Mária pomáha svojim ctiteľom v očistci

Akí šťastní sú ctitelia tejto predobrej Matky! Pomáha im nielen tu na svete, ale poskytuje im ochranu a útechu aj v očistci! A pretože potrebujú viac útechy, keď trpia väčšie muky a nemôžu si sami pomôcť, stará sa o ne táto Matka milosrdenstva oveľa viac a poskytuje im svoju pomoc. 

Sv. Bernardín Sienský hovorí, že v tomto žalári, väzniacom duše zasnúbené Ježišovi Kristovi, má Mária určitú zvrchovanosť a právomoc, jednak aby mohla mierniť ich muky, jednak aby ich odtiaľ mohla vyslobodzovať.
Čo sa týka zmierňovania múk, tento svätec používa Sirachovcové slová: „Prenikla som do morských hlbín,“ (Sir 24,8) a vzťahuje ich na Máriu: Navštevovala som totiž svojich ctiteľov, svoje deti, a pomáhala som im v ich potrebách a mukách. 
Sv. Bernardín Sienský hovorí, že očistcové muky sa nazývajú vlnami, pretože sú prechodné na rozdiel od pekelných, ktoré nikdy neprestanú. Nazývajú sa morskými vlnami, pretože sú veľmi trpké. 
Mária často navštevuje a teší svojich ctiteľov, ponorených do týchto múk. „Z toho je zjavné,“ hovorí Novarino, „ako je dôležité slúžiť tejto dobrej Pani, lebo nezabudne na svojich služobníkov, keď trpia v týchto plameňoch. A hoci Mária pomáha všetkým dušiam v očistci, vymáha predsa len viac odpustenia a útechy svojím ctiteľom.


Matka Božia zjavila sv. Brigite toto: „Som Matkou všetkých duší v očistci, a preto miernim každú hodinu svojimi prosbami všetky muky, ktoré si zaslúžili za hriechy pozemského života.“ 

Táto milosrdná Matka sa uvoľuje znovu a znovu zostupovať do tohto posvätného žalára, kde navštevuje a teší svoje zarmútené deti.  V Knihe Sirachovcovej hovorí: „Aj hlbiny priepasti som prenikla“ (Sir 24,8).  A sv. Bonaventura k týmto slovám dodáva: „Prenikla som hlbiny tejto očistcovej priepasti, aby som tieto sväté duše potešila svojou prítomnosťou!“

„Ó, aká je Svätá Panna láskavá a dobrotivá,“ volá sv. Vincent Ferrerský, „k tým, ktorí trpia v očistci, pretože od nej sa im dostáva neustálej posily a osvieženia.“

Čo iné by potešilo duše v očistci v ich mukách než Mária, Matka milosrdenstva, a jej pomoc? Sv. Brigita raz začula, ako Ježiš povedal Matke: „Ty si moja Matka, si Matka milosrdenstva, si útecha tých, čo sú v očistci!“ 
A Svätá Panna sama povedala sv. Brigite, že ako úbohého chorého, ktorý leží zarmútený a opustený, poteší každé slovo účasti, tak sú potešené duše v očistci, už keď len začujú jej meno. 

Samotné Máriino meno, meno nádeje a spásy, ktoré tieto Bohu zasvätené duše často vzývajú, je teda pre nich veľkou posilou. 
„Keď však táto dobrotivá Matka začuje, že je vzývaná,“ hovorí Novarino, „a keď pridá aj svoje modlitby u Boha, dostane sa týmto dušiam osvieženie v ich ohni nebeskou rosou.“

Mária však svojich ctiteľov v očistci nielen teší a posilňuje, ale tiež ich vyslobodzuje z tohto žalára svoju príhovorom. 
V deň svojho Nanebovzatia vyprázdnila podľa Gersonových slov tento žalár celkom. Potvrdzuje to aj Novarino, ktorý uvádza dôležitých spisovateľov, ktorí tvrdia, že si Mária na Synovi vyprosila pred odchodom do nebies milosť, aby smela so sebou priviesť všetky duše, ktoré boli vtedy v očistci. „Od toho dňa,“ hovorí Gerson, „má blahoslavená Panna výsadu oslobodzovať svojich sluhov z očistcových múk.“ 
Tvrdí to aj sv. Bernardín Sienský, ktorý hovorí, že Panna Mária má moc prosiť za duše, najmä za svojich ctiteľov, obetovať za ne aj svoje zásluhy a vyslobodzovať ich odtiaľ. 
To isté hovorí aj Novarino, vyslovuje presvedčenie, že pre Máriine zásluhy sa muky duší nielen zľahčujú, ale tiež skracujú, pretože jej príhovorom sa urýchľuje čas ich očisty. Stačí, že Mária začne prosiť.
Sv. Peter Damiani rozpráva, že sa akejsi pani, menom Marozia, zjavila po smrti svojej priateľke a oznámila jej, že bola vyslobodená z očistca na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie s toľkými inými dušami, že ich počet prevýšil počet rímskeho obyvateľstva. 
Diviš Kartuzián tvrdí, že sa to isté opakuje na Narodenie a Zmŕtvychvstanie Pána. Mária v tieto dni zostupuje v sprievode anjelských zborov do očistca a vyslobodzuje veľa duší z jeho múk. 
Novarino sa prikláňa k názoru, že sa to stáva pri každej väčšej mariánskej slávnosti.

Je známe zasľúbenie Panny Márie, urobené pápežovi Jánovi XXII. Jedného dňa sa mu zjavila a prikázala mu oznámiť všetkým, ktorí nosia škapuliar z Karmelskej hory, že ich vyslobodí z očistca v sobotu po ich smrti. 
Pápež to vyhlásil podľa P. Crasseta bulou, ktorú potvrdili Alexander V., Klement VII., Pius V., Gregor XIII. a Pavol V., ktorý hovorí v bule z roku 1612: „Kresťanský ľud smie zbožne veriť, že blahoslavená Panna bude pomáhať po smrti ustavičným príhovorom, svojimi zásluhami a zvláštnou ochranou dušiam členov bratstva Panny Márie z hory Karmel, zvlášť v sobotný deň, zasvätený cirkvou blahoslavenej Panne. Podmienkou je, že skonajú v milosti Božej, že za života nosili škapuliar, zachovávali čistotu svojho stavu a modlili sa mariánske hodinky, alebo - keď im to nebolo možné - že zachovávali cirkevné pôsty a zdržiavali sa mäsitých pokrmov v stredu a v sobotu (okrem sviatku Božieho narodenia).“ 
A v slávnych hodinkách sviatku Panny Márie z hory Karmel čítame, že blahoslavená Panna podľa zbožnj viery teší v očistci s materskou láskou členov bratstva z vrchu Karmel a že ich svojím príhovorom čoskoro uvádza do nebeskej vlasti.

Prečo by sme nesmeli dúfať v tie isté milosti aj my, keď budeme uctievať túto dobrú Matku? 

A keď jej budeme oddaní úplne zvláštnou láskou, prečo by sme nemohli očakávať, že sa nám dostane milosti prísť hneď po smrti bez očistca do neba? Túto milosť udelila Matka Božia ctih. Bohumírovi. Poslala k nemu rehoľného brata Abunda s týmto odkazom: „Odkáž bratovi Bohumírovi, nech prospieva stále viac v cnosti, pretože potom bude patriť môjmu Synovi a mne. A až jeho duša opustí telo, nepustím ju do očistca, ale vezmem ju za ruku a predstavím svojmu Synovi.“

A ak chceme výdatne pomôcť dušiam v očistci, zverujeme ich do starostlivosti Preblahoslavenej Panne vo všetkých svojich modlitbách a modlime sa za ne obzvlášť sv. ruženec, ktorý im prináša veľkú úľavu.

Modlitba
Ó, Kráľovná neba a zeme, Matka Vládcu sveta, Mária, najvyššia, najvznešenejšia, lásky najhodnejšia zo všetkých tvorov! Je síce na svete dosť ľudí, ktorí ťa nemilujú a ktorí ťa nepoznajú. Na nebi sú však milióny anjelov a svätých, ktorí ťa milujú a bezprestania ťa velebia. A tiež na zemi, koľko je tých šťastných duší, ktoré planú láskou k tebe a sú uchvátené tvojou dobrotou! Ó, kiež by som ťa miloval tiež ja, moja lásky najhodnejšia Pani! Kiež by som sa vždy snažil tebe slúžiť, teba chváliť, teba ctiť a všetkých zapaľovať láskou k tebe! Ty si očarila svojou krásou Boha a privábila si ho z lona Otca Večného a priviedla na zem, aby sa stal človekom a tvojím synom. A ja, úbohý červ, by som nehorel láskou k tebe? Ó, moja najsladšia Matka, aj ja ťa chcem milovať, vrúcne milovať! Zo všetkých síl sa budem snažiť, aby ťa tiež iní milovali. Prijmi teda milostivo, Mária, moji túžbu po láske k tebe a pomôž mi ju splniť.Viem, že Boh vzhliada s osobitnou láskou na tých, čo ťa milujú. Okrem svojej slávy netúži po ničom viac ako po tvojej sláve. Chce, aby si bola od všetkých ctená a milovaná. Od teba očakávam, Pani, všetko svoje šťastie. Ty mi musíš vyprosiť odpustenie všetkých mojich hriechov a zotrvanie v dobrom. Ty musíš stáť pri mne v hodinke mojej smrti. Ty ma musíš vyslobodiť z očistca. Ty ma musíš uviesť do neba. To všetko očakávam aj ja, pretože ťa milujem z celého srdca a po Bohu nadovšetko.

sv. Alfonz Mária Liguori - Vznešenosti Panny Márie
vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre