Proroctvo svätého Františka z Assisi

Východná schizma a budúce súženie v Cirkvi

Krátko pred smrťou zvolal František bratov a povedal im o budúcich súženiach a napomínal ich slovami: "Konajte všetko riadne, bratia, buďte pevní a dúfajte v Pána. Blížia sa veľké časy ťažkostí a útrap, v ktorých sa rozmôžu neporiadky a nebezpečenstvo svetského i duchovného rázu, láska mnohých ochladne a zlo zlých prekročí všetku mieru.


Moc démonov bude viac ako inokedy pustená z reťaze a nepoškvrnená čistota nášho aj iných rádov sa natoľko poruší, že len nemnohí kresťania budú s úprimným srdcom a dokonalou láskou poslušní pravého pápeža rímskej cirkvi. (....) 

Potom sa rozmnožia pohoršenia, náš rád sa rozštiepi a mnohé ďalšie budú úplne zničené, pretože sa bludu nebude odporovať, ale prisvedčovať.
Nastane toľko rozdielnych názorov a sporov medzi ľudom, rehoľníkmi aj v kléru, že keby ony dni neboli skrátené, boli by zvedení a oklamaní aj vyvolení (keby to bolo možné).

Prídu nesmierne pokušenia a zvádzania k zlu. Kto sa osvedčí, dostane korunu života. Beda tým, ktorí budú vlažní a nedokážu odolávať pokušeniu dopustenému ku skúšaniu vyvolených.

Tí však, ktorí s planúcim duchom a z lásky i horlivosti pre pravdu a zbožnosť zostanú verní, budú trpieť prenasledovaním a bezprávím, ako by boli neposlušní a schizmatici. Pán však bude útočiskom prenasledovaných a zachráni tých, čo v neho dúfali. 
Svätosť života bude uvádzaná v posmech tými, ktorí sa k nemu len navonok hlásia, a preto im Pán nepošle vznešeného pastiera, ale ničiteľa a zhubcu."


Masima
zdroj: Sti Francisci Assisiensis opera omnia. Paris 1880

Zverejnenie komentára

0 Komentáre