Novéna k Duchu Svätému

Najstaršia novéna je novéna k Duchu Svätému. Konali ju už apoštoli vo večeradle spolu s Pannou Máriou, keď očakávali príchod Ducha Svätého. „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi.“ (Sk 1,14) Konáme ju od piatka po Nanebovstúpení Pána až do Svätodušnej vigílie.

1.deň „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3,20)

Duchu Svätý, ďakujem Ti, že stojíš pri dverách môjho srdca a klopeš: čakáš, aby som Ti otvoril svoje srdce. Chcem a túžim počúvnuť Tvoj hlas a otváram Ti dvere svojho srdca. Ďakujem Ti, že vojdeš a že budeš so mnou prežívať dôverný vzťah a ja s Tebou.


2.deň „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom.”
Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: “Čo máme robiť bratia?” 
Peter im povedal: “Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2,36-38)

Duchu Svätý, Ty nechceš, aby som žil v smrteľnom hriechu, lebo v takomto stave som proti Tebe. Cez Božie slovo mi hovoríš: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.  Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“  (1Jn 1,8-9)
Boží Duch, prosím o vnútornú silu a pokoru vyznať svoje hriechy, rozhodnúť sa pre Teba a život podľa Teba.

3.deň  „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14,23)
„A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14,16)

Ježiš, Ty si zachovával slová svojho Otca a túžiš, aby som aj ja zachovával Božie slovo, čítal si ho, načúval mu v tichu, nechal sa ním viesť, živil sa z neho… Vtedy zakúsim, ako ma Tvoj a môj nebeský Otec miluje. S bázňou v srdci Vám ďakujem, že si urobíte vo mne príbytok. Ježiš, dôverujem Tvojim slovám a chcem podľa nich žiť. Teším sa a chválim Ťa, Ježiš, že poprosíš Otca a On mi dá Tešiteľa – Ducha Svätého, aby zostal so mnou naveky.

4.deň „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,33)
„Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17)

Duch Svätý Tešiteľ, chválim Ťa, že mi pomôžeš hľadať vždy najprv Božie kráľovstvo. Pomôž mi, prosím, v konkrétnych okolnostiach vyslobodiť sa zo zajatia sveta, svetských záujmov, názorov a dávať na prvé miesto, do centra svojho zmýšľania Vás: Otca, Ježiša a Teba, Duch Svätý. Duch Svätý, pomôž mi, prosím, hľadať Božiu spravodlivú lásku, Boží pokoj a radosť v Tebe. Nech Božie záujmy, Božie slová a Tvoje vnuknutia Duchu Svätý, sú pre mňa najdôležitejšie a daj mi silu, prosím, podľa nich žiť.

5.deň Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.” To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. (Jn 7,37-38)

Som duchovne smädný, verím v Teba, Ježiš, prichádzam ku Tebe a túžim piť. Verím Tvojím slovám, že v mojom vnútri potečú prúdy živej vody Ducha Svätého. Verím Ti Duch Svätý a otváram sa Ti cez Pannu Máriu, Tvoju Nevestu.

6.deň „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!” (Lk 11,13)

Ježiš, Ty mi hovoríš, že Tvoj a môj Nebeský Otec si praje, aby som denne v modlitbe prosil o Osobu Ducha Svätého, že to je najväčší Dar – túžiť po živom Bohu. Nebeský Otec, ďakujem Ti, že si ten najlepší Otec a túžiš mi dávať len dobré dary. Prosím Ťa o Ducha Svätého a hlbokú vnútornú i vonkajšiu poslušnosť voči Nemu.

7.deň „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.“  (Jn 3,5-7)
„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: “Abba Otče!”  Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.“  (Rim 8,15-16)

Ježiš, prosím o Tvojho Ducha Svätého, aby som sa mohol v Ňom opäť narodiť, nanovo žiť v Duchu Svätom a aby som mohol vojsť do Božieho kráľovstva. Chválim Ťa, Duchu Svätý, že si mi dal ducha synovstva a v Tebe volám „Otecko!“ („Abba!“) Chválim Ťa, Duchu Svätý, že Ty mi dosvedčuješ, že som Boží syn, milované Božie dieťa.

8.deň „Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14,26)

Ďakujem Ti, môj Otecko (Abba), že si mi poslal v Ježišovom mene, Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorý ma naučí a pripomenie mi všetko, čo si mi Ty, Ježiš, povedal a ešte povieš.

9.deň  „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5)

Prijímam vyliatie Božej lásky v mojom srdci skrze Ducha Svätého, ktorého som dostal. Som veľmi rád a vďačný. Chvála Ti Božia Trojica, že prebývaš vo mne so svojou láskou. Pomôž mi žiť s Tebou vo mne aj v druhých ľuďoch. Amen.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre