Zasvätenie seba samého Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, rukami Márie

Najdokonalejšia a najužitočnejšia zo všetkých pobožností k Svätej Panne je zasvätiť sa jej celkom a skrze ňu celkom Ježišovi ako otrok. 
Urobiť zasvätenie úplné a večné: svojho tela, svojej duše, svojich dobier tak vnútorných ako vonkajších, zadosťučinení a zásluh, svojich dobrých skutkov a práva nimi disponovať. 
Konečne všetkých svojich dobier, čo sme obdržali v minulosti, čo vlastníme v prítomnosti a budeme vlastniť v budúcnosti. 

Je viacero kníh, čo pojednávajú o tejto pobožnosti. Uisťujem, že som nikdy nenašiel praktikovať dôkladnejšiu úctu k Svätej Panne, ako vidno na príklade Ježiša Krista, čo by tiež viac oslavovala Boha, bola spasiteľnejšia pre dušu a hroznejšia pre nepriateľov spásy. A napokon sladšia a vznešenejšia. Táto dobre praktizovaná úcta nielen priťahuje Ježiša Krista, večnú Múdrosť do duše, ale ešte ho tam udržuje i zachováva až do smrti. 
Preto vás prosím, k čomu by nám slúžilo hľadať tisíc tajomstiev a vynaložiť tisíc úsilí, aby sme mali pokladnicu Múdrosti, ak potom, čo sme ju dostali, by sme ju nešťastne stratili ako Šalamún, pre našu nevernosť? 
Bol múdrejší než my, takí možno nikdy nebudeme a teda, silnejší, osvietenejší. Predsa bol oklamaný a premožený i upadol do hriechu a bláznovstva. A nechal všetkých, čo po ňom nasledovali, v dvojitom údive zo svojich svetiel i svojich temnôt. Zo svojej múdrosti i bláznovstva svojich hriechov. 
Možno povedať, že ak jeho príklad a jeho knihy podnietili všetkých jeho potomkov v túžbe a hľadaní Múdrosti, jeho skutočný pád alebo prinajmenej opodstatnená pochybnosť ktorú z toho mali, prekazila nekonečnému počtu duší dať si záležať na hľadaní skutočnosti naozaj prekrásnej, no ktorú možno veľmi ľahko stratiť.
Aby sme boli teda nejakým spôsobom múdrejší ako Šalamún, treba vložiť do rúk Márie všetko, čo vlastníme. A sám poklad pokladov, Ježiša Krista, aby nám ho strážila. Sme nádoby príliš krehké; nedávajme tam ten vzácny poklad a túto nebeskú mannu. Máme na krku priveľa nepriateľov a príliš vybraných i skúsených. Nespoliehajme sa na svoju múdrosť a silu. Máme priveľa zhubných skúseností z našej nestálosti a našej slabej prirodzenosti. Nedôverujme svojej múdrosti a svojej horlivosti.

Mária je múdra: vložme všetko do jej rúk. Dobre bude zachádzať s nami i s tým, čo nám patrí, na najväčšiu slávu Božiu.
Mária je dobrotivá: miluje nás ako svoje deti a služobníkov. Jej ponúknime všetko, tak nič nestratíme; všetko privedie k nášmu osohu.
Mária je štedrá: viac vracia, ako sa jej dáva. Ak jej darujeme čo vlastníme bez kadejakej výhrady, prijmeme sto za jedno. A ako sa hovorí, za sto vajec býka.
Mária je mocná: nič nie je schopné jej vyrvať, čo sa jej dalo do rúk. Vlohe sa do jej rúk. Obráni nás a udelí nám víťazstvo nad všetkými našimi nepriateľmi.
Mária je verná: toho, kto sa jej dá, nenechá zísť z pravej cesty ani stratiť sa. Je Panna verná Bohu a verná ľuďom par excellence. Chránila a zachovala verne všetko, čo jej Boh zveril, bez toho že by z toho stratila najmenšiu časť. A stráži tiež ešte s osobitnou starostlivosťou tých, ktorí sa úplne vložili pod jej ochranu a jej poručníctvo.

Zverme všetko teda jej vernosti; pripútajme sa k nej ako ku stĺpu, ktorý nemožno prevrátiť. Ako ku kotve, ktorú nemožno odtrhnúť. Či skôr ako k hore Sion, ktorou nemožno otriasť.
Hocikoľko slepoty, koľkokoľvek slabostí a koľkokoľvek nestálostí by sme mali zo svojej prirodzenosti a akokoľvek veľa a zlých by bolo našich nepriateľov, nepremôžu nás. Ani nikdy nezvedú a nikdy nebudeme mať nešťastie stratiť Božiu milosť a nekonečný poklad večnej Múdrosti.

Zasvätenie seba samého Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, rukami Márie

Ó, večná a vtelená Múdrosť! Ó Ježišu, veľmi hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný Syn večného Otca a Márie, vždy Panny!
Hlboko sa ti klaniam večne prítomnému v lone i v jase tvojho Otca a v čase tvojho vtelenia prítomnému v panenskom lone Márie, tvojej predôstojnej Matky.
Vzdávam ti vďaky za to, že si sa zriekol seba samého, keď si na seba vzal podobu otroka, aby si ma vytrhol z hrozného diablovho otroctva.
Chválim ťa a oslavujem za to, že si privolil podriadiť sa vo všetkom Márii, svojej svätej Matke, aby si ma urobil svojím verným otrokom skrze ňu.
No beda! Ja nevďačný a neverný nezachoval som záväzky a sľuby, ktoré som tak slávnostne urobil pri svojom krste: vôbec som si nesplnil svoje povinnosti. Nezasluhujem si nazývať sa tvojím synom, ba ani otrokom. A keďže niet vo mne ničoho, čo by si nezaslúžilo tvoje odvrhnutie a hnev, už sa viac neodvažujem predstúpiť pred tvoj svätý a vznešený Majestát sám.
Preto sa utiekam k orodovaniu a milosrdenstvu tvojej presvätej Matky, ktorú si mi dal za svoju prostredníčku. A jej prostredníctvom dúfam, že dosiahnem pravú kajúcnosť i odpustenie hriechov, získam a udržím si Múdrosť. 

Zdravas’, ó, Nepoškvrnená Mária, živý svätostánok Božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí.
Zdravas’, ó, Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie  od Boha.
Zdravas’, ó, bezpečné Útočisko hriešnikov, čo svoje milosrdenstvo nikomu neodopieraš.
Vypočuj moje želania, aby som získal božskú Múdrosť, a preto prijmi sľuby a ponuky, ktoré ti moja nízkosť predkladá.

Ja, M., neverný hriešnik, si dnes do tvojich rúk obnovujem a potvrdzujem krstné sľuby: navždy sa zriekam zlého ducha, jeho okázalostí i skutkov a dávam sa celý Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som ho po všetky dni svojho života nasledoval nesúc svoj kríž a aby som mu bol vernejší než dosiaľ.
Pred očami celého nebeského dvora si ťa dnes volím za svoju Matku a Vládkyňu. Ako otrok ti oddávam a zasväcujem svoje telo i dušu, svoje vnútorné i vonkajšie dobrá, ba aj cenu svojich dobrých skutkov: minulých, prítomných i budúcich. 
Zverujem ti plné právo narábať so mnou a so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, ako sa ti bude páčiť, na najväčšiu slávu Boha v čase i vo večnosti.
Prijmi, dobrotivá Panna, tento nepatrný dar môjho otroctva na uctenie si a zjednotenie sa s tou podriadenosťou, ktorú večná Múdrosť dobrovoľne prijala voči tvojmu materstvu.
Prijmi ju odo mňa ako poctu tej moci, ktorú obaja máte nad týmto červíčkom a biednym hriešnikom a ako vďakyvzdanie [za výsady], ktorými ťa zahrnula Najsvätejšia Trojica.
Slávnostne vyhlasujem, že odteraz ťa chcem vo všetkom uctievať a poslúchať ako tvoj
opravdivý otrok.

Ó, obdivuhodná Matka! Predstav ma ako večného otroka svojmu drahému Synovi, aby ma prijal cez teba, keď ma cez teba vykúpil.
Ó, Matka milosrdenstva! Láskavo mi vymôž pravú Božiu múdrosť a tým ma aj zahrň medzi tých, ktorých miluješ, učíš, vedieš, živíš a chrániš ako svoje deti a svojich otrokov.
Ó, verná Panna, vo všetkom urob zo mňa takého dokonalého učeníka, nasledovníka a otroka vtelenej Múdrosti, Ježiša Krista, tvojho Syna, aby som na tvoje orodovanie a podľa tvojho vzoru dospel k plnosti jeho veku na zemi a jeho slávy v nebi. 
Nech sa tak stane.

Qui potest capere capiat! Quis sapiens et intelliget haec? (Kto to môže pochopiť, nech pochopí! Mt 19,12 Kto je múdry, aby ich pochopil?) 

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: LÁSKA VEČNEJ MÚDROSTI
vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre