Znamenie zverokruhu, liečenie kryštálmi a akupunktúra

Veľa osôb nosí rôzne symboly (aj znamenia zverokruhu), napr. zavesené na krku, vytetované na tele, pripnuté na oblečenie, tašku alebo kľúče a pod. Často si pritom ani neuvedomujú, čo tieto symboly znamenajú alebo v sebe skrývajú. Mnohé z nich sú v rozpore s vierou v Krista i s učením Cirkvi. 

Je pravdou, že mnohí ich nosia preto, lebo sa im to páči, a teda nevnímajú ich ako symbolický akt prináležitosti k určitému duchovnému svetu (a tým sa aj častokrát obhajujú). Áno, do určitej miery ich to chráni, ale nie je to však úplne neutrálne. Prečo? Lebo nosenie nejakého symbolu je určitým druhom komunikácie so svetom duchov alebo určitým odkazom pre svet duchov (sv. Tomáš Akvinský hovorí v Summacontragentiles III, cap. 105, že symboly dávame len tomu, kto im rozumie a rozumieť im môže len inteligentná bytosť)

Čo v sebe skrýva symbol znamenia zverokruhu? Nosením tohto znamenia dávam najavo, že na môj život už nemá vplyv Boh; že nechcem používať svoju vlastnú vôľu; že sa nechávam unášať osudom, lebo môj život je už predurčený. 


Toto veľmi pripomína Ježišove slová o zlom duchu a prázdnom dome (porov. Mt 12, 43-45).Teda je to určitý druh pozvania, aj keď neuvedomelého. 
Samozrejme, že tu nejde hneď o automatické vstúpenie zlých duchov do môjho života. No nemali by sme zabúdať na to, že otvorenie sa pre duchovný svet (iniciácia) je mnohostupňovým procesom. 
Na začiatku tohto procesu je vždy postoj „zľahčovania Božích prikázaní“(„To ja určujem, čo je dobré alebo zlé. Cirkev mi nemá čo do toho hovoriť, ja viem lepšie čo mám robiť.“). 
Opakuje sa tu pokušenie z Raja: chcem byť ako Boh (porov. Gn 3, 5). A následne potom nastupuje otvorenie sa pre duchovný svet, a nie vždy to musí byť vedomé. Preto nie je úplne jedno, aké symboly nosíme. 
Oveľa nebezpečnejšie je, ak to nosíme vedome ako talizman či amulet, ktoré nás majú chrániť pred zlom alebo zabezpečiť šťastie a úspech. 
Cirkev má v tomto veľmi jasný postoj: hovorí nám, že máme odmietnuť horoskopy i astrológiu, a tiež nosenie amuletov, lebo sú v protiklade s úctou, rešpektom i bázňou, ktoré sme povinní prejavovať jedine Bohu (porov. KKC 2116 – 2117).


Liečivá sila kryštálov. Môžu mať objektívne nejakú liečivú silu, alebo ak aj majú, je to okultná praktika?
Táto terapia patrí do oblasti alternatívnej (holistickej) medicíny. V nej zvyčajne nachádzame jeden slovník. Vždy sa hovorí o rovnováhe alebo o harmónií a harmonizácií energie (terapia nastoľuje rovnováhu energií v ľudskom organizme alebo lieči pomocou energií). 
Vždy sa o danej terapií tvrdí, že pochádza z východu alebo ďalekej minulosti, a že v súčasnosti bola znovu objavená. Tvrdí sa, že ponúka výnimočné alebo aspoň pozoruhodné výsledky. 
V rámci alternatívnej medicíny najviac rozšírenými sú rôzne „bioenergoterapie.“ Z pohľadu zdroja „liečivej energie“ ich rozdeľujeme do troch skupín: 
(1) bioenergetické samoliečenie, 
(2) liečenie pomocou energie terapeuta, 
(3) liečenie pomocou kozmickej energie 
Najčastejšie sa používa tretia možnosť „sťahovanie kozmickej energie“ skrze nejaké médium – prostriedok (v tejto súvislosti o energií alebo energiách hovoria nielen bioenergoterapeuti, ale aj okultisti). 
Tieto terapie vychádzajú z predvedeckého chápania človeka a vesmíru. Teda, že život je energiou (kozmickou, univerzálnou, božskou), ktorá preniká celé univerzum, každú bytosť a zvlášť človeka (môže mať rôzne názvy). 
U zdravého človeka je táto energia harmonická (správne vyvážená). Ak nastane nerovnováha, človek ochorie. Riešenie je jednoduché: terapeut alebo aj človek sám má schopnosť uviesť energiu opäť do rovnováhy (napr. dotykom, masážou, vpichom ihly, skrze nejaký predmet, atď.). 
Všetky tieto techniky vznikali v pohanskej kultúre, kde sú náboženské tradície a procesy liečenia veľmi často zmiešavané s mágiou, vyvolávaním duchov a pohanských bohov.

V bioenergoterapiach sa často zotiera rozdiel medzi matériou a duchom. Bioenergoterapeuti liečia telo a chcú takto uzdraviť ducha (viditeľné zmeny nastávajú nielen v tele – v ľudskom organizme, ale aj v psychickej rovine – v prežívaných emóciách a v myslení, a duchovnej rovine – vo vzťahu s Bohom). Takto ponímané uzdravenie sa stáva spásou, ale s tým rozdielom, že sa tu vôbec nehovorí o hriechu. A ak, tak len vo význame, že kto je chorý je hriešny a kto je zdravý je svätý. Toto nesedí z biblickým pohľadom na spásu.

Okrem toho zástancovia energoterapií tvrdia, že táto energia má vlastnú inteligenciu, ktorá prevyšuje inteligenciu človeka. Môžeme sa pýtať: Prečo niečo, čo nie je osobou má inteligenciu? 
A ak by to aj bola osoba, tak určite nie Boh ani dobrý anjel, lebo ani Boh ani dobrý anjel sa nedajú manipulovať. 
A toto je veľkým pokušením, aby sme prijali vieru v neosobného boha nazývaného Energiou, alebo ukrytý kult padlých anjelov. 
Ďalej tvrdia, že táto energia prechádza cez všetky prekážky (steny, okná, bariéry); 
že vzdialenosť tu nezohráva žiadnu úlohu (môžu energiu posielať aj na diaľku); 
že nepoznajú jej prirodzenosť ani pôvod (hovoria o tajomnej energii); 
že je všemocná i dobrá (hovoria, že je božská) 
Zbožšťovanie energie neznámeho pôvodu je modloslužbou (hriech proti 1. Božiemu prikázaniu) a otváranie sa pre takúto energiu je nerozvážnosťou.

Táto liečivá energia je vedecký nedokázateľná. Z pohľadu fyziky takáto energia nejestvuje. Preto je nezmyselné hovoriť o „zlej“ či „dobrej“ energii a tak isto o „božskej energii“ alebo o „energii majúcej inteligenciu“. 
Okrem toho uzdravenia nie sú vo väčšine prípadov trvalé. Často sa objavuje „prenos,“ teda prejavy sa prenášajú, napr. namiesto fyzickej bolesti sa objavuje strach, ťažkosti v modlitbe, blokády duchovného života a pod. A pokiaľ nemá terapia úspech, nie je to preto, že by bola metóda alebo terapeut zlý. Ale preto, že Vy ako pacient tomu neveríte. Teda vyžaduje sa tu psychologická viera (koncentrácia vôle), čo nasvedčuje tomu, že môže ísť o placebo efekt (sugesciu). Vlastne sa tu dostávame na „územie nikoho.“ Lebo nie je možné vysvetliť dané terapie – nemajú totiž nič spoločného s kresťanskými praktikami (nejde o sviatosti, sväteniny, modlitbu, charizmu uzdravovania) ani nemajú opodstatnenie v prírodných vedách – dostávame sa tak do oblasti povier, do krajiny nikoho, ktorá nepatrí ani viere, ani vede. 
Povera kriví uctievanie Boha, lebo orientuje naše náboženské cítenie a prax nesprávnym smerom. 
A ak sa aj náhodou niekomu zlepší jeho fyzický či psychický a/alebo duchovný stav, potom je treba predpokladať, že príčina je alebo placebo alebo démonická.


Akupunktúra: Pri skúmaní rôznych terapií alternatívnej (holistickej) medicíny nestačí ako kritérium to, že má priaznivý výsledok. Musíme skúmať aj pôvod danej terapie, taktiež obraz Boha a človeka, pohľad na chorobu a zdravie, ktoré so sebou nesie. A samozrejme či jej účinnosť je vedecký dokázateľná a vysvetliteľná.

Akupunktúra má základ v čínskom taoizme. Taoizmus tvrdí, že pôvodcom sveta je tao, ktorý má v sebe dve protikladné sily-energie: jing a jang. Z tao všetko vzniklo a tao sa vo všetkom nachádza. Z tohto dôvodu všetko so všetkým súvisí a jing a jang sa nachádzajú v celom vesmíre; nemôžu existovať jedna bez druhej. 
Je to určitá forma panteizmu: boh je všetko, všetko je bohom a vo všetkom je boh; nesedí to s biblickým obrazom Boha. 
Človek – jeho telo – je zase „malým vesmírom“(mikrokozmos), akousi „zdrobneninou veľkého vesmíru“ (makrokozmos). Preto aj v ľudskom tele prúdi energia jang a jing, sústreďuje sa okolo obličiek a pupka a prechádza do iných časti ľudského tela určenými kanálmi. Ak sa naruší ich vzájomná rovnováha, človek ochorie. Ani tento pohľad na človeka (nazývaný aj hermetizmus) nesedí s biblickým obrazom človeka. 
Kanály, v ktorých prúdi táto energia sa nazývajú meridiány. Pozdĺž meridiánov sa nachádzajú akupunktúrne body; je známych viac ako tisíc takýchto bodov. Každý z nich má v čínštine presný názov (napr. bod ôsmich démonov); na Západe ich však označujeme číslami a písmenami. Vpichovaním ihiel do týchto bodov sa ovplyvňuje prúdenie spomínanej energie a tak nastáva uzdravenie (rovnováha či harmónia energie). 
Každé takéto vpichnutie ihly do ľudského tela bolo sprevádzané aj vzývaním nejakého démona či božstva. Dokonca aj samotné ihly boli zasväcované démonom (na Východe procesy liečenia sa často zmiešavajú s rôznymi náboženskými tradíciami, s mágiou, vyvolávaním duchov alebo pohanských bohov).

Na západe sa akupunktúra uplatnila najviac pri tlmení bolestí. No vedecké výskumy hovoria skôr o placebo efekte (autosugescií -veľkú úlohu tu zohráva sugescia a hypnóza) alebo o sile viery v akupunktúru, lebo jej aplikovanie nevykazuje stále a rovnaké účinky. 

Áno, jestvujú snahy vysvetliť účinok akupunktúry vedecky (medicínsky). Vieme z neurológie, že každé nervové vlákno, ktoré vychádza z miechy, má na tele svoje určené miesto (odborne sa nazývajú Headovými zónami).A vieme aj to, že kožné a nervové zakončenia vnútornosti ústia do miechy spoločne. Preto ma každý vnútorný orgán zodpovedajúcu „citlivú zónu“ na povrchu ľudského tela. To znamená, že bolesť vnútorného orgánu môžeme vnímať aj na povrchu tela. 
Akupunkturisti tvrdia, že vpichy ihiel do príslušných bodov ovplyvňujú vnútorné orgány prostredníctvom nervových zakončení na pokožke, čo by na prvý pohľad mohlo súvisieť s tým, že kožné a nervové zakončenia vnútornosti ústia do miechy spoločne. Avšak problém je v tom, že akupunktúrne body i meridiány sa nezhodujú (len výnimočne) s Headovými zónami umiestnenými na ľudskom tele. A okrem toho systém meridiánov nemá nič spoločné so systémami, ktoré nachádzame v ľudskom tele (cievnym, lymfatickým, nervovým). Teda existenciu meridiánov i akupunktúrnych bodov sa dodnes nepodarilo vedecky dokázať; nejde o liečebnú metódu, ktorá je založená na biologických a anatomických poznatkoch o ľudskom tele; pôsobí nie na telesnú oblasť, ale na duchovnú (skrze telo lieči ducha). Preto sa z vyššie uvedených dôvodov akupunktúra neodporúča.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre