Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /9./

Spoločenstvo svätých, 22. septembra 1975

Synu, opakovane som ti povedal, čo som. Som nekonečná Láska, Večná, Nestvorená, ​​ktorá prišla na zem zmieriť, a teda spojiť s Bohom ľudstvo vytrhnuté odtiaľ nenávisťou. Láska svojou povahou tiahne k jednote, tak ako nenávisť svojou prirodzenosťou tiahne k rozdeleniu. Sme Trojica, ale nekonečná Láska Nás vnútorne zjednocuje do Jediného, ​​do jedinej prirodzenosti, podstaty a vôle.
Láska priviedla Mňa, večné vtelené Božie Slovo, aby som sa priniesol v obeť a dal každému možnosť zjednotiť sa vo Mne s Bohom a tvoriť tak jedinú vec, tak ako Ja som jedno s Otcom, ktorý Ma poslal.

Synu, už viac ako sto rokov materializmus, ako ťažký a hustý mrak prikrýva veľkú časť ľudstva.
Zatienil tiež moje mystické Telo a v dušiach mnohých veriacich a kňazov prekryl dogmu o spoločenstve svätých, duchovnú veľkolepú a pravú realitu, ktorá pôsobí na nebi i na zemi.
Neexistujú termíny, vhodné na vyjadrenie veľkosti, moci a pôsobnosti tejto kypiacej lásky a života. Vo vašej reči nie je vhodných slov k pochopeniu tajomstva neviditeľnej výmeny, ktorá sa nachádza v centre môjho milosrdného Srdca.

Je len málo duší, ktoré to pochopili, a je tiež málo kňazov, ktorí napriek tomu, že abstraktne veria, prežívajú tiež aktívne toto spoločenstvo s blaženými obyvateľmi raja, s dušami čakajúcim v očistci a s bojujúcimi bratmi na zemi.

Smrť úplne v rozpore so všetkými predsudkami neznamená koniec aktivity duší. Smrť, ktorá by sa presnejšie mala nazývať "prechod", je cestou z času do večnosti, ktorá neznamená koniec pôsobnosti duše ani v dobru, ani v zlu.

Božia rodina: V každej rodine, usporiadanej v duchu lásky, každý člen, ktorý ju tvorí, prispieva k spoločnému blahu a k výmene prijatých a darovaných statkov v harmonickom spoločenstve.
V ďaleko väčšom stupni a rozsahu je to tak vo veľkej rodine všetkých Božích detí, bojujúcich tu na zemi, čakajúcich v očistci a blažených v nebi. Preto je nutné mať jasnú predstavu o tejto božskej a ľudskej skutočnosti, bohatej na plody viery, ktorá vytryskla z mojej Obeti na kríži.

Je povinnosťou:
I. Veriť pevne v dogmu o spoločenstve svätých.
II. Keď sa hovorí o rodine Božích detí, musia kňazi jasne vyložiť, že k tejto rodine patria tí, ktorí putujú po tejto zemi, duše čakajúce v očistci a spravodliví v nebi, teda svätci.
III. Kňazi takmer vždy zabúdajú na nespravodlivosti pôsobené ku škode bratov, ktorí sú v očistci (mnohí z nich zdôrazňujú takmer výlučne nespravodlivosti, ktorými trpia bojujúci bratia tu na zemi).

Veľkou krivdou a nespravodlivosťou je neveriť v očistec a neveriť v strašné utrpenie, ktorému sú podrobené očisťujúce sa duše. 

Núdza duší trpiacich v očakávaní je oveľa väčšia ako núdza tvora, ktorý najviac trpí tu na zemi.

Je pre vás povinnosťou lásky a najnaliehavejšou spravodlivosťou pomáhať dušiam v očistci, ktoré sa neraz očisťujú od hriechov, pre ktoré trpia vašou vinou, pre váš zlý príklad, pretože ste boli ich spoločníkmi v zlom, a teda ste boli pre nich príležitosťou k hriechu. Viera, ktorá nie je účinná, nie je vierou.

Synu, je potrebné jasne pochopiť, že život pokračuje aj za hrobom. Všetci tí, ktorí nás predišli v znamení viery, či už sú v očistci, alebo v nebi, stále vás milujú tou najčistejšou, najživšou a najväčšou láskou.
Duše majú veľkú túžbu pomáhať vám pri prekonávaní ťažkých skúšok, aby ste dospeli, tak ako ony dospeli, k veľkému cieľu vášho života. Ony dobre poznajú všetky nebezpečenstvá, ktoré hrozia vašim dušiam. Ale ich pomoc, vám poskytovaná, je do značnej miery závislá na vašej viere, na vašej slobodnej vôli obracať sa na ne v modlitbe v dôvere v ich príhovor u Boha a u svätej Panny.
Ak sú kňazi a veriaci preniknutí touto živou vierou, ak sú si vedomí nevyčerpateľných pokladov milostí, pomoci a darov vyplývajúcich z dogmy o spoločenstve svätých, spoznajú, že sú stonásobne silnejšie ako moc zla.
Obohatil som svoju veľkú rodinu nevyčerpateľnou mocou a spevňujem ju neporaziteľnou mocou nekonečnej večnej Lásky.

Moji kňazi poučujú veriacich prostými a jasnými slovami, keď hovoria, že vaši bratia, ktorí naplnili tu na zemi svoju plavbu skorého života, nie sú od vás odlúčení, nie sú od vás ďaleko. Hovorte však, že nie sú nečinní a pasívni voči vám, ale že vo svojom novom stave života, dokonalejšieho než je váš, sú vám úplne nablízku a milujú vás.
Zúčastňujú sa v miere a úmerne k dosiahnutej dokonalosti všetkého toho, čo sa deje v mojom mystickom tele. Pomáhajú vám.

Opakujem vám, že nemôžu zrušiť vašu slobodnú vôľu, ale povzbudzovaní vašou vierou a vašimi prosbami vám budú ešte bližšie vo vašom boji proti Zlému. Pozerajú sa na vás, sledujú vás a pomáhajú vám v miere podľa vašej slobodnej viery a slobodnej vôle.


Synu, aké nesmierne poklady vám tak pripravil môj Otec! 
Aké nesmierne a nevyužité zdroje! 
Aké možnosti nechávate bez úžitku prepadnúť do prázdna! Ono sa povzbudzuje k viere, ale nie je tu často ani najmenšia zmienka o tom, čomu je potrebné veriť. Žehnám ti. Miluj Ma!

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]