Novéna za úbohé duše v očistci

0
- len pre súkromnú pobožnosť -

1. deň

Dôvodom, prečo toľko duší trpí v očistci sú hriechy, ktoré spáchali počas života na zemi. Tie sú prameňom ich utrpenia.

Ó, Ježišu, môj Pán a spasiteľ, aj ja si často zasluhujem peklo. Aké mučivé je pomyslieť si, že by som bol zatratený. Môj Bože, maj trpezlivosť so mnou, milujem ťa, lebo si nekonečné dobro.
Celým srdcom ľutujem, že som ťa zranil a urazil, a sľubujem, že sa polepším. Udeľ mi, Bože, svoje milosti, buď mi milosrdný a maj milosrdenstvo aj s úbohými dušami trpiacimi v očistci. 

Mária, Matka Božia, sprostredkovateľka všetkých milostí, Matka večného pokoja, príď na pomoc úbohým dušiam svojím mocným príhovorom! Nech Kristus, tvoj veľmi milovaný Syn, náš Boh a Pán, im na tvoj mocný príhovor dovolí mať účasť na jeho radostiach a sláve. Amen. 

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.


2. deň

Úbohú duše trpia pri pomyslení na stratený čas na zemi, počas ktorého mohli dostať zásluhy, aby sa dostali do nebeského kráľovstva. Túto stratu už nemôžu nahradiť, pretože smrťou končí možnosť získavať si zásluhy pre nebo.

Všemohúci večný Bože, čo som počas pozemského života získal, aby som si zaslúžil večný život? Moje zmysly a myšlienky som viac smeroval k dočasným veciam. Ďakujem ti, že mi neprestajne dávaš viac času, aby som urobil odškodnenia za zlé skutky a aby som si získal zásluhy pre večnosť. Celým srdcom ľutujem, že som od teba odišiel, ó, Bože všetkého dobra. Stoj pri mne, aby som odteraz nepovažoval nič iné za dôležitejšie ako svoju lásku k tebe. Zmiluj sa nado mnou a maj milosrdenstvo s dušami trpiacimi v očistci.

Mária, Matka Božia, plná milosti, príď a pomáhaj úbohým dušiam svojím mocným príhovorom!
Nech im na tvoj mocný príhovor Kristus, tvoj milovaný Syn, náš Pán a Boh, dovolí mať večnú účasť na jeho radosti a sláve. Amen.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

3. deň

Obrovskou agóniou pre úbohé duše je odporný zjav ich hriechov, kvôli ktorým musia teraz trpieť na mieste očisťovania. Na tomto svete si človek neuvedomuje odpornosť hriechov, ale na druhom svete ju vidíme úplne jasne!

Večný Otče, Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, nadovšetko ťa milujem, lebo si nekonečné dobro a ja celým svojím srdcom ľutujem, že som ťa zranil. S celou vážnosťou mám v úmysle nikdy viac sa od teba nevzdialiť. Buď milosrdný mne i dušiam, ktoré sa očisťujú v očistci.

Mária, Matka Božia, plná milosti, príď a pomáhaj úbohým dušiam svojím mocným príhovorom!
Nech im na tvoj mocný príhovor Kristus, tvoj milovaný Syn, náš Pán a Boh, dovolí mať večnú účasť na jeho radosti a sláve. Amen.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

4. deň 

Už teraz by nám malo spôsobovať bolesť, že sme tak často urazili Boha, večnú Lásku. Duše v očistci však spoznávajú, aký nekonečne dobrý je Boh. Vidia to oveľa jasnejšie, a preto ho milujú celou svojou silou. Preto trpia neopísateľnými bolesťami, ktoré sú oveľa väčšie ako všetky ostatné bolesti.

Všemohúci, večný Bože, milujem ťa nadovšetko, pretože si nekonečné dobro a ja celým svojím srdcom ľutujem, že som ťa zranil. Som celkom vážne rozhodnutý nikdy viac nehrešiť. Prosím ťa, pomôž mi v tom vytrvať.

Mária, Matka Božia, plná milosti, príď a pomáhaj úbohým dušiam svojím mocným príhovorom!
Nech im na tvoj mocný príhovor Kristus, tvoj milovaný Syn, náš Pán a Boh, dovolí mať večnú účasť na jeho radosti a sláve. Amen.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

5. deň

Duše v očistci trpia a nevedia, kedy sa ich agónia skončí. Vedia však určite, že v jeden deň budú vyslobodené. No aj to, že nevedia, dokedy budú odpykávať svoje hriechy, je pre ne veľkou bolesťou.

Milujem ťa nadovšetko, nekonečne dobrý Bože a celým svojím srdcom ľutujem, že som ťa zranil. Som rozhodnutý prinášať ti radosť. Dovoľ mi, Bože, spočívať v tvojom pokoji. Večný Otče, Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, maj milosrdenstvo so mnou i s úbohými dušami, ktoré trpia v očistci.

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, prihováraj sa za nás, ktorí sa utiekame k tebe s prosbou o ochranu. Svätá Mária, nepoškvrnená Panna a Božia Matka, príď a pomáhaj nám i úbohým dušiam v očistci svojím mocným príhovorom. Amen.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

6. deň

Veľkou útechou pre úbohé duše sú myšlienky o trpkom umučení Ježiša Krista a o Oltárnej sviatosti, pretože pociťujú, že sú spasené skrze jeho trpké umučenie a skrze sväté prijímanie prijímali a prijímajú veľmi veľa milostí. Ale rovnako nesmierna je ich bolesť z poznania, aké boli počas pozemského života voči týmto dvom najväčším dôkazom Ježišovej lásky k nim bezohľadné.

Môj Pane a môj Bože, zomrel si za mňa na kríži. Dával si sa mi tak často počas svätého prijímania a ja som to bral ako samozrejmosť bez vďaky. S plnou vážnosťou mám v úmysle, veľký a svätý Bože, viac ťa neurážať. Udeľ mi, Spasiteľ môj, svoje milosrdenstvo a lásku. Ó, Bože, môj najväčší dar, maj milosrdenstvo so mnou i s dušami v očistci.

Mária, Matka Božia, plná milosti, príď a pomáhaj úbohým dušiam svojím mocným príhovorom!

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

7. deň

Neuveriteľná bolesť, ktorou trpia úbohé duše a ktorá úplne závisí od našej pomoci, sa zvyšuje, keď uvažujú nad Božími láskavými činmi. Mali kresťanských rodičov, vyrástli vo viere, nič im nechýbalo, pokiaľ išlo o Božie milosti. To všetko ešte viac poukazuje na ich nevďačnosť počas života.

Všemohúci večný Bože, aj ja som bol nevďačným stvorením. Čakal si na mňa s veľkou trpezlivosťou, tak často si mi odpustil a ja, po toľkých sľuboch, som ťa stále zraňoval. Môj Bože, nebeský Otče, zmiluj sa nado mnou! Ľutujem, že som ťa zranil a sľubujem ti nápravu. Maj milosrdenstvo so mnou i s dušami v očistci. Odstráň od nich všetku vinu a trest. Vysloboď ich čoskoro a daj, aby sa prihovárali za mňa i za všetky moje úmysly.

Mária, naša ochrankyňa a pomocníčka, príď a pomôž úbohým dušiam svojím mocným príhovorom.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen. 

8. deň

Úbohé duše, ktoré si nemôžu pomôcť, trpia aj preto, že mnohí ľudia na zemi nevedia, čo robia. Svoj život žijú bez pomyslenia na Boha, večnosť a tým aj na zmysel svojho života. Nevedia, že už na zemi sa pripravujú na stretnutie so svojím Stvoriteľom v hodine svojej smrti.

Všemohúci, večný Bože, ochráň ma pred lenivým a apatickým srdcom. Daj, aby som už teraz spoznal skutočné hodnoty v živote, aby som rátal svoje dni a vždy bližšie prichádzal k tebe, až kým ťa neuvidím v tvojom večnom kráľovstve, kde sa ti budem klaňať a chváliť ťa.

Mária, bez hriechu počatá, prihováraj sa za nás, ktorí vyhľadávame tvoju ochranu. Svätá Mária, Matka Božia, sprostredkovateľka všetkých milostí, príď k nám a ku všetkým úbohým dušiam so svojim mocným príhovorom.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

9. deň

Utrpenia úbohých duší sú rovnaké – ich vlastné zlyhania, dlhé očisťovanie. Aj napriek tomu najväčším utrpením je, že sú oddelené od Boha a nemôžu ho vidieť.

Všemohúci, večný Bože, ako som sa mohol toľko rokov vzďaľovať od teba? Odpusť mi, môj Pane a môj Bože! Nedovoľ, aby som znovu stratil tvoje milosti. Tiež ťa vrúcne prosím o tvoje milosti a milosrdenstvo pre úbohé duše! Uľahči im v utrpeniach, skráť čas ich vyhnanstva a dovoľ im čoskoro uzrieť tvoju radosť.

Svätá Mária, Matka Božia, prihováraj sa za nás, úbohých hriešnikov, najmä v hodine našej smrti. Amen.
Ó, Mária, Panna bez hriechu počatá a Matka Božia, sprostredkovateľka všetkých milostí, Kráľovná všetkých svätých, víťazná vo všetkých Božích bojoch, príď, pomáhaj nám i úbohým dušiam v očistci svojim mocným príhovorom.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.


Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre
Prosím nespamujte. Všetky komentáre sú spravované Adminom. *Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Zverejnenie komentára (0)
To Top