Denná obetná modlitba

Večný Otče! Milujem Ťa! Zbožňujem ťa! Dôverujem Ti! S úctou svojho srdca a duše, kľačiac pri Tvojich nohách, obetujem Ti skrze Srdce Ježiša a Márie, zjednotené Duchom Svätým, všetky moje modlitby, radosti, trápenia, prácu a odpočinok a aj tie najnepatrnejšie činy dnešného dňa, spojené s piatimi Ranami nášho Pána Ježiša Krista, ako aj s Ranami bičovania, úderov, tŕňovej koruny a nesenia Kríža i svätou Drahocennou Božskou Krvou, na tieto úmysly:

1. Najsvätejší Otče! Ochráň ma skrze Ježišovo a Máriino srdce od ničivých síl tohto sveta, ktoré by mi mohli ublížiť. Ustráž ma pre Seba samého, aby som Ti mohol s láskou slúžiť po všetky dni môjho života, aby som len Tebe žil, a nie pre seba.

2. Otče môj! Prijmi moju obetu za obrátenie hriešnikov a
3. za všetkých, ktorí dnes zomierajú. Za nich a v ich mene hlboko ľutujem všetky ich životné hriechy. Pohliadni, Otče, že náš Pán Ježiš Kristus vylial svoju Svätú Krv za každého človeka na najsvätejšom oltári zmierenia: na Kríži. Buď milostivý k zomretým, ktorí v dnešný deň opustili tento svet.

4. Svätý Otče náš! Prijmi moju obetu ako zadosťučinenie za nevďačnosť tohto sveta, za tie hriechy, ktorých sa ľudia dopustili v týchto dňoch proti Ježišovi Kristovi, pravému Bohu a najväčšiemu Dobrodincovi celého ľudstva. Otče! Buď milosrdný voči nám v tomto hriešnom svete! Pohliadni na našu ľudskú slabosť, posúď obrovskú škodlivú silu kniežaťa zloby tohto sveta a osloboď nás od zlého! Príď svetovláda Kristova, Jeho kráľovstvo, v ktorom je On Kráľom a Mária Kráľovnou. Amen.

Denná obetná modlitba za hriechy sveta

(Túto modlitbu nám poskytol náš Pán, Ježiš Kristus, skrze istú vyvolenú dušu)

Všemohúci, Večný Bože! Skrze prečisté ruky Blahoslavenej a navždy Nepoškvrnenej Panny Márie vkladám svoje modlitby, myšlienky, prácu, utrpenie, minulosť, prítomnosť i budúcnosť, svojich milovaných, každú dušu na tomto svete, zvlášť tie trpiace, do všetkých kalichov, ktoré dnes na celom svete dvíhajú Tvoji kňazi na Tvojich svätých oltároch.

Ó, nekonečne Svätý a milovaniahodný Otče, obetujem Ti každý úder svojho srdca, každý svoj dych, každý svoj krok a slová s úmyslom a prosbou, aby si ich premenil na taký istý počet prejavov lásky na odčinenie hriechov celého sveta.

Daj, Dobrotivý náš Otče, aby mi bol dnešný deň v spojení s Tvojím milovaným Synom, našim Pánom Ježišom Kristom, jednoliatou svätou omšou, sústavnou obetou i svätým prijímaním, a tak, aby som dal zadosťučinenie Tebe, Najsvätejší Otče, náš, za hriechy sveta. Amen. 

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre