Aktuálne

Deväťdňová pobožnosť s karmelitánskymi svätcami

Úvodná úvaha /opakuje sa každý deň/:
Kráľovná a ozdoba Karmelu, Mária, naša Matka. Túžim v týchto niekoľkých dňoch byť zvlášť blízko teba. Uvažovať nad tvojou dobrotou a zvelebovať ťa spolu s karmelskými svätými.
Chcem ťa poprosiť, aby si mi udelila tú milosť, aby som bol(a) zo dňa na deň lepší(ia), viac pokorný(á), viac čistý(á), viac úctivý(á) k blížnym. Chcem si obľúbiť Ježiša a milovať ho tak, ako si ho ty milovala a miluješ.
Učiň, Matka naša, aby Ježiš bol všetkým v mojom živote, tak ako bol všetkým v tvojom. Dopraj mi, Matka, žiť so všetkými v bratskej láske, ako si ty praješ.
Zverujem tvojej opatere všetky tvoje deti. Predovšetkým tých, ktorých mi dal Pán Boh ako najbližších – členov mojej rodiny, obyvateľov môjho domu, mojich priateľov. Ďalej všetkých, ktorí sú po celom svete mojimi bratmi prostredníctvom tvojho škapuliara, tých všetkých, ktorých nepoznám a ktorí ťa velebia ako svoju Matku.
Prosím ťa tiež, útočisko hriešnikov, pomôž tým, ktorí bojujú s rôznymi pokušeniami. Nech neupadnú, a tí, ktorí upadli, nech sa vrátia a nech nežijú v hriechu, vzdialení od tvojho Syna, Vykupiteľa ľudstva.
Uzdraviteľka chorých, pomáhaj tým, ktorí trpia, sú chorí a opustení. Buď im potechou a úľavou. Voveď, Kráľovná nebies, do radosti večného života všetkých našich zomrelých. Učiň, nech vidia tvár tvojho Syna. Skloň k nám svoje „milosrdné oči“ a veď nás cestou spásy. Dožič nám teba velebiť, dožič nám nasledovať tvoje čnosti, ó, láskavá a sladká Panna Mária.


Prvý deň so sv. Teréziou od Ježiša (1515 – 1582)
Sv. Terézia od Ježiša, reformátorka Karmelu, je hlboko mariánskou osobou. Úctu k Panne Márii dostala od svojich rodičov už v rannom detstve. Vo svojom životopise píše: „Hľadám samotu, aby som sa mohla modliť moje modlitby, najmä ruženec, ktorý si veľmi vysoko cenila moja matka a vštepovala ho do každého z nás, do svojich detí.“ Keď mala 21 rokov, vstúpila do rádu Panny Márie Karmelskej a prijala „jej“ habit. Matka Božia si vybrala Teréziu, aby jej prostredníctvom vrátila Karmelu horlivosť a krásu. V skutočnosti je Terézia nazývaná druhou matkou rádu.
Sv. Terézia je pre nás všetkých príkladom, ako máme žiť životom detí Panny Márie. Vo svojom životopise píše: „Spomínam si, že keď som mala dvanásť rokov, umrela mi matka. Keď som začala chápať, aký poklad som stratila, prišla som k jednej zo sôch Panny Márie a so slzami v očiach som ju prosila, aby sa ona stala mojou Matkou.“ Terézia sa po strate svojej matky utiekala k Panne Márii a vybrala si ju za svoju matku.

Modlitba: Ja tiež túžim, Mária, vyvoliť si ťa za svoju Matku. Matku svojho srdca a duchovného života. Tvoj škapuliar, ktorý nosím, nech mi ustavične pripomína, že som tvojím dieťaťom.
Mária, Matka moja, sľubujem, že sa budem usilovať podobať sa tebe a odzrkadlovať tvoje čnosti v dnešnom svete.

Zdravas´ Mária...
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Sv. Terézia od Ježiša, oroduj za nás.

Druhý deň so sv. Jánom od Kríža (1542 – 1591)
Sv. Ján od Kríža veľmi miloval Najsvätejšiu Matku. Podľa tradície spoznal jej ochranu, keď sa mu podarilo v detstve zachrániť sa pred utopením v studni v Medine del Campo. Božia Matka vedela, že Ján vstúpi do jej rehole a pričiní sa o jej rozkvet a obnovu. Vo svojich dielach „doktor mystiky“ nehovorí o Márii veľa, ale to, čo hovorí, je presvedčivé. Predstavuje Pannu Máriu ako vzor modlitby a odporúča vybrať si ju za patrónku duchovného života.

Modlitba: Mária, kráľovná a ozdoba Karmelu, podľa rady sv. Jána od Kríža vyberám si ťa za patrónku svojho vnútorného života. Každý deň sa chcem modliť k tebe, a to vždy s väčšou dôverou: Preto, Orodovnica moja, skloň ku mne svoje milosrdné oči. Nauč ma pomáhať blížnym. Tvoj škapuliar nech mi pripomína, že som stále pod tvojou ochranou.

Zdravas´ Mária
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Sv. Ján od Kríža, oroduj za nás.

Tretí deň so sv. Máriou Magdalénou de Pazzi (1566 – 1607)
Sv. Mária Magdaléna de Pazzi, karmelitánka z Florencie, nám vo svojich duchovných spisoch zanechala i tieto pamätné slová: „Podobne ako mudrci z Východu boli skrze hviezdu dovedení do betlehemskej jaskyne, tak nás Panna Mária, naša Hviezda, sprevádza k Bohu.“ Mnohokrát sme nazývali Pannu Máriu Hviezda morská, Hviezda ranná. Nie vždy sme si uvedomovali, že ona je naozaj Hviezda sprevádzajúca nás životom a rozjasňujúca temnoty utrpenia.

Modlitba: Mária, ty sprevádzajúca Hviezda, osvecuj svojím jasom chvíle temnosti môjho života. Nech v tvojom škapuliari, ktorý nosím, obsiahnem lúče tvojho svetla, tvojej pomoci. Učiň, aby som bol hoci nepatrným plamienkom, pomáhajúcim blížnym nájsť tvoje svetlo.

Zdravas´ Mária...
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Sv. Magdaléna de Pazzi, oroduj za nás.

Štvrtý deň s blahoslavenou Alžbetou od Najsvätejšej Trojice (1880 – 1906)
Nedávno blahorečená sestra Alžbeta od Najsvätejšej Trojice je jednou z významných  osobností karmelitánskej rehole našich čias. Božej Matke je vďačná za realizovanie svojho rehoľného povolania, napriek ťažkostiam zo strany svojej vlastnej matky. Dosiahnuc svoj cieľ vstupom do karmelitánskej rehole, skusuje plnosť kontemplatívneho života. Zvláštnym spôsobom prežíva tajomstvo prítomnosti Najsvätejšej Trojice vo svojej duši. Medituje nad najväčšími tajomstvami našej viery a v ich kontexte nachádza veľkosť Panny Márie, vybranej Bohom Otcom, naplnenej mocou Ducha Svätého. 
Presvedčivo píše vo svojich duchovných zápisoch: „V poslednej, najdôležitejšej chvíli môjho pozemského života, keď budem môcť vyrieknuť svoje ´dokonané je´, tá, ktorú nazývame Kráľovnou neba, vovedie ma do príbytkov večnosti.“
Titul, ktorým nová blahoslavená karmelitánskeho rádu nazýva Pannu Máriu, nám nie je cudzí. Sme si však vedomí toho, čo znamená? Panna Mária je Brána do neba, lebo prostredníctvom nej Ježiš Kristus – Vykupiteľ sveta – zostúpil na zem a prostredníctvom nej my, hriešnici, putujeme do neba, do domu Otca, do domu, ktorého bránou je Mária.

Modlitba: Mária, Brána nebies, prosím ťa, buď pre mňa bránou do domu Otca a podobne ako blahoslavenú Alžbetu, tak i mňa podľa sobotného privilégia voveď do príbytkov večnosti.

Zdravas´ Mária
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Blahoslavená Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, oroduj za nás.

Piaty deň s blahoslavenou Máriou od Ukrižovaného Ježiša (1846 – 1878)
Sv. Otec Ján Pavol II. blahorečil sestru Máriu od Ukrižovaného Ježiša, pochádzajúcu z Galiley, 13. 11. 1983. Je pre nás všetkých príkladom, čo všetko môže dosiahnuť človek, hoci aj nevzdelaný, ale veriaci v Boha a žijúci zjednotený s ním, poslušný vnuknutiam Ducha Svätého.
Sestra Mária založila prvý kláštor bosých karmelitánok vo Svätej zemi, blízko jaskyne Narodenia v Betleheme. Preniknutá pokorou a prostotou vedela dávať rady a ponaučenia hlboko teologické a jasné. Tieto rady a ponaučenia neboli ovocím štúdia (nevedela písať), ale ozajstného duchovného života, otvoreného darom Božím a hlbokej modlitby. O Božej Matke, kráľovnej Karmelu, sestra Mária hovorievala: „Aká veľká bola jej viera a vďačnosť voči nebeskému Otcovi! Mária svojou vierou spôsobila, že počas všetkých dní vzrastal v nej Ježiš. Ak budeme mať vieru podobnú jej viere, Ježiš bude vzrastať aj v našich srdciach.“
Mária je naozaj vzorom viery pre nás všetkých. Je Matkou viery. Ak chceme, aby Kristus vzrastal v našich srdciach, usilujme sa veriť v Pána Boha tak ako ona. V blahoslavenej sestre Márii od Ukrižovaného Ježiša máme príklad.

Modlitba: Mária, Matka hlbokej viery, posilňuj našu vieru.

Zdravas´ Mária...
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Blahoslavená Mária od Ukrižovaného Ježiša, oroduj za nás.

Šiesty deň s blahoslaveným Títusom Brandsma (1881 – 1942)
Bl. Títus Brandsma, karmelitán z Holandska bol profesorom na Katolíckej univerzite v Nijmegene, známy publicista a novinár. V roku 1942 ho Nemci zatkli a väznili, umrel mučeníckou smrťou v koncentračnom tábore v Dachau, bol v tom istom bloku ako poľskí kňazi. Vo svojej práci profesora a rektora a aj pomimo nej sa venoval slovom i písmom šíreniu kultu Panny Márie Karmelskej. Z množstva úvah a prednášok napísaných o Panne Márii vyberáme: „Som šťastný, že môžem nosiť habit Panny Márie, lebo je znakom ochrany Panny Márie. Mám veľkú dôveru v jej pomoc,“ opakoval si každý deň.
Raz povedal: „Predstavujem si často Pannu Máriu ako oblak, ktorý priniesol vykúpenie Izraela a ktorý nám zosiela výdatný dážď lásky.“ Inde dodáva: „Rozjímam o Panne Márii ako o Prostredníčke všetkých milostí, no najmä milosti viery.“ Božia Matka je Prostredníčkou všetkých milostí. II. Vatikánsky koncil nám pripomína, že Panna Mária sa nám stala Matkou všetkých milostí. Sv. otec Pavol VI. hovorí, že „k Ježišovi musíme ísť cez Máriu.“ Aj pápež Ján Pavol II. sa jej úplne zveril a zasvätil jej celú Cirkev.

Modlitba: Mária, Prostredníčka všetkých milostí, aj ja, ako blah. Títus, som šťastný(á), že môžem nosiť tvoj škapuliar, znak tvojej pomoci a ochrany. Mám veľkú dôveru v tvoju pomoc. Prosím ťa, doveď ma k svojmu Synovi.

Zdravas´ Mária...
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Blahoslavená Títus Brandsma, oroduj za nás.

Siedmy deň so sv. Teréziou od Dieťaťa  Ježiša (1873 – 1897)
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša už v rannom detstve pocítila ochranu Božej Matky. Úsmev Panny Márie jej prinavrátil zdravie v ťažkej chorobe. V deň prvého svätého prijímania sa celkom zasvätila Panne Márii. V 15-om roku svojho života s osobitným povolením Svätého Otca vstúpila do karmelitánskeho rádu, kde jej úcta k Nepoškvrnenej dosahuje vrchol. Z úst tej, ktorá sa nazýva „Kvetom Ježišovým“, vyšli i tieto slová: „Ako veľmi milujem najsvätejšiu Máriu, Pannu. Ona je kráľovná neba i zeme, ale ona je viac Matka než Kráľovná.“
Jej posledné dielo, napísané niekoľko dní pred smrťou, má názov Prečo ťa milujem Mária. Každou kapitolou tohto diela vykresľuje Pannu Máriu ako Matku Ježišovu a opisuje, prečo ju miluje. Toto jej dielo je akýmsi mariánskym Teréziiným testamentom.
„To, čo hovoria o tebe slová evanjelia, nás posmeľuje priblížiť sa k tebe. Taký je jednoduchý program tvojho života. Žila si a trpela ako ja, Matka Vykupiteľa.“
Spomedzi iných Teréziiných myšlienok si pripomeňme túto: „Aby rozjímanie o najsvätejšej Panne bolo na úžitok, musí ukázať jej život tak, ako nám ho ukazujú evanjeliá, a nie tak, ako ho chceme vidieť my.“ Podobné ponaučenie nám dáva i II. Vatikánsky koncil a pápež Pavol VI. Všetko, čo hovoríme o Panne Márii, musí byť zakorenené vo Svätom písme, predovšetkým v evanjeliách. Taktiež kult, ktorým si uctievame Pannu Máriu, musí mať biblické znaky.

Modlitba: Mária, ako poslušné dieťa Cirkvi si zaumieňujem zdokonaliť svoju úctu k tebe. Túžim, aby bola zakorenená v Evanjeliu, náuke Cirkvi a svätých. Sľubujem, že budem často čítať evanjelium, rozjímať o ňom a nasledovať ťa v službe Ježišovi. Tvoj škapuliar nech mi to pripomína.

Zdravas´ Mária...
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša, oroduj za nás.

Ôsmy deň s blahoslavenou Annou od sv. Bartolomeja (1549 – 1626)
Bl. Anna od sv. Bartolomeja bola slávnou tajomníčkou a ošetrovateľkou sv. Terézie od Ježiša. Po rôznych prekážkach vstúpila do karmelitánskej rehole, v ktorej v neprestajnom rozjímaní o Panne Márii zažila mnoho hlbokých mystických zážitkov. Vo svojej autobiografii píše to, čo si pamätá z prvej extázy: „V mojej pamäti zostala prítomnosť Matky a Syna.“ Mária a Ježiš sú v jej pamäti zachovaní ako nerozlučne spojení. Aj II. Vatikánsky koncil nám pripomína, že „Mária nikdy nie je bez Ježiša.“
Celý 8. Diel dogmatickej konštitúcie o Cirkvi vyjadruje tú istú myšlienku. Má aj kapitolu pod názvom: Blahoslavená Panna Mária, Božia Rodička v tajomstve Krista a Cirkvi.
Božia Matka plní svoju úlohu, ktorá je neopakovateľná v dejinách spásy, vždy v spojení s Kristom. Preto sa aj my snažíme, aby sa naša mariánska úcta neudržiavala iba na úrovni Márie, ale viedla nás k Ježišovi. „Cez Máriu k Ježišovi,“ hovorí Pavol VI.

Modlitba: Aj ja, Mária, urobím všetko, aby môj duchovný život bol stvárnený podľa vzoru bl. Anny od sv. Bartolomeja, posvätený nerozlučnou prítomnosťou tvojou a tvojho Syna.

Zdravas´ Mária...
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Blahoslavená Anna od sv. Bartolomeja, oroduj za nás.

Deviaty deň s blah. Rafaelom od sv. Jozefa (1835 – 1907)
Bl. Rafael Kalinowski sa narodil vo Vilniuse, blízko sanktuária Panny Márie Milosrdnej pri Ostrej bráne, ktoré bolo obľúbeným miestom jeho rodiny. Tam rodičia často vodievali malého Jozefa (také je jeho krstné meno). Neskôr tam prichádzal sám, aby sa modlil k nebeskej Matke. Nevedel, že jej pohľad spočinul na ňom už ako dieťati a sprevádzal ho po celý život. Vo svojich spomienkach píše, ako mu Božia Matka pomohla prekonať krízu vo viere, ktorú prežíval v mladosti, a ako ju ctil a milovalvo všetkých ťažkostiach života.
„Prišlo mi na um, že vlastne karmelitánsky rád má zjednotiť všetkých odpadlíkov od Katolíckej cirkvi. (...) Zvláštnou cestou Prozreteľnosti som o 10 rokov neskôr vstúpil do tohto rádu.“ Vstupom do rádu otec Rafael vložil všetky svoje sily do služby rádu i Cirkvi. Ctil a miloval predovšetkým Pannu Máriu Karmelskú. Zakladal karmelitánske bratstvá, posielal škapuliare na Sibír, do Rumunska a do Maďarska. Povzbudzoval všetkých k nasledovaniu čností Panny Márie.
„Nasledovať čnosti Panny Márie sme povinní najviac my, jej duchovní synovia,“ hovoril svojim rehoľným spolubratom. „Pre karmelitána je úcta k najsvätejšej Matke prvoradou povinnosťou. Naše myšlienky majú smerovať len k nej a k nej máme tiež smerovať svoje city.“ On sám žil podľa vzoru Panny Márie, ustavične rozjímal o Božom slove.
V jeho pozostalosti sa zachovala pekná modlitba k Panne Márii, ktorú sa modlil každý deň:
Najsvätejšia Panna, nepoškvrnená Matka, zhliadni ľútostivo na trápenia mojej duše, navždy tebe sľúbenej. Buď mi ochranou proti pokušeniam zlého ducha. Utíš búrku v mojej duši, vtlač do nej muky tvojho Syna, vlej do nej ľútosť nad opakovanými hriechmi, priprav ma na dobrú smrť a voveď ma do kráľovstva spravodlivých a svätých. Nemeškaj, ale ma vysloboď z pozemských trápení, a mňa, nehodného plnosťou tvojho milosrdenstva uveď do večného odpočinutia v Bohu Otcovi. Tvoj márnotratný syn Rafael od sv. Jozefa.

Modlitba: Matka najsvätejšia, prostredníctvom svätého škapuliara si mi dopriala nájsť duchovno uprostred karmelitánskeho rádu. Dožič mi velebiť ťa podľa vzoru karmelitánskych svätcov. Prosím ťa slovami otca Rafaela: Pozri ľútostivo na trápenie mojej duše. Buď mi skrze posvätný škapuliar ochrankyňou v boji proti satanovi, daj mi ľútosť nad hriechmi a priprav ma na dobrú smrť. Amen.

Zdravas´ Mária...
Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás.
Blahoslavený Rafael od sv. Jozefa, oroduj za nás.

vložil: Masima

Žiadne komentáre