Hodina milosti pre celý svet

(...) Ôsme zjavenie - 8. decembra 1947. Pri príležitosti veľkého mariánskeho sviatku Nepoškvrneného Počatia sa k oznámenému zjaveniu zišlo niekoľko tisíc ľudí zblízka i zďaleka. Na poludnie sa Pierina len sťažka predrala do naplneného dómu. Pokľakla uprostred na obvyklom mieste a všetci sa začali spoločne modliť ruženec. Uprostred modlitby zrazu vykríkla: „Och, Svätá Panna!“ Okamžite nastalo v preplnenom dóme úplné ticho. 

...
Došlo k zjaveniu, o ktorom Pierina vypovedala: Pri modlitbe ruženca sa náhle ukázalo svetlo. V rovnakom okamihu sa objavilo veľké biele schodisko, po oboch stranách zdobené bielymi, červenými a zlatožltými ružami. Uprostred, v záhrade s nádhernými ružami, stála vo výklenku, vytvorenom ružami rovnakých farieb, so zopätými rukami Svätá Panna ako Mystická Ruže (ale tri ruže na jej prsiach som nevidela).

Usmievala sa na mňa, pozvoľna pozdvihla oči k nebu a povedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ Potom zostúpila o schod nižšie a povedala: „Som Mária milostí, Matka Božského Syna Ježiša Krista.“ Zostúpila o niekoľko ďalších schodov a povedala: „Svojim príchodom sem do Montichiari, prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a ctená ako ROSA Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra každého roka vždy na poludnie slávila hodina milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných veľa milostí pre dušu i telo.“

Potom pokračovala: „Náš Pán, môj Božský Syn Ježiš Kristus, preukáže obzvlášť veľké milosrdenstvo tým, ktorí vytrvajú na modlitbách za svojich hrešiacich bratov a sestry. Nech je čo najskôr oznámené najvyššiemu pastierovi katolíckej cirkvi, pápežovi Piovi XII., že je mojím prianím, aby hodina milosti bola uvedená vo známosť a rozšírená po celom svete. Ak nemôže niekto navštíviť kostol, nech sa na poludnie modlí doma, a tak odo mňa dostane milosti.“
Poprosila som o jej požehnanie všetkým prítomným. 

Svätá Panna odpovedala: „Želám si, aby tieto štyri dlaždice boli uzavreté železnou mrežou a aby za obdržané milosti bola zhotovená socha ROSA Mystic s mojou podobou a s tromi schody pod nohami a aby bola po zemi nosená v procesiách. Na všetkých týchto cestách budem rozdávať duchovné milosti a zázračné uzdravenia. Potom nech je socha postavená na týchto štyroch dlaždiciach.“

Teraz Svätá Panna vzala na seba prísny výzor a pozdvihla pritom výstražne ruku so slovami: „Och, Bonate, Bonate! Tam chýba viera!“
Opýtala som sa: „Čo majú znamenať tieto schody?“
„Kto sa bude tu, u týchto dlaždíc modliť a prelievať slzy ľútosti, nájde pevný rebrík k môjmu materskému Srdcu, milosti a ochrane.“

Svätá Panna zoširoka rozopäla ruky. A teraz vyňala zo svojej hrudi svojej Srdce a na ňom tri ruže - bielu, červenú a zlatožltú. Z tohto Srdca vychádzalo tak silné a všadeprenikajúcej svetlo, že som bola oslepená, skoro ako keby mi Svätá Panna odňala oči. Myslela som, že už zostanem navždy slepá.
Moje vnútro vo mne zvolalo: - Ó, Nepoškvrnené Máriino Srdce! - Svetlo zoslablo a ja som opäť mohla uvidieť Svätú Pannu.
Povedala: „Ó, hľaďte na toto Srdce, ktoré tak miluje ľudí, z ktorých väčšina ho naopak zahŕňa potupami!“
Odpovedala som: „Svätá Panna, sľubujeme, že vás budeme milovať, a pokúsime sa naprávať hriechy.“

„Keď sa dobrí aj zlí svorne zjednotia v modlitbe, dosiahnu od môjho Srdca milosrdenstvo a pokoj. V súčasnej dobe mojím prostredníctvom dobrí ľudia dostali od Boha milosť; tak bol zadržaný veľký trest. Potom s úsmevom dodala: „Áno, spoznáte veľkosť tejto hodiny milosti.“ Po týchto slovách sa Svätá Panna začala vzďaľovať. Stačila som jej ešte poďakovať a poprosiť o požehnanie pre Svätého Otca, kňazov, rehoľníkov a celý svet. 

V čase, keď sa Panna Mária zjavila Pierine, súbežne došlo k trom zázračným uzdraveniam,  neskoršie  potvrdeným. 
K dvom uzdraveniam došlo priamo v dome, kam rodičia priniesli jedného šesťročného chlapca po detskej obrne a kam bola dopravená aj dvadsaťšesťročná dievčina s ťažkou tuberkulózou, neschopná reči. Chlapec i dievča boli počas zjavení náhle a úplne uzdravení. 

K tretiemu zázraku došlo v jednom súkromnom byte v meste: tu bola uzdravená asi 36-ročná žena, ktorá bola od detstva mentálne postihnutá a za ktorú sa išiel otec modliť do kostola. 

Všetky tieto tri prípady boli svojho času veľmi populárne, pretože na vyšetrovaní sa podieľalo veľa lekárov, ktorí museli jednoznačne konštatovať, že tieto uzdravenia nie sú vedecky vysvetliteľné.
Tak sa tu skončilo prvé obdobie mariánskych zjavení. Pierinin vonkajší život sa vzápätí úplne zmenil.

Stalo sa jej to, čo sa pred tým už stalo a potom malo stať toľkým Máriiným vizionárkám; neverili jej, bola vysmievaná a šikanovaná a cirkevná hierarchia drasticky zasiahla do jej súkromného života.

Pierina to všetko niesla s príkladnou trpezlivosťou a pokorou a ani raz voči tomuto bezpráviu nezaprotestovala. Ale nechajme o tom vypovedať ju samotnú.

Po tomto zjavení Svätej Panny vo sviatok Nepoškvrneného Počatia 8. decembra 1947 som musela na príkaz cirkevnej vrchnosti (diecézneho biskupa Giacinta Tredici z Brescie) opustiť svoje miesto v nemocnici a súhlasiť, aby som odišla ďaleko od svojej domoviny, k jednej dobrej slečne do malej dediny v Toskana pri Arezze. Mimo mojich príbuzných, farára a starostu z Montichiari nikto nesmel mať ani potuchy, kde som. Ale ku koncu roka 1948 som bola jeho excelenciou biskupom z Brescie povolaná späť. Musela som po dobrých štyridsať dní vypovedať pred početnými kňazmi a lekármi. To pre mňa boli velmi ťažké dni, pretože to bol neustály útok proti mne. Proste mi nechceli veriť. Ale ja som stále hovorila  pravdu, že som Svätú Pannu naozaj videla a s ňou hovorila, ja, celkom nedôstojné stvorenie. Ale bola to naozaj dobrota Svätej Panny, že sa mi milostivo zjavovala a dala svoje posolstvá. Za to, aby som potvrdila pravdivosť zjavenia Svätej Panny, som bola pripravená dať svoj život a podstúpiť akýkoľvek trest. 

Modlitba k Mystickej Ruži

Modlitba má imprimatur.

Ó, Mária, Mystická Ruža, Matka Ježišova i Matka naša! 
Udeľ nám z neba svoje materské sväté požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!
Zdravas Mária ...

Mystická Ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, skláňame sa pred tebou, aby sme uctievali tvojho Božského Syna a vyprosili si od Boha milosrdenstvo. Prosíme o pomoc a milosť, neodvoláváme sa však na svoje zásluhy, ale výhradne na dobrotu tvojho materinského Srdca, a sme si istí, že nás vypočuješ.
Zdravas Mária ...

Mystická Ruža, Matka Ježišova, Kráľovná svätého ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela Kristovho, prosíme pre svet, rozorvaný nesvornosťou, o dar dorozumenia a mieru a o všetky milosti, schopné premeniť srdcia mnohých svojich detí.
Zdravas Mária ...

Mystická Ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech okolo eucharistických oltárov rozkvitnú početné kňazské a rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a zapálenou horlivosťou pre duše pomáhali rozširovať Kráľovstvo tvojho Syna Ježiša po celom svete. Rozlejte na nás svoje nebeské milosti!
Zdravas Mária ...

Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva ...

Mystická Ruža, oroduj za nás!(...) 20. februára 1953 - sa Pierine zjavil Ježiš (druhýkrát); dajme jej opäť slovo: >> Keď som sa o tretej hodine popoludní modlila krížovú cestu, Ukrižovaný náhle ožil a zavolal na mňa: „Dcéra moja, veľmi ťa milujem a dávam ti lásku svojej Matky, aby si ma skrze ňu vedela aj ty milovať. Ukáž sa hodná tejto milosti.“
Potom pokračoval so zvláštnou nehou: „Vieš, dcéra, prečo som si prial, aby sa moja Matka Mária pri svojich zjaveniach v Montichiari predstavila pod titulom: Rosa Mystica, Mária milostí?“
Odpovedala som: „Ježišu, to neviem, k tomu mi cirkevná vrchnosť povedala, že to je najskôr zvolanie z loretánskych litánií.“
Ježiš na to povedal: „Och, to nie je iba odtiaľ! Rád by som k tomu povedal, že oni nepochopili veľký a dôležitý význam tohto zvolania.“

Potom Ježiš povedal - slabiku po slabike a slovo po slove hláskovane: „ROSA chce povedať - Telo, Mystica - mystické; alebo tiež: Mystické Telo cirkvi. Preto sa stala moja Matka "Máriou Milostí", lebo som jej dal moc všetky milosti rozdeľovať. Skrze svoju materinskú lásku dostane odo mňa všetko. A preto som ju poslal do Montichiari, aby prostredníctvom tohto výrazu "Mystické Telo" a "Prostrednica zmieru" zoznámila so mnou celé úbohé ľudstvo. Po pravde sa to tiež stane! Dcéra, stále ma miluj, tak ako ma miluješ v tejto chvíli!“
vložil: Masima
Zdroj: A. M. Weigl: Mária, Mystická ruža 

Zverejnenie komentára

0 Komentáre