Druhé litánie ku Kristovej Krvi

(Len na súkromnú pobožnosť) 

Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Nebeský Otče, Všemohúci Bože, daj nám vieru.
Syn Boží, Vykupiteľ sveta, buď našou nádejou.
Duch Boží, večná láska, objím nás.
Svätá a uctievaná Trojica, zmiluj sa nad nami.


Ježiš, Baránok bez poškvrny, obetovaný od počiatku sveta, zmiluj sa nad nami.
Ježiš, ktorý túžil vyliať svoju krv za spásu ľudí,
Ježiš, ktorý za vykúpenie človeka vylial všetku svoju krv na kríži,
Predrahá Krv, ktorá tiekla v hojnosti zo svätých Ježišových rán,
Predrahá Krv, ktorá vyteká z uctievaného Srdca Ježišovho prebodnutého kopijou,
Predrahá Krv, výkupné nesmiernej ceny,
Predrahá Krv, spásny kúpeľ pripravený vždy pre naše hriešne duše,
Predrahá Krv, nevysýchajúci prameň milostí a požehnania,
Predrahá Krv, nového a večného zákona,
Predrahá Krv, ktorej hlas volá do neba a hlása milosrdenstvo,
Predrahá Krv, sila a opora ochabnutých duší,
Predrahá Krv, veľký oceán Božieho milosrdenstva,
Predrahá Krv, nebeské osvieženie a božský nápoj svätých duší,
Predrahá Krv, ktorá zmýva všetky hriechy sveta,
Predrahá Krv, ktorá sa stále vylieva na oltári za našu spásu,
Skrze Tvoju Predrahú Krv, uslyš nás, Ježišu.
Skrze Tvoju Predrahú Krv, vyslyš nás, Ježišu.

Od každého hriechu, skrze Tvoju Predrahú Krv, vysloboď nás, Ježišu.
Od hriechu, klamstva a nevery,
Od pohŕdania svätými vecami,
Od nehodného prijímania tvojho svätého Tela a uctievanej Krvi,
Od večného zatratenia,

Skrze krvavý pot, ktorý stekal po všetkých tvojich údoch počas tvojej agónie na Olivovej hore, vyslyš nás, Ježišu.
Skrze Predrahú Krv, ktorá stekala po tvojom svätom Tele počas bičovania,
Skrze Predrahú Krv, ktorú si vylial, keď si niesol kríž až na Kalváriu,
Skrze predrahú Krv, ktorá tiekla z tvojich rúk a nôh, keď ťa pribili na kríž,
Skrze Predrahú Krv, ktorú si vylial za tri hodiny agónie na kríži,
Skrze Predrahú Krv a svätú vodu, ktoré po tvojej smrti vytryskli z tvojho Srdca prebodnutého kopijou,
Chráň a zachovaj Cirkev, tvoju nevestu, získanú za cenu tvojej Predrahej Krvi,
Daj nám vytrvať až do konca a obsiahnuť večný život, ktorý si nám zaslúžil, keď si za nás vylial svoju Predrahú Krv,
Udeľ dušiam verných zosnulých večnú radosť v tvojej sláve, získanú za cenu tvojej Predrahej Krvi,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, skrze tvoju Predrahú Krv, odpusť nám, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, skrze tvoju Predrahú Krv, vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, skrze tvoju Predrahú Krv, zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Ježišu, uslyš nás.
Ježišu, vyslyš nás.

Ant.: Pramene veľkej priepasti sa rozliali v hojnosti z Ježišovho vnútra a brány neba sa otvorili.
V.: Ponáhľaj sa, hriešna duša.
R.: A umy sa sedemkrát v tomto Jordáne krvi.

Modlime sa: Ó, Ježišu! Uctievaný Spasiteľ, ty si milosrdne vylial svoju krv na kríži za vykúpenie našich hriechov a udelil si nám odpustenie, ktoré si vôbec nezasluhujeme, pripomíname si najmä tvoje nesmierne milosrdenstvo a tvoju nežnú lásku k našim dušiam. Vylej na nás hojnosť svojich milostí, aby sme prišli do neba, a tak sa mohli radovať z tvojej slávy cez celú večnosť. Lebo Ty si Boh a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre