Modlitby za duše v očistci

Modlitba, ktorá vyslobodí mnoho duší z očistca 

Večný Otče, obetujem ti Najsvätejšiu krv tvojho Syna Ježiša v jednote so svätými omšami, ktoré sa dnes slúžia po celom svete, za všetky duše v očistci, za všetkých hriešnikov, za hriešnikov v celej Cirkvi i v mojej vlastnej rodine. Amen.


Modlitba za určitú dušu

Všemohúci večný Bože, vo svojej otcovskej dobrote buď milostivý duši tvojho služobníka................... Očisť toho, koho si povolal z tohto sveta, od všetkých jeho chýb, vezmi ho do Svetla, pokoja a spoločenstva tvojich svätých a daj mu podiel na večných radostiach v tvojom kráľovstve. O to prosíme skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, Stvoriteľ a Spasiteľ všetkých veriacich, odpusť všetky hriechy dušiam svojich služobníkov! Daj, nech prijmú odpustenie skrze naše nábožné modlitby, po ktorých vždy túžili. Amen.


Modlitba za zosnulých rodičov

Pane, Bože, ty si nám prikázal ctiť si našich rodičov. Láskavo sa zmiluj nad dušami môjho otca i mojej matky, odpusť im hriechy a dovoľ mi ich uvidieť znovu v radosti večného Svetla! Skrze Krista, nášho Pána! Amen.

Modlitba obetovania za úbohé duše

Všemohúci Večný Bože!
Pretože je to tvoja vôľa, aby sme sa modlili za úbohé duše, obetujem ti skrze Máriine najčistejšie ruky všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju najvyššiu česť a na vykúpenie duší v očistci. 

Pokorne ťa prosím, vymaž ich vinu skrze nesmierne bohaté zásluhy svojho najmilšieho Syna a zmiluj sa nad nimi. Ako odčinenie za chválu, lásku, česť, vďaky a zásluhy, ktoré tieto duše zanedbali prejaviť a zhromažďovať, obetujem ti všetku chválu, lásku, česť, vďaku a ťažkosti tvojho Syna, skrze ktoré ťa ctil, kým bol tu na zemi.

Ako náhradu za všetky zanedbania a vlažnosť, ktoré tieto duše spáchali, obetujem ti žiarivú horlivosť, s ktorou tvoj Syn vykonal všetky svoje skutky tu na zemi a ktoré sa teraz obnovujú a prednášajú v každej svätej omši.

Ako náhradu za všetky omyly a všetko, čo tieto a všetko, čo tieto duše zanechali nedokončené, obetujem ti všetky cnosti, ktoré tvoj Syn žil v úplnosti a ktoré teraz stále žije a dokončuje vo všetkých svätých omšiach.

Za zmazanie všetkých škvŕn hriechu, ktoré tieto duše stále majú na sebe, ti obetujem Najsvätejšiu krv, ktorú tvoj Syn vylial, kým bol tu na zemi, a ktorú ti aj teraz ponúka vo všetkých svätých omšiach.

Za prepustenie zo všetkých trestov a múk, ktoré tieto duše podstupujú, obetujem ti trpké umučenie a smrť tvojho najmilšieho Syna, ktoré teraz obnovuje a uskutočňuje v každej svätej omši.

Za ich záchranu z horiacej jamy ti obetujem nekonečné zásluhy, ktoré tvoj Syn získal na zemi a ktoré teraz ešte stále vykonáva a rozdeľuje vo všetkých svätých omšiach.

Napokon, aby som zadosťučinil(a) tvojej prísnej spravodlivosti, obetujem ti všetky cnosti a zásluhy za celý život, utrpenie a smrť tvojho najmilšieho Syna, jeho najsvätejšej Matky, všetkých svätých a vyvolených, čo spoločne vytrpeli viac, než drahé úbohé duše potrebovali vynahradiť. Amen.

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre