Modlitba počas pôstu

Milý Ježišu, Syn živého Boha, 
vystri svoju všemohúcu ruku na pomoc našej ľudskej krehkosti. 
Nekonečná cena Tvojej svätej Krvi nám osoží len vtedy, 
ak nás telesné žiadosti, svetské rozkoše a nástrahy Zlého 
nestrhnú k prestúpeniu Božích prikázaní. 
Pane, stoj pri nás, podporuj a posilňuj nás, 
aby nás nepremohli tieto nástrahy a nevyšla nazmar 
neoceniteľná zásluha Tvojej svätej krvi. 

Ó, Ježišu, padáme na kolená 
a dvíhame svoje hriešne oči k Tvojmu svätému krížu,
a prosíme Ťa, neodopieraj otcovské milosrdenstvo tým, 
ktorí zabúdajú na Teba a na svoju biedu, 
zdráhajú sa, alebo nechcú zohnúť koleno pred Tebou, 
prijať Tebou zjavené pravdy, 
žiť podľa Tvojich prikázaní 
a prosiť o milosť, ktorá by ich mohla priviesť 
na cestu pravdy a čnosti. 
Zošli im Ducha Svätého, 
aby ich osvietil a spojil s Tebou, 
Spasiteľom a Učiteľom sveta. 

Veľký Bože, 
zmiluj sa nad celým ľudským pokolením, 
vylej svoje požehnanie na naše rodiny, 
na našich bratov, priateľov i nepriateľov. 
Nech sú tieto posvätné dni dňami úprimného obrátenia pre všetkých, 
ktorých si vo svojej láske vykúpil na dreve kríža preliatím svojej krvi. 
Milostivo daj, aby sa v tomto posvätnom čase hriešnici polepšili, 
nepriatelia zmierili, a chorí dosiahli pomoc a úľavu 
a nám všetkým daruj šťastnú hodinu smrti. 
Nepovolaj nás bez ozajstnej a skrúšenej ľútosti nad hriechmi. 
Učiň, aby sme boli hodní pred smrťou prijať Tvoje sväté Telo. 
V hodinu našej smrti roznieť v nás oheň viery, nádeje a lásky, 
aby sme toto údolie sĺz opustili v Tvojej milosti 
a dostali sa k Tebe do večnej slávy a radosti.  Amen.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre