Nezabúdajme sa modliť

Keď sa povie Premenenie Pána, dokážu veriaci ľudia ihneď pridať ďalšie skutočnosti : hora Tábor, Mojžiš a Eliáš, traja prekvapení a  preľaknutí apoštoli, Otcov hlas. Ale všimli ste si niekedy dôkladne všetky okolnosti tohto premenenia?


„Ježiš . . . vystúpil na horu spolu s Petrom Jakubom a Jánom pomodliť sa. Keď sa modlil, výraz jeho tváre sa zmenil a jeho odev zažiaril.
Modlitba sprevádzala Ježišovu premenu. Myslím si, že je veľmi vhodné a  prospešné zamyslieť sa v  pôste nad týmto pilierom kresťanského duchovného života.

Dnešný človek modlitbu zdanlivo podceňuje, viac sa venuje práci a inej aktívnej činnosti. Modlitba je pre neho málo, niekedy pre neho znamená aj stratu času. 

Na druhej strane však pozorujeme nárast záujmu o  kontemplatívne rehole v  misijných krajinách. Niekto môže poznamenať: divné, čo v misiách nepotrebujú predovšetkým aktívnych spolupracovníkov? Všimnime si odpoveď z dokumentu II. Vatikánskeho koncilu z Dekrétu o misijnej činnosti Cirkvi /Ad gentes/ : 40. Rehoľné inštitúty kontemplatívneho aj aktívneho života mali a doposiaľ majú najväčší podiel na šírení evanjelia vo svete.

Posvätný cirkevný snem s radosťou uznáva ich zásluhy a  vzdáva vďaky Bohu za toľké obety prinášané na Božiu slávu a v službe duší; povzbudzuje ich, aby neúnavne pokračovali v začatom diele s vedomím, že čnosť lásky, ktorú majú vďaka svojmu povolaniu privádzať k  dokonalosti, ich pobáda a  zaväzuje zmýšľať i konať naozaj po katolícky.

Inštitúty kontemplatívneho života majú svojimi modlitbami, skutkami pokánia a útrapami zvrchovaný význam pre obrátenie duší, pretože Boh odpovedá na naše modlitby tým, že posiela robotníkov do svojej žatvy, otvára srdcia nekresťanov, aby počúvali evanjelium, a  zúrodňuje v  ich dušiach slovo spásy. 

Zamyslime sa hlavne nad svojou modlitbou v priebehu svätej omše, pri ktorej sa uskutočňuje pred našimi očami premena spôsobov chleba a vína v Telo a Krv Ježiša Krista. 
Kňaz sa v priebehu svätej omše modlí v mene veriacich, spolu s nimi a aj vo svojom mene. Sv. Pavol často vyzýva veriacich k „modlitbe v Kristovi Ježišovi“. Čo tým myslí? Má na mysli to, že skrze milosť máme byť zjednotení s Kristom a skrze lásku máme byť spojení so všetkými ľuďmi. Až vtedy potom tvoríme s Kristom jedno nadprirodzené spoločenstvo, jedno telo, cirkev, ktorá spoločne oslavuje Boha. 

Staroveký učenec Archimedes vraj raz zvolal : „ Dajte mi jeden pevný bod a pohnem zemeguľou.“
Tým, čo skutočne môže pohnúť celou zemeguľou a  premeniť ju, je láska prejavená v modlitbe.

Spoločná modlitba Cirkvi pozdvihuje k  Bohu hriešnikov, ľahostajných a  vôbec všetkých ľudí dobrej vôle. Nechajme sa v  tejto pôstnej dobe vyššie pozdvihnúť modlitbou aj my!

vložil: Masima
zdroj: dom.rimkat.sk

Zverejnenie komentára

0 Komentáre