Pánove prisľúbenia udelené sr. Marte Chambonovej

Božský Spasiteľ sa neuspokojil s tým, že sestre Marte Chambonovej zveril pobožnosť k svojim ranám, vyložil jej pohnútky k nej a jej požehnané účinky, že jej oznámil podmienky, ktoré zaisťujú výsledok tejto pobožnosti, ale dal jej mnoho dojemných prisľúbení, ktoré sa často opakujú, takže to nie je ľahké obmedziť ich iba na niekoľko.

1. Pobožnosť k svätým ranám nemôže sklamať:
„Dcéra moja, nemusíš sa báť, že by si v pobožnosti k mojim ranám zašla ďaleko, lebo tu sa nikto nesklame, i keď sa veci o ktoré ide, zdali nemožné. Vyplním všetko, o čo budem pre svoje sväté rany prosený. Pobožnosť k nim sa musí rozšíriť. Dosiahnete všetko pre zásluhy mojej krvi, veď má nekonečnú cenu. S mojimi ranami a s mojím Srdcom môžete dosiahnuť všetko.“

2. Ježišove rany posväcujú duše a zaručujú pokrok v duchovnom živote:
„Z mojich rán možno získať plody svätosti. Ako zlato v taviarni skrásnie, tak sa duša tvoja, i spolusestier zdokonalí, ak bude spočívať v mojich ranách. Tam sa môžete každú chvíľu očistiť. Moje rany zahoja vaše rany, zahladia všetky vaše chyby. Tí, ktorí uctievajú moje rany, nadobudnú pravého poznania Ježiša Krista. Rozjímanie o mojich ranách bude viac a viac roznecovať i vašu lásku.“

3. Sväté rany dodávajú cenu všetkému: 
„Dcéra moja, ponor svoje skutky do mojich rán a nadobudnú cenu. Všetky vaše činy, i tie najnepatrnejšie, ak sú ponorené do mojej krvi, nadobúdajú nekonečnej ceny a moje Srdce sa z nich teší. Ak obetujete moje rany za obrátenie hriešnikov, získate od Boha, aj keď sa neobrátia, rovnaké zásluhy, ako keby sa boli obrátili.“


4. Sväté rany sú balzamom útechy a udeľujú silu v utrpení:
„Nech máte akékoľvek potiaže a utrpenie, rýchle ich skryte do mojich svätých rán a ponesiete ich ľahšie. Chorým často hovorte strelnú modlitbu: Môj Ježišu, odpustenie a milosrdenstvo pre zásluhy tvojich svätých rán! Tento povzdych poteší ich telo a dušu.“

5. Sväté rany majú podivnú moc obracať hriešnikov: Raz sa, pri spomienke na hriechy sveta, zmocnila sestry Marty taká úzkosť, že vykríkla: „Môj Ježišu, ujmi sa svojich detí a nehľaď na ich zločiny!“
Ježiš jej na to odpovedal tým, že ju naučil strelnú modlitbu:
„Môj Ježišu, odpustenie a milosrdenstvo pre zásluhy tvojich svätých rán,“ 
a pripojil: „Mnohí jej účinnosť zakúsia. Mojím vrúcnym prianím je, aby ju kňazi ukladali kajúcnikom vo svätej spovedi. Ak hriešnik prednesie modlitbu: ,Večný Otče, obetujem ti rany nášho Pána Ježiša Krista, aby sa uzdravili rany našich duší,’ teda sa obráti.“

6. Sväté rany zachraňujú svet a zaisťujú dobrú smrť:
„Moje sväté rany vás iste zachránia, ony zachránia svet. Pre dušu, ktorá umiera v mojich ranách niet smrti, moje rany jej dajú život.“

7. Skrze sväté rany zmôžeme u Boha všetko:
„Sama zo seba nie si nič, ak sa však tvoja duša spojí s mojimi ranami, stáva sa mocnou. Môže zároveň získať niekoľko vecí, totiž dobývať si zásluhy a vyprosovať pomoc vo všetkých potrebách, a nie je zapotreby, aby ich podrobne vypočítavala.“

Spasiteľ jej potom položil ruku na hlavu:
„Teraz som ti udelil svoju moc. Tým, ktorí ako ty nič nemajú, rád dám najväčšie milosti. Tvoja moc spočíva v mojich ranách, ony ťa činia silnou, s nimi môžeš dosiahnuť všetko, pretože ti s nimi bola udelená všetka moc. V istom zmysle môžeš i viac než ja – totiž odzbrojiť moju spravodlivosť. Lebo aj keď všetko dobré pochádza odo mňa, predsa len túžim, aby som bol prosený a úpenlivo žiadaný.“

8. Sväté rany sú zvláštnou ochranou rehoľných spoločností:
Keď sa v októbri 1873 politická situácia vo Francúzsku deň od dňa zhoršovala, konali chamberské saleziánky novénu k Ježišovým svätým ranám. Božský Spasiteľ dôverníčke svojho Srdca ihneď prejavil, akú má z toho radosť a upokojil ju slovami: „Mám vašu rehoľnú družinu veľmi rád, nikdy sa jej nič zlé neprihodí. Nech tvoja predstavená nedbá denných správ, tie bývajú často klamlivé, iba moje slovo je pravdivé. Hovorím vám, nemusíte sa ničoho báť. Keby ste sa už nemodlili, mali ste ovšem príčinu k bázni. Zľutovný ruženec je protiváhou mojej spravodlivosti, zadržuje moju pomstu.“

Keď božský Spasiteľ znova potvrdzoval darovanie svojich svätých rán rehoľnej družine, hovoril: „Tento poklad je váš, sú v ňom milosti, ktoré musíte vziať a odovzdať iným. Dokážete to, ako budete moje rany obetovať, aby skrze nich boli uzdravené rany všetkých duší. Všetci, ktorým svojimi modlitbami vyprosíte milosť šťastnej smrti vám raz za to budú vďační. Až sa na poslednom súde objaví ľudstvo pred mojou súdnou stolicou, všetkým ukážem svoje nevesty, ktoré skrze moje sväté rany zachránili svet. Deň, v ktorom tieto veľké veci uzriete, celkom iste príde.“

Medzi prísľubmi Pána zasluhujú zvláštnu pozornosť zmienky, ktoré sa týkajú Cirkvi a svätých duší v očistci.

NIHIL OBSTAT A. Can. Eltschkner,cenzor
IMPRIMATURPragae, die 7. Aprilis 1927 + Ant. Podlaha, Episcopus Paphiensis, Vicarius generalis

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre