Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Eucharistia

[Eucharistia][bsummary]

Novéna

[Novéna][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]

Pánove prísľuby ctiteľom Jeho Svätých Rán a Krvi

1. Kto denne ponúka Nebeskému Otcovi svoje modlitby, prácu a obete spojené s mojimi Ranami a mojou Drahocennou Krvou, môže si byť istý, že jeho modlitba a obete sú zapísané v mojom Srdci a očakávajú ho veľké milosti od Nebeského Otca, ktorému sa páčia tieto modlitby a takýto jeho život

2. Kto obetuje svoje modlitby, trápenia o obete spojené s mojimi Ranami a mojou Drahocennou Krvou za obrátenie hriešnikov, bude účastný na dvojitej blaženosti vo večnosti a môže dosiahnuť obrátenie mnohých hriešnikov. Napr. takto: Denná obetná modlitba 

3. Kto pred svätým prijímaním s úprimnou ľútosťou svojho srdca ponúkne v obeť moje Rany a moju Drahocennú Krv na odčinenie hriechov, spáchaných hoci aj podvedome, môže si byť istý, že neprijíma nehodne a čaká ho blažené zmŕtvychvstanie.
Napr. takto: Všemohúci Večný Bože! Hľa, prichádzam k stolu nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho jednorodeného Syna, aby som v spôsobe sviatosti prijal Jeho Telo a preliatu Krv, ktoré obetoval za nás a tak spojený s Jeho Najsvätejšou Obeťou získal večný život. Pri tejto svätej príležitosti zároveň Ti obetujem Jeho sebažertvu za naše hriechy, umučenie na Kríži, Jeho Sväté Rany, prebodnuté Srdce, Drahocennú Krv za hriechy celého môjho života a tiež za tie, ktoré som nebol schopný si uvedomiť. Ó, Otče! Buď ku mne milosrdný! Amen. 

4. Kto pred alebo po svätej spovedi obetuje moje umučenie a moju Drahocennú Krv za svoje celoživotné hriechy a ako zadosťučinenie sa pomodlí Ruženec k Svätým Ranám, jeho duša bude taká čistá a krásna, ako keby ju v tom okamihu práve pokrstili. Preto po každej svätej spovedi možno prosiť za obrátenie veľkého hriešnika.
Napr. takto: Večný Otče! Teraz, keď pri sviatosti zmierenia, spytujúc si svedomie, hriechy som si uvedomil, úprimne oľutoval a chcem sa z nich pri sv. spovedi vyznať (vyznal pri sv. spovedi) orodujúc o Tvoje milosrdenstvo, obetujem Ti umučenie nášho Pána Ježiša Krista a Jeho Drahocennú Krv za hriechy celého môjho života a sľubujem sa pomodliť Ruženec k Svätým Ranám ako dobrovoľnú pokutu. Ó, Otče! Pre prebodnuté Srdce nášho Pána Ježiša Krista a pre slzy Panny Márie Ťa prosím, odpusť mi moje viny!

Najsvätejší Otče! Dovoľ, aby som na základe svätého prísľubu nášho Pána Ježiša Krista - ktorý sme dostali skrze sr. Martu Chambonovú - vyprosil od Teba obrátenie veľkého hriešnika, toho, ktorého Ti na túto milosť odporučí Duchom Svätým zjednotené Srdce Ježiša a Márie. Amen.

5. Kto denne obetuje moju Drahocennú Krv za tých, ktorí v ten deň zomreli a v ich mene ľutuje ich hriechy, môže mať istotu, že mnohým zomrelým otvára nebo a on sám môže dúfať v peknú smrť.

6. Kto obetuje moju Drahocennú Krv a moje Rany - tiež zranenia od tŕňovej koruny - odprosovanie a zmiernenie za hriechy celého sveta, ktoré boli spáchané proti Mne ako pravému Bohu, môže vyprosiť odpustenie veľa ťažkých trestov a pre seba získať nesmrteľné zásluhy pre večný život.
Napr. takto: Denná obetná modlitba

7. Kto v ťažkej chorobe obetuje za seba aj svojimi trápeniami moje Rany a Drahocennú Krv a skrze moju Drahocennú Krv prosí o pomoc a uzdravenie, bude vypočutý v krátkom čase, jeho bolesti sa utíšia a stav sa zlepší. Keď je choroba nevyliečiteľná, určitý čas nech vydrží a potom príde pomoc.
Napr. takto: Pane Ježišu! Liečiteľ chorých! Boh života! Vo svojej ťažkej chorobe obetujem Ti svoje utrpenie skrze Bolestné a Nepoškvrnené Máriino Srdce zjednotené s Tvojimi Svätými Ranami a Drahocennou Krvou a pre Tvoju Božskú Krv ťa prosím: uzdrav moje telo i dušu a odpusť mi moje hriechy. "Ježišu! Syn Dávidov! Zmiluj sa nado mnou!" Daj mi síl, nech som zdravý, aby som Ti slúžil vďačným srdcom a láskou po všetky dni svojho života. Amen.

8. Kto sa vo veľkej núdzi pomodlí Litánie k Svätej Krvi a vysloví obetovanie za seba, ihneď pocíti pomoc, hlboký pokoj a potešenie, uľaví sa mu a zbaví sa svojich súžení

9. Kto si ctí moje Rany a moju Drahocennú Krv s hlbokou zbožnosťou a úctou a denne tieto obetuje za seba a za hriechy sveta, už na tomto svete okúsi predchuť nebeského pokoja a v hĺbke svojho srdca pocit božského mieru! Napr. takto: Denná obetná modlitba

10. Kto nabáda svojich spolublížnych na uctievanie Svätých Rán a Svätej Krvi a toto všetko cení a váži si viac nad všetky bežné poklady a dobroty a kto hlbokou vierou a dôverou sa často utieka k modlitbe, dostane pri mojom tróne čestné miesto a mnoho milostí tu na obrátenie svojich spolublížnych


Pánove napomenutia: 
Keď už poznáte prostriedky, a to nie až tak ťažko nadobudnuteľné, na získanie Božieho milosrdenstva a predsa ich nevyužívate, ste spoluzodpovední za zatratenie sveta.

Milé moje deti! Kto Mňa urazí, ublíži aj mojej Matke, pretože v láske sme jedno.

Žiadne komentáre: