Aktuálne

Bojujeme boj viery

Keď v sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. Aká to sláva a aké šťastie zápasiť pod ochranou Boha a od Krista-Sudcu dostať víťaznú korunu!

Napnime, milovaní bratia, všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s čistým srdcom, s pevnou vierou a vytrvalou láskou. Nech tiahne Boží tábor do boja, ktorý sa nám určuje.

Svätý apoštol nás učí, ako sa treba ozbrojiť a pripraviť: „Bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Vezmite si štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé strely zloducha, aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“

Chopme sa týchto zbraní, ozbrojme sa touto duchovnou a nebeskou záštitou, aby sme sa mohli, až príde najhorší deň, vzoprieť diablovým hrozbám a odraziť ich.

Oblečme si pancier spravodlivosti, aby bola hruď chránená a zaistená proti strelám nepriateľa. 

Nohy nech sú obuté a vyzbrojené učením evanjelia, aby nás nemohol had uhryznúť a podraziť, keď začneme po ňom šliapať a mliaždiť ho.

Nesme statočne štít viery; pod jeho ochranou možno zneškodniť všetky strely nepriateľa.

A vezmime si aj duchovnú prilbu na ochranu hlavy; chráni uši, aby nepočuli zhubné výroky, chráni oči, aby nevideli ohavné modly, chráni čelo, aby sa Boží znak zachoval neporušený, chráni ústa, aby jazyk víťazne vyznával Krista, svojho Pána.

Aj pravicu si ozbrojme duchovným mečom, aby rázne odmietala nečisté obety vo vedomí, že Eucharistia je Pánovo telo, a keď ju prijíma, jeho objíma a nakoniec dostane od Pána nebeský veniec za odmenu.

Milovaní bratia, toto všetko nech vám utkvie v srdciach. Ak budeme na toto myslieť a o tomto rozjímať a príde na nás deň prenasledovania, Kristov vojak, formovaný jeho príkazmi a napomenutiami, nezľakne sa boja, ale bude pripravený získať víťazný veniec.

/Z Listov svätého biskupa a mučeníka Cypriána/
vložil: Masima

Žiadne komentáre