Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /6./

Dar krstu, 16. septembra 1975

Aká je, Pane, účasť nás kňazoch na tajomstvo vtelenia?
Všetci kresťania sa milosťou krstu znovu narodili, všetci sa stali Božími deťmi. To je tak veľká vec, tak vznešená, že to vyžaduje dať mu náležitú úroveň.

Pozri, syn môj: v tomto materialistickom storočí prikladá vaša neverná generácia väčšiu dôležitosť vonkajším záležitostiam ako nadprirodzenej skutočnosti krstu, ktorý označuje podstatným spôsobom dušu dieťaťa pre časnosti aj pre večnosť. Neberie sa do úvahy, alebo len veľmi málo, tento úplne nezaslúžený Dar Božej veľkodušnosti voči pokrstenému.

K tomuto pohanskému rámcu, ktorý obklopil krst, sa bez rozpakov pripojila aj povrchnosť mojich kňazov. Chcem tým povedať, že nedošlo k žiadnej reakcii na toto pohanstvo, ktoré ako temný tieň skrýva očiam veriacich drahocenný Boží dar.
Panovačný pohanský obyčaj života zatláča oveľa krajšie božské skutočnosti. Milosť udelená pokrstenému pretvára dušu toho, kto prijíma túto sviatosť, a je to možné práve vďaka tajomstvu Vtelenia. Preto každý pokrstený má podiel na tajomstve vtelenia.
Tento podiel sa má umocňovať rozvojom a vzostupom môjho božského života skrze potrebnú spoluprácu kresťanskej výchovy prostredníctvom rodičov. 
Túto výchovu treba začať od prvých mesiacov. Bohužiaľ sa tak dnes už nedeje. 
V dieťati vidí tento zpohanštelý ľud len ľudskú prirodzenosť.

Moji kňazi zanedbávajú naliehavú potrebu bdieť nad týmto ústredným bodom kresťanského života. Všetci kresťania majú účasť na tajomstve Vtelenia (kňazi ešte v ďaleko väčšej miere) a je k tomu treba pevnej viery v toto veľké tajomstvo.

Ak Ja, Božie Slovo, som sa vtelil, aby som ľuďom odovzdal božský život, aby som ich pozdvihol, pomohol im a uviedol ich do večného života, mali by s veľkou radosťou prijímať dôsledky tohto veľkého tajomstva a prežívať ich s vernosťou vo svojom každodennom živote.

Synu, môžeš si sám predstaviť, ako pohanstvo vzdialilo mojich veriaci a s nimi aj mnoho mojich kňazov od tejto božskej skutočnosti, ktorú redukovali na viacmenej slávnostné pohanské obyčaje.

A teraz odpoviem na tvoju otázku, aj keď odpoveď môžeš nájsť už v predchádzajúcom rozhovore. Vy kňazi, nie ste prostí veriaci; vyvolil som si vás za svojich služobníkov tu na zemi. Zvolil som si vás ako predmet svojho zaľúbenia a svojej lásky. Vzal som vás zo sveta, aby som vás zanechal vo svete, pretože ste nástrojmi, spolupracovníci a spoluvykupitelia v uskutočňovaní tajomstva Spásy. Odel som vás dôstojnosťou a mocou, ktorú si ani plne neuvedomujete a málo ju využívate na zvýšenie účinnosti svojej služby.

Vy by ste mali byť s väčšou vážnosťou pevne spätí so svojím krstom, so svojím birmovaním a so svojim a mojim kňazstvom.

Tak, ako pri mojej Matke jej "fiat" bolo príčinou zázraku tak veľkého, že ho nepojme nebo ani zem (jeho dôsledky zmenili osud celého ľudstva v čase i na večnosti), tak je tomu, keď vy kňazi prenášate slová premenenia. Musíte veriť, že Ja, Božie Slovo, sa stávam telom a krvou, Dušou a Božstvom vo vašich rukách.
Ako moja Matka v okamihu, keď dala svoj slobodný, vedomý a zodpovedný súhlas a vyvolala tak okamžitý zásah trojjediného Boha, tak vy v premieňaní vyvolávate okamžitý zásah Božej Trojice v prítomnosti mojej a vašej Matky.
Synu, keď je kňaz preniknutý touto vierou, keď kňaz pevne verí v túto božskú skutočnosť, svedectvo nekonečnej Božej Lásky, potom sa tento kňaz pretvára: jeho život sa stáva zázračne plodným.
V tajomstve vtelenia (ktoré Boh obnovuje v jeho nie nadarmo posvätených rukách) nachádza kňaz nevyčerpateľný poklad darov môjho milosrdného Srdca. Žiadna moc mu nemôže odolať, pretože Ja som v ňom a on vo Mne.

Synu, videli sme spolu iný aspekt, ktorý sa prejavuje u tohto zúboženého a neveriaceho pokolenia. Miluj Ma, tiahni ku Mne vo dne v noci, odčiňuj svojou láskou a svojou vierou chlad toľkých mojich služobníkov, ktorých toľko milujem a chcem ich spasiť.

Žehnám ti a s tebou žehnám všetkým tvojim drahým. Pamätaj, že moje požehnanie je ochranným dáždnikom a obranným štítom.


Tiene môjho tajomného tela, 17. septembra 1975
Synu, všetky údy v tele smerujú harmonicky k jedinému cieľu: k zachovaniu a rastu samotného tela. Tak je to aj v mojom mystickom tele: všetky údy by mali uvedomelo smerovať k najvyššiemu dobru tajomného tela, k spáse všetkých údov, ktoré ich tvoria. V dôsledku skutočnosti, že tieto údy sú slobodné a rozumné, schopné rozlišovať a chcieť dobro alebo zlo, je tu o dôvod viac, aby všetky smerovali k spoločnému dobru. Ale tak tomu nie je.

Ako zvedené a oklamané narušujú harmóniu tela, ktorého sú súčasťou, sústavne sledujú zlo, škodia tak nielen samy sebe, ale všetkým ostatným údom tela. A ak týmito údmi sú kňazi, boria harmonickú súdržnosť k nevýslovnej škode vlastnej i celého kresťanského spoločenstva.

V mojej Cirkvi musia všetci kňazi prísne sledovať spoločné dobro všetkých duší; k tomuto veľkému cieľu sú povolaní bez akejkoľvek výnimky.

V mojej Cirkvi nie je nejakých rozdielnych cieľov: cieľ je len jeden pre všetky údy a osobitným spôsobom pre mojich kňazov: spása duší, spása duší, spása duší. Ten najposlednejší kňaz (posledný je len verbálne, pretože by mohol byť tiež prvý, tak ako svätý farár z Arsu je posledný a prvý) teda hovorím, posledný kňaz, ktorý strávil svoj život a obetoval sám seba v obete svätej omše vo spoločenstve so Mnou, je pred mojim Otcom väčší než mnohí hodnostári, ktorí to vždy nerobia.

V mojom mystickom tele je mnoho údov, ktoré ťažko ochoreli predsudkami, pýchou a požívačnosti. 
V mojom mystickom tele je mnoho kňazov, ktorí si vedú remeselne, viac sa zaujímajú o zisk 
ako o spásu duší.
Je tiež mnoho kňazov pyšných na to, že "vie, ako na to", hrdých na svoje chytráctvo. 
Často zabúdajú, aj keď nie vždy, že umenie predvádzať sa je umenie predstierať: 
to je prefíkanosť a drzosť Satana.
Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie: pravda a láska.

V mojej Cirkvi sú kňazi, ktorí kážu sami seba: vyberavosťou jazyka, rečníckou eleganciou a stovkou iných prostriedkov sa snažia upútať pozornosť poslucháčov a upútať ju na seba. Pravda je však tá, že moje Slovo je pôsobivé samo o sebe, moje Slovo nie sú len slová!

Moje Slovo ešte skôr, než je zvestované, je potrebné čítať, rozjímať o ňom a osvojiť si ich: potom môže byť podané s pokorou a s prostotou.

V mojom mystickom tele sú ohniská nákazy, hnisavé rany. V seminároch sú ľudia nakazení, ktorí otravujú tých, ktorí majú byť zajtra mojimi služobníkmi: kto môže zhodnotiť takto spôsobené zlo?

Ak na nejakej klinike, alebo v spoločnosti sa objaví nákazlivá choroba, robia sa veľmi starostlivé opatrenia, zavádza sa izolácia veľmi energicky a bezodkladne.
V mojom mystickom tele sa prejavujú choroby, ktoré sú veľmi závažné, ale je tu pokoj, ako by sa nič nedialo: Hovoria, že sú to nepodložené obavy. To nie je prejav lásky, ak dovoľujeme, aby sa šírilo zlo, ktoré vedie duše do záhuby!
Zneužíva sa nadmerne Božieho milosrdenstva, ako by spolu s milosrdenstvom neexistovala aj spravodlivosť.

Ten, kto nesie zodpovednosť, musí konať a nekompromisne oddeľovať dobro od zla. Čo mám povedať o toľkých kňazoch, ktorí úplne nezodpovedne vykonávajú aj najdelikátnejšie úlohy, ako je výučba náboženstva v škole. Popri mnohých dobrých kňazov, dobre pripravených a zodpovedných sú iní povrchní, nezodpovední, dokonca skazení. Spôsobili a pôsobia mnoho zla, namiesto aby pomáhali mladým ľuďom, ktorí toľko potrebujú mravnú a duchovnú oporu: ľahkomyseľnosť tu nie je možné ospravedlňovať.

Už veľmi dávno boli dané smernice o kňazskom odeve. Moji kňazi, aj keď žijú vo svete, sú od sveta oddelení. Chcem, aby sa moji kňazi odlišovali od laikov nielen charakterom dokonalého duchovného života, ale aj vonkajším spôsobom, svojím odevom.

Koľko škandálov, koľko neprístojností a koľko príležitostí na hriech a koľko hriechov navyše! Aká neprípustná zhovievavosť zo strany tých, ktorí majú zákonnú moc; a tým, že majú moc, majú tiež povinnosť rešpektovať zákony.
Prečo sa tak nedeje?
Viem: bolo by nemálo ťažkostí. Ale ja som nesľúbil nikomu ľahký život, pohodlný, zbavený nepríjemností. Snáď sa boja kontraproduktívnych reakcií. Nie, uvoľnenosť vyvoláva ešte väčšiu uvoľnenosť.
Podniky, armáda, organizácie majú svoje uniformy. Mnoho mojich kňazov sa za ňu hanbia, protivia sa smerniciam a pretekajú sa v koketovaní so svetákmi. Kto nie je verný v malom, nie je verný ani vo veľkom.

A čo povedať o spôsobe, ako mnohí posluhujú mojimi sviatosťami? Sadajú do spovednice len v košeli, aj bez štóly. Na návštevu k členovi nejakej vznešenej rodiny sa berie vybraný odev, ale ako mnohí vstupujú do domu Božieho? To nie je nedisciplinovanosť, to je anarchia.

A čo povedať o mojich kňazoch, ktorí nemajú čas sa modliť, pretože sú zavalení neužitočnými aktivitami, ktoré sú len zdanlivo sväté? Sú to neužitočné aktivity, pretože im chýba duša, pretože im chýba moja prítomnosť.

Kde nie som Ja, tam nie je duchovná plodnosť. Ale mnoho mojich kňazov má čas pozerať sa na nemorálne i pornografické filmy pod zámienkou, že je potrebné ich poznať, aby mohli byť posúdené. Toto posudzovanie je satanské. Svätí kňazi by si nikdy nedovolili také nemorálnosti, pretože by neboli schopní viesť duše a radiť im.

Ale čo je horšie. Syn môj, ustanovil som v Cirkvi hierarchiu. Len nehovorte, že sa doba mení a že treba všetko zmeniť. V Cirkvi sú určité pevné body, ktoré sa nemôžu meniť vôbec. Nikdy nemôže byť zmenený princíp autority a povinnosť poslušnosti.

Môže sa zmeniť spôsob, akým sa vykonáva autorita, ale nie je možné zrušiť autoritu. Syn môj, prečo som chcel, aby vyšlo na svetlo mnoho zla, ktoré sužuje Cirkev? Konfrontoval som svojich kňazov s ich zodpovednosťou.
Chcem, aby sa vrátili k životu naozaj svätému. Chcem ich obrátenie, pretože ich milujem. Musia si uvedomiť, že ich správanie je niekedy príčinou pohoršenia a skazy mnohých duší.
Nie je správne, ak sa po urážke Božej Lásky spolieha na jeho milosrdenstvo a ignoruje jeho spravodlivosť.

Synu, povedal som ti, že lavína je už v pohybe. Len úprimný návrat k modlitbe a k pokániu všetkých mojich kňazov a kresťanov by mohol ešte uzmieriť Otcov hnev a zastaviť spravodlivé dôsledky jeho spravodlivosti.

Je pravda, že v mojej Cirkvi je tiež veľa dobrého. Beda, keby nebolo! Ale ja som neprišiel za spravodlivými, ale za hriešnikmi, tých chcem, tí sa musia spasiť. Preto som zoslal niektoré pohromy a rany, kvôli strate duší.

Hovorí sa, že peklo nie je.
Popiera sa peklo s odvolaním na Božie milosrdenstvo,
ktoré vraj nikoho nemôže poslať do pekla.
To nie je dôvod, že sa nekajúcni kňazi vyhnú peklu.
Kvôli týmto bludom peklo neprestane existovať.


vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]