Ježiš sa stal stredom jeho života - Arcibiskup Fulton Sheen

Keď mal osem rokov, miništroval pri svätej omši biskupovi Mons. Johnovi Spaldingovi. Vypadla mu z ruky kanvička s vínom a rozbila sa o podlahu katedrály. Čakal, že dostane v sakristii poriadne vynadané. Ale biskup miesto rečí o kanvičke a nešikovnosti položil chlapcovi otázku: "Chlapče, vieš, na akú školu pôjdeš, až budeš veľký?"

Chlapec vymenoval jednu katolícku školu v meste. Ale biskup zdôraznil: "Hovoril som, že budeš veľký!" A dodal: "Povedz mamičke, že jedného dňa budeš študovať v Lovani a potom sa staneš biskupom ako ja." Chlapec to doma rozprával mamičke, ale vzápätí na tieto slová zabudol.


Prvá časť proroctva: Volal sa Fulton Sheen a narodil sa v El Passu v štáte Illinois (USA) 8. mája 1895 v rodine írskeho pôvodu. Po niekoľkých rokoch sa jeho rodičia presťahovali do Peorie, centra diecézy, aby ich deti mohli navštevovať vyššie katolícke školy. Po skončení základnej školskej dochádzky tu Fulton začal štúdium literatúry a filozofie.
Ježiš sa stal stredobodom jeho života už v mladosti a priťahoval ho k sebe stále viac. Keď Fulton spoznal celkom jasne svoje kňazské povolanie, odišiel do seminára, aby sa stal druhým Kristom.
V katedrále v Peorii prijal ako 24 ročný, 20. septembra 1919, kňazské svätenie. Biskup ho poslal na katolícku univerzitu do Washingtonu, ale Fulton túžil prehĺbiť svoje znalosti filozoficko- teologického myslenia sv. Tomáša Akvinského: túžil po filozofii bytia, aby mohol vo svetle rozumu a viery bojovať proti bludom, ktoré popierali Boha a Pravdu, a aby sa mohol stať skutočným apoštolom Pravdy.

Biskup ho teda poslal do Európy na univerzitu do Lovani. Tam získal doktorát filozofie, v Ríme doktorát teológie. Teraz sa stal skutočným učiteľom Pravdy, katolíckej viery v myslení, v žiarivom svetle učiteľa Tomáša.

Keď sa vrátil do Štátov, stal sa kaplánom v jednom kostole na periférii. Svoju pastoráciu začal pôstnymi kázňami. Prvé večery bolo poslucháčov málo, ale s postupom dní pribúdalo rýchlo tých, ktorí chceli počuť mladého kazateľa.
Nasledovala obdivuhodná Veľká noc s mnohými konverziami, návratmi mnohých ku sviatostiam. 
Don Fulton kázal práve preto, aby priviedol duše ku Kristovi a do neba, a aby jeho kázne boli účinné, trávil veľmi veľa času pred sviatostným Spasiteľom vo svätostánku. Slúžil svätú omšu každý deň so stále väčším zápalom a žiadal od Ježiša, aby pre neho mohol získať čo najviac duší. 

Rok nato sa dozvedel, že by ho chceli mať na katolíckej univerzite ako docenta filozofie. Pôsobil tu 25 rokov obdivuhodným spôsobom a žiaci boli doslova nadšení nielen svojím učiteľom, ale Pravdou, ktorú im prinášal, aby ju odhaľovali a zmocňovali sa jej ako svätý Augustín, lovec Pravdy. Prvá časť proroctva biskupa Mons. Spaldinga sa teda vyplnila.

Don Fulton si na to teraz spomenul a katedra mu preto nestačila. Chcel doviesť čo najviac svojich bratov ku Kristovi, ktorý bol jedinou láskou jeho života.

Kristus v televízii: Začal organizovať konferencie vo vlasti aj v cudzine. Jeho prednášky boli vyhľadávané: zapaľoval a získaval.
V roku 1930 bol pozvaný do NBC (rozhlasová stanica USA), aby tu každú nedeľu večer viedol program Katolícka hodina. Jeho hlas sa stal známy v celých Spojených štátoch.
Bol zaplavený tisíckami listov. Písali mu osoby, ktoré mu otvárali svoju dušu, ktoré hľadali Boha. Odpovedal všetkým. A modlil sa za nich. 

Bola badateľná nová jar obrátenia k Ježišovi a ku katolíckej cirkvi. Aj pápež Pius XI. o ňom vedel. V roku 1935, aby mu prejavil svoju vďačnosť, menoval ho prelátom s titulom monsignore.

V roku 1950 na začiatku televízneho vysielania, bol povolaný opäť NBC, aby začal televízne súboje. Zahájil ich programom: "Stojí zato žiť", ktorý reagoval na naliehavú potrebu dať zmysel ľudskému životu.
Mons. Sheen konštatoval, že každý človek, ponechaný sám sebe, môže povedať len toto: Magna questio factum sum mihi - stal som sa sebe veľkým, neriešiteľným problémom. Na tento problém ponúkal Mons. Sheen odpoveď: Ježiš Kristus je jediné riešenie všetkých problémov, Ježiš Kristus ukrižovaný a zmŕtvychvstalý (Tertulián).

Každý týždeň ho sledovalo 30 miliónov divákov. Jeho reč bola jasná, zrozumiteľná pre všetkých, veľmi vážna, aj keď často humorná a bola prijímaná s radosťou, aj keď zdôrazňovala tú najťažšiu zodpovednosť za život.

Ešte v roku 1950 bol menovaný národným riaditeľom Spoločnosti pre šírenie viery. Zahájil dlhú sériu ciest po Ázii, Afrike a Oceánii, pretože sa zaujímal o evanjelizáciu národov. Bola to úžasná príležitosť vyžarovať Ježiša, jeho evanjelium, umožniť každej duši, každému národu pochopenie jeho pravej veľkosti.

Druhá časť proroctva: 1. júna 1951 z vôle Pia XII. bol Mons. Fulton Sheen vysvätený na biskupa. Tak sa naplnilo druhé proroctvo Mons. Spaldinga pred päťdesiatimi rokmi.
Sheen vo svojej autobiografii napísal: "Inštalácia biskupa môže byť dôvodom k eufórii, ale úcta, ktorú ti preukazuje ľud, nemusí vždy zodpovedať tej úcte, akej sa tešíš u Pána."

Preto má jeho vlastný životopis titul: "Poklad v hlinenej nádobe", aby dal výraz kontrastu medzi dôstojnosťou kňazstva a krehkosťou toho, komu je zverené.
Kňaz, a tým skôr biskup, je povolaný, aby konal in persona Christi, aby bol skutočným Kristom uprostred sveta pre Božiu slávu a pre spásu duší.
Bol vymenovaný pomocným biskupom New Yorku, ale pritom sa ďalej prihovára v televízii, píše knihy, ktoré majú veľký úspech a prinášajú obdivuhodnú úrodu dobra. 

V diele Filozofia náboženstva ukazuje, ako za dnešných dní dospela filozofia k tej najnižšej úrovni iracionalizmu a pozerá sa s pohŕdaním na Boha a na večné Pravdy. A potom autor ukazuje cestu zdravého rozumu osvieteného vierou, ktorá hľadá a osvojuje si Boha v Kristovi, jedinej Cesty, jedinej Pravdy a jedinom Živote. Je to filozofia sv. Tomáša, ktorá nás vedie k pochopeniu človeka, sveta a Boha. Je to naozajstná apologetika vedúca k večnej Pravde.

Mons. Fulton Sheen bol v roku 1956 menovaný biskupom v Rochesteri a zakúsil na vlastnej koži rozklad, aký sa rozšíril v cirkvi po koncile.
Horúčka angažovanosti vo svete sa zmocnila kňazov i sestier, oslabila značne modlitbu a vzťah k Bohu. Katechizmus a sviatosti sa stali druhoradou vecou, ak nie priamo neužitočnou, na prvom mieste stáli "naliehavosti" doby. Je to klamár vietor, ktorý zavial a otriasa všetkým. Pavol VI. to nazýva "sebadeštrukcou Cirkvi".
Biskup, brilantný účastník televíznych súbojov, pozdvihuje svoj hlas, aby pripomenul kňazom a seminaristom: "Predovšetkým kňaz je povolaný, aby bol spoluobeťou a spoluvykupiteľom s Ježišom obetovaným na kríži a na oltári. Nestačí uspokojovať materiálne potreby bratov, treba ohlasovať Krista, dať ho spoznať a milovať. Obracať duše ku Kristovi je plodom svätosti a jednoty s Bohom."

Keď sa v roku 1969 vo veku 75 rokov stane emeritným biskupom, pokračuje v konaní konferencií a píše články a knihy. Je ich viac ako šesťdesiat, najslávnejšia je Život Krista. Jeho televízne vystúpenia sú vydané v niekoľkých zväzkoch a rozšírené po celom svete.
Len Boh vie, koľko ľudí obrátil: ide o katolíkov, ktorí žili dlhé roky bez sviatostí, o nekatolíkov, ktorí vďaka nemu našli cestu do pravej cirkvi Kristovej, o hriešnikov s najťažšími vinami.

Dňa 20. septembra 1979 oslavuje Mons. Sheen svätú omšu k 60. výročiu svojho kňazstva a v homílii  pripomína: "Nie som z tých, ktorí nemilujú život, ale teraz chcem vidieť Pána. Strávil som toľko hodín pred ním v Najsvätejšej Sviatosti, hovoril som s ním v modlitbe a o ňom so všetkými, ktorí chceli počúvať. Teraz ho chcem vidieť tvárou v tvár."

Dva mesiace nato sa jeho prianie splní: 9. decembra 1979 odchádza, aby videl Boha tvárou v tvár. V radosti. Ešte dnes je uchvacujúca, keď nám radí, čo máme robiť v šíriacom sa zmätku našej doby:
"Keby som nebol katolíkom a chcel by som zistiť, ktorá cirkev je dnes pravá, šiel by som hľadať tú jedinú cirkev, ktorá sa nezhoduje so svetom. Išiel by som hľadať cirkev, ktorá je najviac nenávidená na svete ... Hľadaj cirkev, ktorú ľudia tohto sveta chcú zničiť v mene Boha, tak ako ukrižovali Ježiša. Hľadaj cirkev, ktorú svet odmieta, tak ako ľudia odmietli prijať Krista."

Pokiaľ ide o neho, mal pred sebou jasnú úlohu, ktorá je aj našou úlohou: Vyšiel som z domu, aby som sa nasýtil slnkom. Našiel som Človeka, Ježiša, ktorý sa utápal v bolesti ukrižovania. Zastavil som sa a povedal som mu: "Dovoľ, aby som ťa sňal z kríža."
On mi odpovedal: "Nechaj ma tu, kým zostane ešte napríklad len jeden brat, ktorého mám spasiť." Povedal som mu: "Čo chceš, aby som urobiť pre teba?"
Odpovedal mi: "Choď po svete a hovor každému, koho stretneš, že je tu jeden Človek pribitý na kríži."

Masima
zdroj: Maria Ausiliatrice 2006

Zverejnenie komentára

0 Komentáre