiť, čo chceš od nás kňazov. Už som ti to povedal: chcem, aby si boli vedomí svojho povolania. Vybral som si ich so zvláštnym zaľúbením a láskou. Chcem, aby si kňazi boli vedomí svojej účasti na mojej obeti, nie symbolicky, ale skutočne. To si vyžaduje spojenie a splynutie môjho a ich utrpenia. 
Nie vonkajší formalizmus, ale úžasná a strašná skutočnosť: svätá omša! Kňaz sa musí so Mnou spojiť v mojej obeti Otcovi. Aká je to omša, keď kňaz postráda toto vedomie a presvedčenie? 
Pomysli, syn môj, akú veľkosť, dôstojnosť a moc som dal svojim kňazom! Moc premieňať chlieb a víno vo Mňa samotného: v moje Telo a moju Krv, vo Mňa celého. V ich rukách sa každodenne opakuje zázrak Vtelenia. 
Ustanovil som ich ako strážcov a rozdeľovateľov božských plodov tajomstva vykúpenia. Udelil som im božskú moc odpúšťať alebo zadržať hriechy ľudí. Ako svojho domnelého otca ustanovil som ich na zemi svojimi strážcami. Ale aký je u mnohých rozdiel medzi láskou, s akou Mňa opatroval svätý Jozef, a ich ľahostajnosťou ku Mne vo svätostánku! Synu, zveril som svojim kňazom úlohu ohlasovať moje Slovo. Ale akým spôsobom uskutočňujú túto kňazskú službu? Vyjadruje to jalovosť, aká sprevádza ich kázanie. 

Zveril som svojim kňazom úlohu bojovať proti temným silám pekla. Ale kto sa snaží, aby to robil, aby lovil démonov? K tomu je potrebné, aby smerovali k svätosti; tak ako chorí k svojmu uzdraveniu potrebujú modlitbu a umŕtvovanie. 
Syn môj, chcem, aby moji kňazi boli svätí, pretože musia posväcovať. Nesmú vo svojej službe uzatvárať zmier s ľudskými prostriedkami, ako to mnohí robia. Nesmú dôverovať tvorom, ale môjmu milosrdnému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky.

Kňazi sú moji skutoční služobníci, ale nemajú, až na malé výnimky, vedomie, čo to znamená. Sú mojimi vyslancami, akreditovaní odo Mňa pre ľudí, pre rodiny, pre národy. Kňazi sú reálne zúčastnení môjho večného kňazstva. Kňaz je protagonistom môjho tajomného tela, veľkých nadprirodzených udalostí. 
Kňazi musia byť hostie, aby sa darovali a obetovali pre spásu bratov. Je to veľmi ťažký hriech, myslieť si, že spasia duše svojimi ľudskými zdrojmi rozumu a aktivity. 
Každá vonkajšia aktivita kňaza, ktorá postráda vieru, lásku, utrpenie a modlitbu, je ničím, je to prázdnota. Kňazstvo je služba. Kto slúži, odlišuje sa od toho, komu slúžia, neidentifikuje sa s osobami, ktorým posluhuje. Kňaz sa musí odlišovať od duší, ktoré sú mu zverené, ako sa pastier líši od svojho stáda. Keby kňazi videli veľkosť svojej dôstojnosti, vznešenú nadprirodzenú moc, ktorou sú vybavení (tak ako tieto veci videl svätý František z Assisi), mali by k sebe a ku svojim spolubratom veľkú, zbožnú úctu. 
Bohužiaľ, syn môj, niektorí hľadajú len seba a zabúdajú na Mňa. Mnohí idú so svetom a ani nevedia, že svet nie je Boží, ale Satanov. Niektorí Ma zrádzajú, iní pustošia moje kráľovstvo a zasievajú v dušiach bludy a herézy. Iní sú vyprahnutí pre nedostatok životnej miazgy v duši: lásky, ktorej pravou dušou je utrpenie. 
Musíš sa preto modliť a obetovať, s citlivou ústretovosťou odpovedať na moje volanie k odčineniu, k pokániu, k modlitbe, aby sa všetci moji kňazi obrátili. Áno, aby sa obrátili a každý z nich zaujal svoje miesto v mystickom tele k väčšej Božej sláve a k spáse duší.

Pohŕdanie tým, čo je nadprirodzeno
Koľko je to svätých omší, ktoré sú zbavené svojej oživujúcej duše, tejto intímnej a plodnej jednoty! Lásku k Bohu, lásku k blížnemu osvedčuje kňaz v najdôležitejších úkonoch svojho dňa, keď zodpovedne a so Mnou zaprie sám seba a obetuje sa účinne vôli Otca, prijíma, že sa stáva obeťou za duše, za ktoré sa Ja ustavične obetujem. 
Kňaz sa musí spolu so Mnou reálne darovať Otcovi, aby ho Otec daroval dušiam. To musí predchádzať každú aktivitu kňaza, inak ide o mrhanie časom a nadprirodzenom, inak je každá jeho aktivita v podstate neplodná. 
Synu, keby si mohol vidieť, ako sú slúžené mnohé svätej omše, zdesil by si sa a ihneď by si zomrel. Z toho dôvodu ti opakujem: chcem, aby moji kňazi boli prosebníci a robotníci, ako som bol Ja; len tak urobia zo seba nástroj pravej duchovnej obnovy pre seba a pre bratov. Koľko je to neplodných aktivít, syn môj, pretože sú zbavené svojej vlastnej duše.

Fakt sám o sebe, 25. júla 1975
Pane, aká je účasť Tvojej Matky na eucharistickom tajomstve? Rovnaká, ako v tajomstve Vtelenia. Je to dokonalé spojenie, pretože Ona žije zo Mňa a Ja žijem z Nej: Ona z mojej božskej prirodzenosti a Ja z jej ľudskej. Povedal som, že žijeme v dokonalej jednote: tam, kde som Ja, je i Ona. Synu, to by malo postačiť, aby urobilo dušiam viac dostupnú veľkosť mojej a vašej Matky.
Skrze moje naštiepenie v Nej, Mňa, večného Slova v jej ľudskej prirodzenosti, skrze nej sa tajomstvo spásy stalo skutočnosťou. Je to tajomstvo v plnom slova zmysle. Skrze Nej bol Satan porazený a človek s dobrou vôľou, ak chce, sa môže spasiť. 
Spojenie, ktoré vzišlo z tajomstiev Vtelenia, pokračuje v tajomstve Eucharistie a bude pokračovať do večnosti. Ja budem vždy žiť z jej ľudskej prirodzenosti a Ona bude vždy žiť z mojej božskej.
Toto spojenie je jedinečný, neopakovateľný fakt. Nemá obdobu v mojom spoločenstve s dušami v milosti, aj keď toto spoločenstvo je vec, ktorú nemožno ľudsky popísať pre jej nadprirodzenú krásu.

Zo vzťahu medzi trojjediným Bohom a mojou Matkou vyplývajú vznešené, jedinečné a neopakovateľné skutočnosti:
- jej materstvo, neoddeliteľné od jej panenstva,
- jej nepoškvrnené počatie,
- jej vyňatie z telesnej porušenosti,
- jej nanebovzatie a jej kraľovanie nad všetkými mocnosťami neba i zeme,
- jej moc nad samotnými silami pekla, ktoré nakoniec definitívne premôže.

Ľudia v jej predpokladanej jednoduchosti nevidia veľkosť a moc mojej Matky, ktorá je aj ich Matkou. Neposlúchli jej materské napomenutia. Keby sa ľudia na Ňu kajúcne obrátili, prosili Ju, mohli by sa vyhnúť záplave, ktorá im hrozí a ktorá je už v pohybe. Opití rozkošami a pozemskými statkami žijú naopak, vo veľkej temnote, akoby Boh neexistoval a akoby neexistovala moja Matka. Ľudia, a tiež mnohí moji služobníci to nepochopili, pretože neprehĺbili bezmedzne svoju lásku k svojej nebeskej Matke. Keby ju boli pochopili a keby na ňu boli odpovedali, koľkého zla by sa vystríhali jednotlivci i celé národy; aké pokojné by bolo putovanie všetkých na tejto zemi!

Spolu s Baránkom obetovala sama seba, 28. júla 1975
Aká je účasť Panny Márie na tajomstve Kríža? Účasť mojej Matky na tajomstve Kríža je jedinečný fakt dejín ľudského rodu a tiež dejín nebies.
Moja Matka, jediná medzi všetkými ženami, vzdelaná v Písme a zvrchovane osvietená Duchom Svätým, prijala božské materstvo s jasným vedomím, čo to pre Ňu znamená. Ostatne staručký Simeon Jej povedal celkom jasne: Tvoju vlastnú dušu prenikne meč ... Moja Matka uchovala v srdci toto desivé proroctvo, pre Ňu úplne jasné a priezračné, takže samo proroctvo bolo ako ostrá čepeľ, ktorá prenikala po celý život jej srdcom.
Moja Matka bola pravým kňazom. Nie vo všeobecnom zmysle ako pokrstení a birmovaní. Ani v zmysle služobného kňazstva, ale úplne inak, v ešte hlbšom zmysle ako ten, kto prijal sviatosť kňazstva.
Moja Matka na vrchole Kalvárie obetovala Otcovi Obeť čistú a svätú, Božieho Baránka, svojho Syna, a s Ním obetovala sama seba. Aj Ona bola obeť za hriechy. Prítomná, plne si vedomá, spoluúčastníčka, nepodstúpila mučenie, ale spolu so svojím božským Synom bola skutočným protagonistom drámy Vykúpenia, v ktorom sa sústreďujú dejiny ľudského rodu.

V tejto dvojitej obete, ktorá sa obnovuje v každej svätej omši, je kňaz kňazom len potiaľ, pokiaľ so Mnou obetuje Otcovi Mňa aj seba samého. Preto je moja Matka Spoluvykupiteľka. Aby vykonala túto obeť, musela vnútorne zničiť sama seba. Obeť sa ničí, stravuje. Musela rozdrviť svoje Srdce čistej a svätej Matky, Srdce najsvätejšie zo všetkých matiek. Musela posvätiť a obetovať všetky svoje city, musela a chcela opakovať svoje Fiat a ako Ježiš povedala: "Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane." Len láska takto neopísateľná, nepochopiteľná, láska bez ľudských hraníc bola schopná tak veľkého zázraku. 
Moja Matka ako Kňaz osvedčila Bohu a ľuďom najväčšiu skúšku lásky, ktorá spočíva v obetovaní nie vlastného života, ale života toho, koho najviac miluje.

Ľudia málo vedia a ešte menej uvažujú o tom málu, čo vedia. Ľudia a mnohí moji služobníci a osoby Bohu zasvätené neuvažujú o tom, že tajomstvo Kríža sa ustavične obnovuje. Slabo veria vo vznešenú skutočnosť tajomstva Kríža, ktoré pretrváva v obeti svätej omše.
Kňazi nemyslia na to, že vedľa Mňa, ktorý som posvätená Hostia, stojí na Kalvárii moja Matka, ktorá obetuje Otcovi spolu so Mnou aj sama seba. 
Mysli, syn môj, na to, aké strašné prekvapenie to bude raz pre mnohých mojich služobníkov, až zistia, že boli len materiálne so Mnou a s mojou Matkou protagonistami týchto veľkých tajomstiev.

Uváž, koľko plodov prichádzalo nazmar, koľko duší nebolo posvätených pre zavinenú slepotu mnohých mojich služobníkov!

Zamysli sa nad neprestajnými svätokrádežami. Moja Matka je a zostáva so Mnou v dokonalom zjednotení. V Nej sa napĺňajú veľké veci. Aký príklad je moja Matka pre všetkých kňazov! Keby sa moji služobníci inšpirovali týmto dokonalým spojením, ktoré panuje medzi Mnou a mojou Matkou, bojovali by o to, aby každý deň úplne zničili svoje vlastné ja.
Tým, že by sa spolu so Mnou obetovali Otcovi a nasledovali Ma na kríž, miesto, aby nasledovali svet, zakúsili by, aké ľahké a príjemné je moje jarmo.
Zbadali by strom mojej Cirkvi prebohatý na plody Syna, svet ako sa v strašnej záplave vrhá do skazy.

  Keď záplava začína svoj príval, zriedkakedy si toho všímajú; jej počiatočný pohyb je nepatrný, ale stále rastie a rastie, až sa stane zničujúcim. 
Táto záplava sa vydala na pochod a ľudia vo slepote nevidia, čomu kráčajú v ústrety. 
Bol vyhlásený poplach, ale úplne márne. Len málo je tých, ktorí ho počuli. Mnohí ho ignorujú. 
Ale to, čo najviac zarmucuje moje milosrdné Srdce a Nepoškvrnené Srdce mojej a vašej Matky, je skutočnosť, že mnoho kňazov ignorovalo početné výzvy, ktoré prišli z neba
Strašná zodpovednosť! 
Modlite sa, odčiňujte, obetujte! 
Je to naliehavé k hlásaniu; je to naliehavé na vykonanie.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]