Účinky Ježišovej Krvi v biblických veršoch

Môj dlh sa splatil raz a navždy
A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú. /Heb 9,27-28/

Som ospravedlnený 
Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! /Rim 5,9/

Je mi odpustené 
V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti. /Ef 1,7/Som ušetrený od Božieho hnevu 
Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! /Rim 5,9/

Som duchovne uzdravený; jedného dňa bude moje telo nahradené neporušiteľným telom
Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. /1Pt 2,24/

Som duchovne nažive
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. /Jn 6, 53/

Som v pokoji s Bohom
On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. /Iz 53,5/

Som očistený
Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. /1Jn 1, 7/

Mám moc prekonať nepriateľa
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. /Zjv 12,11/

Už nie som pod prekliatím zákona
Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, (lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto visí na dreve,“) /Gal 3, 13/

Som vykúpený
V ňom máme skrze Jeho krv vykúpenie, odpustenie hriechov, podľa bohatstva Jeho milosti. /Ef 1,7/

Už nie som cudzincom zmluvy zasľúbenia
...lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. /Ef 2, 12-13/

Bol som presunutý z kráľovstva nepriateľa do kráľovstva Božieho
Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. /Kol 2,15/

Získal som nezaslúženú priazeň Boha
V ňom máme skrze Jeho krv vykúpenie, odpustenie hriechov, podľa bohatstva Jeho milosti. /Ef 1,7/

Bol som vyhlásený za spravodlivého
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. /2Kor 5,21/

Bol som ospravedlnený
... ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy. /Rim 3,24-25/

Som schopný priblížiť sa k Bohu
Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. /Ef 2,13/

Môžem sa zúčastniť spomienok na Jeho obetu
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. /Lk 22,20/

Moje vykúpenie nikdy nezomrie
Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. /1Pt 1, 18-18/

Som čistý
... a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. /Zjv 1,5/

Som voľný
Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. /Gal 5,1/

Už nie som odsúdený
Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. /Rim 8,10/

Bol som oddelený od sveta 
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. /Gal 2,20/

Som povolaný byť úplným víťazom
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. /Zjv 12,11/

Môžem vstúpiť smelo do najsvätejších svätých ... a žiť
A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, 20 tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. /Heb 10, 19-22/


Masima
zdroj: Sharefaith.com

Zverejnenie komentára

0 Komentáre