Zábava, ktorá sa môže vypomstiť

Čítanie horoskopov sa môže zdať ako zábava, ale pod ňou je skryté niečo omnoho zlovestnejšie.

Navonok sa zdá, že čítanie horoskopov je niečo, na čom sa človek zabaví aj zasmeje, keď vidí, čo mu hviezdy na dnešný deň pripravili. Azda niet tlačoviny, v ktorých by sa nenachádzal denný, týždenný, či mesačný horoskop.

Cirkev však neverí, že astrológia je "všetko zábava a hry". Naopak, v skutočnosti pevne verí, že  v nej existuje niečo omnoho zlovestnejšie, čo môže priviesť prítomnosť zlého do života človeka.


Astrológia je prastará prax, ktorá má svoje korene už pred narodením Krista v rôznych pohanských náboženstvách a ako primárny cieľ má predpoveď budúcnosti, založenej na pohybe nebeských telies. Toto zaraďuje astrológiu do kategórie "veštectvo" s navádzajúcou nádejou, že ak človek vie, čo v určitom dni nastane, má určitú "moc". K tomu patrí aj čítanie horoskopov, ktoré vlastne spadá priamo do plánu diabla.

Boh sám pozná budúcnosť, zatiaľ čo Satan a jeho sluhovia nie. Avšak, pretože sú duchmi, ktorí majú úžasný intelekt, môžu pozorovať to, čo sa deje na zemi a ponúkať jednotlivcom predpoveď toho, čo sa môže stať.
Najviac sa tak deje a je zjavné v "čítaní z dlane" alebo "médiách", ktoré aktívne hľadajú pomoc ducha (démona), aby predpovedali, čo sa stane v živote človeka.

Cirkev vždy silne nesúhlasila s praxou astrológie a čítaním horoskopov, ako tvrdí Katechizmus katolíckej cirkvi :
"Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu. (KKC 2116)  

Biskup Donald W. Montrose, biskup zo Stocktonu v Kalifornii, napísal  pred niekoľkými rokmi pastiersky list, ktorý dôrazne odsudzoval čítanie horoskopov .
Aj keď milióny ľudí sledujú horoskopy s väčším alebo menším záujmom, stále je to účinný druh  hľadania šťastia. Dokonca aj keď hovoríte, že neveríte v horoskopy a čítate ich len zábavu, mali by ste túto prax opustiť. Denný horoskop nás môže z času na čas ľahko ovplyvniť. Je to spôsob, akým sa otvárate okultizmu.

O démonickom vplyve horoskopov svedčia aj exorcisti, keďže niektorí ľudia, ktorí sa stali posadnutými alebo ovplyvňovanými démonom často  začínali  čítaním horoskopov.

Pápež František v minuloročnej homílii povedal: "Kresťan nečíta horoskop, aby predvídal budúcnosť; kresťan nechodí za kúzelníkom, ktorý so sklenenou guľou, nenecháva si čítať z ruky ... Sme muži a ženy, ktorí kráčajú za prísľubom, smerujú k stretnutiu, idú za čímsi prisľúbeným - za zemou, hovorí Boh Abrahámovi, ktorú máme dostať ako dedičstvo."
Boh je na našej strane a chce nás viesť do zasľúbenej zeme. Jednoducho ho musíme nechať robiť a dôverovať jeho cestám.

Z pastierskeho listu biskupa Donalda W. Montrose

Pod pojmom "okultný" hovoríme o nejakom nad-ľudskom alebo nadprirodzenom vplyve, ktorý nie je od Boha, čiže sa spájame s okultizmom, ktorý má démonický vplyv.
V dnešných Spojených štátoch sa okultné stalo oveľa populárnejšie ako pred dvadsiatimi rokmi. Dnes je populárna satanská hudba, satanské pouličné gangy, nárast satanského uctievania, rozšírenejšie používanie horoskopu a štúdium znamení zverokruhu a satanské hry, ktoré možno zakúpiť. Napriek tomu mnohí ľudia neberú okultizmus vážne. Smejú sa pojmom Sila zo Zla ako aktuálnou súčasťou "skutočného" sveta, v ktorom žijeme.

Verím, že démonický vplyv je veľmi reálny a že predstavuje nebezpečnú hrozbu pre naše duchovné blaho. Čo je v tomto liste napísané, je stručné zhrnutie skutočnosti, mojim cieľom je jednoducho poskytnúť dostatok vedomostí, aby ste mohli prinajmenšom aspoň pokladať za možné prítomnosť okultného, ​​aby ste sa tomu mohli úplne vyhnúť.

V liste Efezanom (1: 3-10) nám Svätý Pavol hovorí, že Boh si nás vybral v Ježišovi Kristovi ešte pred stvorením. Sme povolaní byť svätí a v jeho očiach bez hriechu. Boh nás povolal byť jeho deťmi skrze Ježiša Krista, v Ježišovi a skrze jeho krv sme boli spasení a naše hriechy odpustené. Preto, aby veľkorysý Boh, náš Otec bol s nami a dal nám múdrosť toto tajomstvo pochopiť - plán nám zjavil v Ježišovi Kristovi.

Sme pokrstení a birmovaní kresťania. V oboch týchto sviatostiach sme sa vzdali Satana, všetkých jeho skutkov a prázdnych sľubov kráľovstva temnoty. V týchto krstných sľuboch vyznávame našu vieru v Ježiša Krista a v Cirkev.
Božie kráľovstvo je úplne proti Satanovmu kráľovstvu. Spasenie v Ježišovi Kristovi predpokladá naše odmietnutie kráľovstva temnoty. Náš život je však duchovným bojom.

V prvom liste svätého Jána (1Jn 5: 18-20) nám hovorí: Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.

Zlý človek nás môže pokúšať, ale nedokáže sa nás priamo dotknúť, ak mu neotvoríme dvere. Nemali by sme sa báť Satana, ale nemali by sme ho ani neustále hľadať v bežných udalostiach nášho života.

Nesústreďujte sa na zlých duchov, ale upriamte svoje oči a svoju vieru na nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Sme zachránení samotným Ježišom Kristom prostredníctvom modlitby, nášho dodržiavania Božieho slova v Biblii a prostredníctvom sviatostí, najmä prostredníctvom prítomnosti Ježiša v Svätej Eucharistii.

Do našich modlitieb by sme nemali zabúdať zahrnúť Máriu, Matku Božiu, ktorá rozdrvila hlavu starého hada (Gn 3:15).
Oddanosť Márii je silným prostriedkom ochrany nášho každodenného života.

Čo je kráľovstvo Satana, kráľovstvo temnoty? Je to klamstvo, ktoré sa snaží podobať Božiemu kráľovstvu. Prečítajte si Izaiáša (14: 12-15). Je to o Satanovi. Prorok nám hovorí, že v jeho srdci  je Satan odhodlaný byť ako Boh.

Preto v Satanovom kráľovstve chcú všetko, čo je v Božom kráľovstve. Ale jeho kráľovstvo je lož; je falošné. V kráľovstve tmy je falošné uctievanie a obdivovanie, tam je zlá modlitba. Ponúka nám falošné šťastie a pokoj. Prináša nám temnú múdrosť a poznanie.
Takto pokúšal Adama a Evu (Gn 3: 5). Satan povedal: "Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo."
Satan nám  vo svojom kráľovstve ponúka aj zdravie až do smrti a ochranu, no falošnú. Rovnako, ako si predstavujeme anjelov neba, ktorí spievajú a uctievajú Boha, je tu aj špeciálna hudba, ktorá je zlá, v kráľovstve temnoty.

Satanovo kráľovstvo je lož. Chce byť ako Boh. Avšak v prvom z desiatich prikázaní Boh povedal Mojžišovi: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať a ani ich uctievať!“

Svätý Pavol nám hovorí, že máme byť na stráži : "Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov" (1Tim 4:1). Držme sa pevne našej viery v Pána Ježiša a jeho Cirkev. Naša spása je prinášaná samotným Ježišom Kristom prostredníctvom modlitby, čítaním a štúdiom Slova Božieho v Biblii a prítomnosťou Ježiša v Svätej Obeti omše v našich stánkoch.

Keď sa Izraeliti chystali prísť do zasľúbenej krajiny, Pán Boh im dal veľa prikázaní, ktoré sa týkali skutočného uctievania, ktoré si želal, a falošného uctievania, ktoré nenávidel. Tie isté prikázania platia aj dnes pre nás. "Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom!" (Dt 18: 9 - 13)

Pán hovorí, že musíme byť vo vzťahu s ním úprimní. Nemôžeme to hrať na obe strany. 
Ježiš povedal: "Kto nie je so mnou, je proti mne" (Mt 21:30). Musíme byť pevní v našom presvedčení sami nasledovať Pána.

Pozrime sa teraz na niekoľko príkladov zakázaných poznaní a moci. Keď hovoríme o zakázanom poznaní, znamená to len poznanie, ktoré sa získava mimo Božieho vplyvu, alebo normálnym spôsobom, akým ľudia získajú poznanie. Nikto z nás nepozná budúcnosť. Z našich vedomostí o konkrétnych okolnostiach vieme, čo sa môže stať. To je jedna vec. Ale hľadanie vedomia o budúcnosti alebo podrobného poznania o inej osobe, okrem Boha, a pomocou jasnovidca alebo duchov je to, čo sa myslí ako zakázané poznanie.

Zakázaná moc je druh magickej moci, ktorá produkuje účinky okrem Boha a spôsobom, ktorý je mimo bežných ľudských prostriedkov.

Kráľovstvo temnoty a zakázané poznanie: "Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!" (Lev 19, 31) "A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu." (Lev 20, 6)

Astrológia, horoskopy sú pohanské zvyky: Veštci sa pokúšajú predpovedať budúcnosť pomocou okultizmu, mágie, alebo povery. Je zakázané hľadať poznatky o budúcnosti pomocou hracích kariet, tarotových kariet, krištáľovej gule, skúmania ruky, hviezd, skúmania pečene mŕtvych zvierat, strieľania šípok, dosky Ouija alebo akýchkoľvek iných poverčivých prostriedkov.

Médium je osoba, ktorá má okamžité alebo tajné vedomosti buď svojou vlastnou pochybnou silou, alebo silou zlého ducha, ktorý pôsobí skrze neho. (napr. 1Sam, kráľ Šaul sa radí s médiom)

Astrológia a horoskopy: Jeremiáš 10: 2 - "Toto hovorí Pán: „Cestám národov sa nepriúčajte a znamení nebies sa neľakajte, ako sa ich ľakajú národy."

Štúdiom hviezd a planét robí astrológ horoskop na základe mesiaca a dňa narodenia jednotlivca. Horoskop je predpoveď udalostí, ktoré sa pravdepodobne vyskytnú v živote človeka na základe pohybu hviezd a planét.
Aj keď milióny ľudí nasledujú horoskopy s väčším alebo menším záujmom, je to stále druh hľadania šťastia.
Dokonca aj keď hovoríte, že neveríte na horoskopy a prečítate si ich len pre zábavu, mali by ste túto prax opustiť.
Denný horoskop nás môže z času na čas ľahko ovplyvniť. Je to spôsob, akým sa otvárame okultizmu.

Ak chcete žiť v Božom kráľovstve, zrieknite sa horoskopov a všetkých ostatných spôsobov, ako predpovedať osud. Akékoľvek hracie karty, tabule Ouija alebo iné veci, ktoré sa používajú na vyrozprávanie, by mali byť zničené.

Kráľovstvo temnoty a zakázaná sila: Čarodejníctvo alebo poverčivá mágia sa používajú na produkciu účinkov, ktoré sú mimo moci človeka. Tieto účinky môžu byť dobré alebo zlé a sú vyvolané použitím magických slov alebo gest, či použitím magických bylín, práškov, kvapalín a iných podobných látok. Tam je často osobitné vyvolanie diabla.

Fyzické zlo je zamerané proti jednotlivcom kvôli nenávisti alebo žiarlivosti. Všetci sme počuli o  bábikách, do ktorých sa pichajú špendlíky, urieknutie, jesť prekliate jedlo alebo piť tekutiny, ktoré prostredníctvom mocnosti tmy spôsobuje ublíženie, chorobu alebo smrť. Toto je čarodejníctvo. Dnes sa čarodejnice nachádzajú takmer všade a často sú prezentované v pozitívnom svetle. Len si pamätajte, že všetkým, ktorí sa podieľajú na falošnom uctievaní, hľadajú zakázané vedomosti alebo používajú zakázanú moc, by sa malo absolútne vyhnúť.

Zvyšuje sa aj záujem o africké čarodejníctvo - voodooizmus. Bohovia voodooizmu sú dobrí a zlí. Zvyčajne služba voodoo začína po západe slnka a končí skoro ráno. Často ide o krvavú obeť kozy alebo kurčiat. Tam je modlitba a spev. Bohovia majú počas rituálu v krátkom čase vstúpiť do osôb.
Vo voodooizme a čarodejníctve sa niekedy používajú katolícke predmety, ako sú obrazy svätých, kríže, sviečky, svätená voda a katolícke modlitby, ako aj iné predmety a modlitby. Nenechajte sa zmiasť zjavnou náboženskou povahou toho, čo sa stane.
Ak máte nejaké predmety alebo napísané modlitby, ktoré boli použité v čarodejníctve, alebo ktoré vám dala čarodejnica, mali by byť úplne zničené.

Ak ste sa podieľali na čarodejníctve, musíte sa zriecť diabla, vzdať sa čarodejníctva, v ktorom ste boli zapojený a aj všetkého čarodejníctvo, prosiť Božiu milosť o odpustenie a vyznať svoj hriech kňazovi. Vo vyznaní (sviatosť zmierenia) je potrebná Božská sila, aby oslobodil človeka od vplyvu zla.

Prívesky a amulety sú formou mágie, v ktorej sa predpokladá, že daný objekt má moc prilákať dobré alebo odvrátiť zlo. Tieto sú obzvlášť zlé, keď nám to dáva veštec, špiritista, šarlatán, alebo niekto, kto sa zaoberá okultizmom. Keď sa predmet nosí na osobe, v kabelke alebo je umiestnený v domácnosti, znamená to, že je tam vždy prítomný vplyv zla.

Veľa z moderných šperkov, ktoré sa nosia okolo krku, sú reprezentujúce niečo, čo sa používa v čarodejníctve. Ľudia nosia zvyčajne šperky nevinne.

Musíme dbať na to, aby sa náboženské medaily ani sochy nepoužívali poverčivým spôsobom. Žiadna medaila, žiadna socha ani náboženská relikvia nemá nejakú silu, alebo šťastie s tým spojené. Medaila, socha alebo sviečka je len znakom našej modlitby, ktorou prosíme, aby sa svätý prihovoril za nás u Boha. Všetko uctievanie je dané Bohu a jemu samotnému.

Všetky predmety, ktoré sa používajú poverčivo, by mali byť účinne vyhodené alebo zničené.
Ak máme na sebe šperky, ktoré zodpovedajú znameniu zverokruhu, alebo ak nosíme niečo, čo je symbolikou čarodejníctva, môžeme sa nevedomky otvoriť kráľovstvu temnoty. 
Ľudia nosia náboženské medaily, pretože hľadajú príhovor požehnanej Panny Márie alebo svätých a túžia po ochrane a požehnaní Boha.
Nosenie niečoho, čo predstavuje okultné, aj nevinným spôsobom, je symbolické pre naše bytie pod mocou temnoty. Nemali by sme váhať zbaviť sa tohto typu šperkov. 
Buď chceme byť v Kráľovstve Božom, alebo my nie.

Zrieknite sa Satana, zrieknite sa používania kúziel a proste o Božie odpustenie. Ak ste sa zámerne ozdobili takýmto predmetom, aby ste odvrátili zlo, alebo pritiahli veľa šťastia, bolo by dobré to spomenúť, keď idete na Spoveď.

Umiestnite svoju vieru nie do kráľovstva temnoty, ale iba v Ježiša Krista, ktorý lieči, ktorý zachraňuje, ktorý chráni a ktorý nás miluje.


Špiritizmus alebo špiristické cirkvi: Špiritizmus zahŕňa komunikáciu s mŕtvymi alebo s duchovným svetom niektorými psychickými alebo okultnými prostriedkami.

Veľkú pozornosť treba venovať tomu, že mnohí ľudia sú oklamaní. Môže sa použiť biblia, svätá voda, sochy svätých a katolícke hymny. 
Špiritisti často veria v Otcovstvo Boha, robia dobre pre ostatných osobnou zodpovednosťou za to, čo robia, odmeňujú dobré skutky a trestajú za zlé skutky. Mnohí sú kresťania alebo dokonca katolíci a vyznávajú vieru v Ježiša.
Ale vždy existuje nebezpečný pokus komunikovať s mŕtvymi alebo s duchmi nejakým spôsobom. Môže to byť cez seansu, alebo možno osobou, u ktorej sa nám len zdá, že prešla do tranzu.

Niekedy sa špiritisti podieľajú na uzdravovaní, čarodejníctve, na výklade osudu, alebo dokonca na požehnaní domov, aby ich chránili. Niekedy veria aj v reinkarnáciu.

Reinkarnácia: Je to presvedčenie, že duša po smrti prechádza do tela inej ľudskej bytosti, zvieraťa, rastliny alebo dokonca objektu. Mnoho orientálnych náboženstiev alebo kultov tomu verí. V hinduizme sa verí, že boh Vishnu má viacero reinkarnácií ako ryba, trpaslík, ako osoba Rama a ako Krišna v rôznych vekoch sveta. Toto je v rozpore s Bibliou a so všetkou kresťanskou vierou v posmrtný život. Tí, ktorí sa podieľajú na špiritizme, musia sa zriecť Satana, zrieknuť sa špiritizmu, prosiť o Božie odpustenie a vyznať svoj hriech kňazovi.


Liečenie chorôb poverou ("Liečitelia" a "Šarlatáni"): Nezáleží na tom, či existujú sochy, svätá voda, kríže, modlitby k Ježišovi, Márii a svätým, ak existuje nejaká poverčivá prax, lebo potom je to zlo. Toto sú niektoré príklady:

- pomocou zaklínadiel alebo paradajok umyť si telo a zvyšok hodiť pod posteľ,

- čistenie tela vajcami alebo citrónmi a spaľovanie materiálov uhlím,

- pomocou ružovej vody a alkoholu na liečenie.
(V jednom prípade to bolo pripravené umiestnením kostry do vody počas šiestich hodín, po ktorom nasledovalo spievanie a modlitba nad vodou.)

Niekedy prináša šarlatán špeciálny vitamín, ktorý má alebo dokonca predpisuje "katolícke" modlitby. Žiadna z týchto "modlitieb" by sa nemala hovoriť za týchto okolností, pretože boli pripravené pod vplyvom zla.

Ďalšie príklady zahŕňajú:

- špeciálny kúpeľ pripraveným s vínom, kvetinami, chlebom, škoricou, čiernym cukrom a vodou z rieky.

- zabaliť osobu do špeciálneho obväzu, odrezať kus po kúsku a pochovať ju v novom hrobe na cintoríne.

Toto sú len niektoré z použitých povier, ale existuje ich oveľa viac.

Niekedy sa ľudia modlia k Bohu a svätým a potom idú hľadať pomoc v kráľovstve temnoty.
Mnohokrát Boh neuzdravuje modlitbu ani chorobu, pretože chce, aby bola duša uzdravená najskôr z nenávisti, žiarlivosti alebo iného hriechu. Boh vie, čo robí. 
Musíme si vybrať buď silu Boha alebo silu zla. Ak máte v týchto falošných liekoch akékoľvek predmety, zničte ich. Zrieknite sa Satana, zrieknite sa tohto hriechu, pýtajte Božie odpustenie a vyznajte svoj hriech kňazovi.

Hypnóza: Napriek tomu, že hypnóza je niekedy využívaná rešpektovanými lekármi, zubármi a terapeutmi, bola v minulosti spojená s okultizmom a poverami.

Dokonca aj keď je to legitímne, existujú určité skutočné nebezpečenstvá, ktoré treba veľmi starostlivo zvážiť. V hypnóze sa človek na čas vzdáva svojej vlastnej schopnosti rozumu; existuje závislosť toho, ktorý je hypnotizovaný na vôli hypnotizéra; tiež môžu byť nešťastné následky, ktoré vyplývajú z tejto techniky.
Okrem veľmi vážneho dôvodu sa vyhýbajte podrobeniu sa hypnóze; nikdy to nerobte za účelom zábavy.

Hudba: V dnešnej dobe predstavujú tvrdé rockové hudby "satanské" hudobné skupiny ďalšie problémy. Táto hudba často oslavuje Satana a niekedy aj prebúdza túžby spáchať samovraždu, používať drogy a zneužívať sex. Hudba je tiež známa tým, že podporuje fyzické násilie. Dokonca aj peklo sa navrhuje ako želaný koniec života. Zlo sa nachádza v hudobnej kombinácii slov, rytmu a hluku. Záznamy, alebo pásky tohto druhu by sa nemali uchovávať v domácnosti, ale mali by byť zničené, aj keď stáli značné množstvo peňazí. Vyberte si kráľovstvo Božie!

Diabolské uctievanie: Je samozrejmé, že modlitba k diablovi, uctievanie Satana, čítanie satanskej biblie alebo účasť na Čiernej omši, ktorá sa vysmieva ukrižovaniu Ježiša a Eucharistii, patria medzi najzávažnejšie hriechy, ktoré sa môžu spáchať.

V niektorých satanských bohoslužbách je občas obetované Satanovi hrozným zabíjaním zvierat a dokonca aj vraždou ľudských detí. Tajomstvo, ktoré obklopuje túto činnosť, umožňuje "Satanskej cirkvi" získať v našej spoločnosti určitý rešpekt. Má rovnaké právne postavenie ako akákoľvek iná cirkev.
Nenechajte sa oklamať; účasť na tejto falošnej cirkvi je veľmi vážna záležitosť. Katolíci, ktorí chcú pokánie, musia odstúpiť z falošného náboženstva za každú cenu, vzdať sa Satana a ich hriechu vo svojom srdci a vyznať tento hriech vo sviatosti zmierenia.

Hnutie New Age: Aj keď pred niekoľkými rokmi prakticky neznáme, získava na medzinárodnej úrovni popularitu. Na povrchu sa javí ako "mierové" hnutie, ale podľa môjho názoru rozhodne patrí k okultnému. Je to preto, že prináša niektoré základné charakteristiky, ktoré sú identifikované s okultnými, hoci Satan sa neuvádza.

Napríklad "boh" New Age nie je Bohom kresťanstva a judaizmu. Boh New Age je skôr ako neosobná energia alebo sila, z ktorej pozostáva celý vesmír. Je to forma panteizmu.
Pre nás je Boh Stvoriteľom a Pánom všetkých. Sme jeho stvoreniami. V Novom veku sa Ježiš stáva jedným z mnohých duchovných majstrov, ktorí objavili jeho vyššie ja. Predpokladá sa, že v Novej dobe môžeme byť aj osvietení a to prostredníctvom vlastných snáh, nie prostredníctvom zjavenia a milosti Boha.

Hnutie New Age sa niekedy nazýva mierovým hnutím. Niektorí hovoria, že keď sa staneme súčasťou tejto "harmonickej konvergencie", môžeme priniesť mocnú moc, ktorá je mimo nás na dosiahnutie svetového mieru. Ale keď hovoríme o akejkoľvek moci, ktorá nie je od Boha a mimo nás, hovoríme o okultnej.
Nenechajte sa oklamať rozprávaním o ekológii, kráse prírody vo svete a základnej dobrote zjavných cieľov tohto hnutia. Tí, ktorí vstupujú do hnutia New Age, vstupujú do hnutia zaoberajúceho sa okultnou duchovnou silou. Nie je to duchovná moc, ktorá pochádza od Boha, ale z Kráľovstva falošného svetla a tmy.

Kráľovstvo temnoty: Toto kráľovstvo ponúka falošný pokoj a šťastie v hriechu. Človek je schopný, najmä v nebi, ale aj tu na zemi, zažívať hlbokú radosť a hlboký pokoj, ktorý nám dal Boh. Mnohí z nás to zažili.
Falošnú radosť ponúka napríklad hriech opitosti alebo používania drog. Táto falošná radosť sa ponúka aj v hriechoch sexu pred manželstvom, cudzoložstva po sobáši alebo homosexualite.
Keď sú ľudia hlboko zapojení do týchto hriechov, vraždenie, násilný hnev alebo hlboká nenávisť, žiarlivosť a neodpustenie, skutočne žijú v tme kráľovstva a môžu sa otvoriť možnosti priamych útokov zo zlých duchov.
Dnešné nebezpečenstvo je, že hriech sa v našej spoločnosti stal veľmi "slušným". Pohlavný styk pred manželstvom, cudzoložstvo, ťažké spoločenské popíjanie, potraty a homosexualita dosiahli určitú "úctyhodnosť". Nezdá sa to také zlé. Je to preto, že nie sú zlí v kráľovstve temnoty.

Odstránenie kráľovstva temnoty: Naše domovy by mali byť posvätné, pokojné miesta na to, aby sme mohli žiť. Naše domovy musia byť čisté. Nemali by sme ich nechať znečistiť ani nechať neporiadok tým, že sa v našich zásuvkách a skrinkách nahromadia nevyžiadané pošty a špina. Sila zlého sa hnevá s čistotou.

Odstráňte vo vašom dome čokoľvek, čo má niečo spoločné s čarodejníctvom, špiritizmom, šarlatánstvom, médiom, orientálnym náboženstvom alebo kultom, alebo to bolo použité poverčivým spôsobom. Zničte ho alebo dbajte na to, aby bol zničený.
Neuschovávajte šperky, ktoré sú symbolom čarodejníctva, alebo je znakom Zverokruhu. Odstráňte a spáľte všetky pornografické obrázky a časopisy - dokonca aj tie, ktoré boli odložené v zásuvke, skrini alebo kufri.
Zbavte sa všetkej náboženskej literatúry, ktorá nesúhlasí so základnou pravdou našej viery, že Ježiš Kristus je božský. On je Syn Boží, náš jediný Spasiteľ, ktorý nás privádza k Otcovi. Odstráňte a zničte literatúru od svedkov Jehovových, Mormónov, Kresťanskej vedy, Jednoty, Vedy a mysle, Scientológie, Hare Krishna, Jogy, Transcendentálnej meditácie, Božské svetlo misia, Zjednotenej cirkvi Slnko Myung Moon, Deti Božie a Medzinárodná cesta. Žiadna z týchto alebo podobnej literatúry by nemala byť v našich domovov.
Nedovoľte, aby vplyv zla prišiel do vášho domova prostredníctvom televízie. Starostlivo sledujte sledované programy. Hodnoty, ktoré vyučuje televízna reklama, nie sú hodnotami, ktoré kázal náš Pán Ježiš Kristus v evanjeliu svätého Matúša, kapitoly 5, 6 a 7.

Hoci nie ste kňazom, ako pokrstený katolík máte moc, ktorú si neuvedomíte. Svätý Pavol vo svojom liste Efezanom povedal túto pravdu (Ef 1:19): "A aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily." 
Veľká je jeho moc, ktorá pôsobí v nás, je to tá istá mocná sila, ktorú použil, keď vzkriesil Krista zo smrti a On sedí na jeho pravej strane v nebeskom svete.

Premýšľajte o tom na chvíľu! Sila modlitby je väčšia, ako o nej vieme.

Aj keď nemáme moc vysväteného kňaza, môžeme prosiť Boha, aby chránil a požehnal naše domovy. Je dobré, aby sme v našich domovoch udržovali požehnanú vodu a často ju používali.

Ak chceme požiadať o Božie požehnanie pre naše vlastné domovy, môžeme povedať jednoduchú modlitbu požehnania a potom pokropiť svätenou vodu každú miestnosť.

Takáto modlitba požehnania môže byť nasledovná:

"Nebeský Otče, prosíme o tvoje požehnanie pre náš domov, v mene tvojho Syna Ježiša Krista prosíme, aby sme boli oslobodení od hriechu a všetkého zlého vplyvu. Chráň nás pred chorobami, nehodami, krádežami a všetkými domácimi tragédiami. Vkladáme náš domov do Ježišovho kráľovstva a zasväcujeme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nech všetci, ktorí tu žijú, dostanú tvoje požehnanie pokoja a lásky."

Zasvätenie rodiny a domova Božskému Srdcu Ježišovmu je ďalším krásnym katolíckym zvykom. Ak chceme, aby náš domov bol posvätným miestom, musíme mať vo svojom dome kríž a obrazy Božského Srdca a našej Najsvätejšej Panny. 

V rodine musí existovať miesto, kde sa členovia rodiny stretnú, aby sa modlili. V niektorých mexických rodinách je zvyk mať malý oltár s obrazmi alebo sochami nielen Ježiša, Márie a svätých, ale aj obrazov členov rodiny. Pripomínajú nám, aby sme sa za nich modlili.

Oslobodenie vlastného ja od moci zla: Prostredníctvom svojho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania porušil Ježiš moc Zla. Keď je vplyv zla vnímaný vo vlastnom živote, najčastejšie príde z osobného hriechu. Členovia rodiny trpia kvôli hriechu jednotlivého člena rodiny. Vďaka medicíne, psychológii a iným ľudským prostriedkom môže byť utrpenie často zmiernené.
Ale Ježiš vo svojej Cirkvi nám dal základné pomôcky, ktoré sú často zanedbávané. Je to skrze posvätnú moc, ktorú ​​Pán vložil do svojej Cirkvi, na znak, že zlo hriechu je premožené.

V dnešnej dobe sa sviatosť zmierenia prestala používať. V tejto sviatosti existuje moc, aby sme zlomili silu Zla a hriechu, čo inak nie je možné.

Naša viera v Eucharistiu je oslabená. V tejto sviatosti je sila a prítomnosť samotného Ježiša. Osoby, ktoré skutočne potrebovali exorcizmus zo sily Zla, boli vyliečení posedením v kostole za prítomnosti Najsvätejšej sviatosti, jednu hodinu denne, jeden až dva mesiace. Boli to veľmi ťažké prípady.

Naša požehnaná Matka bola označená Bohom ako tá, ktorá rozdrvila hlavu hada (Gn 3: 1).
Ruženec je veľmi silný prostriedok ochrany a spásy. Mnohí synovia a dcéry boli spasení z moci hriechu a straty viery prostredníctvom vytrvalosti svojich rodičov, keď sa modlili Svätý ruženec.

"Z očí" alebo "Urieknutie": Osobitná poznámka - Raz za čas sa ľudia boja, pretože veria, že niekto na nich pozrel so "zlým pohľadom", umiestnil na nich "urieknutie" alebo urobil niečo pomocou čarodejníctva, aby ich priviedol pod ničivú moc nepriateľa. A čo tento problém?

Moje osobné presvedčenie je nasledovné: Ježiš je Pán a Boh. On je Pán a preto má moc nad Kráľovstvom Svetla a Kráľovstvom Temnoty. Satan nemá moc nad Kráľovstvom Svetla. Jeho panstvo má len obmedzenú moc. 
Preto ak budem pokrstený a žijem v Kráľovstve Svetla v stave posväcujúcej milosti, Satan nemá nado mnou nadriadenosť, ak strachom neotváram dvere jeho vplyvu.

Posväcujúca milosť znamená, že tajomným spôsobom zdieľam v živote samotného Boha a žije v mojej duši (Rim 5: 5, 2Kor 6:16, Jn 14:23). Keď však spácham smrteľný hriech, vážny hriech, potom stratím Svätú milosť a začnem žiť v Kráľovstve temnoty.
Napriek tomu, že som bol pokrstený a možno birmovaný, stal som sa trochu zraniteľný. Ak pretrvávam vo vážnom hriechu, stávam sa zraniteľným voči vplyvu Satana.

Keď žijeme v Kráľovstve Svetla, v stave posväcujúcej milosti, mali by sme jednoducho odmietnuť všetok strach a položiť našu dôveru v Boha a Pannu Máriu, potom žiť podľa rád uvedených v tomto článku, pokiaľ ide o Kráľovstvo temnoty.

Opäť je však ťažké definovať hriech v našom súčasnom veku. Musíme definovať hriech podľa evanjelia a úradného učenia našej Cirkvi, tak ako ju vyslovilo magistérium Cirkvi a nedefinovať to z hľadiska moderného veku, ktorý bol kontaminovaný.

Mnoho ľudí žije v hriechu a má falošný pokoj, pretože ich svedomie bolo vytvorené nie v evanjeliu, ale v duchu tohto veku. Môžu viesť veľmi slušné životy, byť občanmi dodržiavajúcimi zákony a podľa názorov iných sú to ľudia, ktorí vedú dobré životy. Ak však nežijú podľa desiatich prikázaní, evanjelia a morálneho učenia Cirkvi hoci len v jednej oblasti, ktorá sa týka vážneho hriechu, pravdepodobne žijú v kráľovstve temnoty.

Sviatosť zmierenia a eucharistie (rovnako ako všetky sviatosti) sú veľmi zvláštne zbrane, ktoré Ježiš dal svojej Cirkvi na prekonanie Kráľovstva hriechu a tmy. Musíme použiť tieto sviatosti, ako Kristus mienil, aby boli použité a nemať strach z nepriateľa. Ak máte v tomto ohľade ťažký problém, navrhujem každodennú omšu a spoločenstvo.


Existuje veľa rôznorodých spôsobov, ktorými nás hriech a zlo zaujme atraktívnym spôsobom.
Tento článok predstavuje niekoľko spôsobov, na ktoré si málokto z nás zriedkakedy pomyslí.
Modlím sa, aby tento článok bol zdrojom vedomostí a pomocou pre tých, ktorí ho čítali.

Pastoračná listina Rev. Donalda W. Montrose, biskupa Stocktonu, CA

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre