Aktuálne

Úcta Presvätej Tváre Ježiša Krista

- pre súkromnú potrebu -

"Chcem, aby moja presvätá tvár, ktorá zvýrazňuje najvnútornejšiu bolesť a lásku môjho srdca, bola viac uctievaná" (Ježiš k sestre Márii Pierina - pôstny čas 1936)
Prisľúbenia Pána pre verných ctiteľov Presvätej tváre
Buď človekom modlitby! Sv. Ján z Kríža jasne hovorí: "Duša bez pomoci modlitby nemôže premôcť satanovu silu. Kto sa vyhýba modlitbe, vyhýba sa všetkému, čo je dobré."

A sv. Alfonz z Liguori nás napomína: "Kto sa modlí, iste bude spasený, kto sa nemodlí, iste bude zatratený."
"Vrúcne sa modli! Pane, zachráň ma od každého hriechu a nebudem sa báť ani smrti ani pekla."

Sv. Terézia od Ježiška v Dejinách duše píše: "Modlitba je vzlet srdca, úprimný pohľad do neba, výkrik vďačnosti a lásky v bôli i v radosti."

1. Ježiš povedal sv. Gertrúde: "Skrze obraz mojej ľudskej prirodzenosti dostanú živý odblesk žiare môjho božstva. Do hlbín svojej duše budú ním osvietení a vo večnom živote podobnosťou s mojou tvárou sa zjavia žiarivejšie ako mnohí iní."

2. Sv. Mechtilde povedal Pán o tých, čo uctievajú jeho Presvätú tvár: "Žiaden z nich nebude odo mňa oddelený." (1. kn. 8. kap.)

3. Sr. Márii od svätého Petra Ježiš povedal: "Dušiam, ktoré uctievajú moju Presvätú tvár, vtlačím rysy môjho božstva."

4. Moja Svätá tvár je ako pečať božstva, ktorá má silu vtlačiť dušiam znovu obraz Boha.

5. Mojou Svätou tvárou budete robiť zázraky.

6. Mojou Svätou tvárou dosiahnete spásu mnohých hriešnikov.

7. Skrze tieto obety nič sa vám neodmietne. Ó, keby ste vedeli ako sa páči môjmu Otcovi pohľad mojej tváre.

8. "Tak, ako v jednom kráľovstve s peniazom, ktorý má obraz vladára, možno dostať všetko, čo si praje, práve tak s predrahou mincou s obrazom mojej ľudskej tváre, ktorú táto poklony hodná tvár zjavuje, keď anjeli pri pohľade na ňu plesajú, všetko dostanete, čo si len na zemi budete žiadať."

9. Čím viac sa vynasnažíte, bohorúhaniami poškvrnenú moju tvár, znovu obnoviť jej krásu, tým viac sa aj ja postarám znovu vtlačiť svoj obraz, vrátiť mu svoju krásu, ktorú kedysi dostal pri krste.

10. Pri svojom nebeskom Otcovi sa všetkých zastanem, ktorí ma týmto skutkom zmierenia, slovom, modlitbou alebo písmom zastanú. V hodinu smrti ich dušu očistím, obmyjem nečistotu hriechov a vrátim ich duši pôvodnú krásu.

(Imprimatur: Friburgi Helv. die 31. Octobris 1961 Th. Perroud, vicarius generalis) - 1 -

- 2 -


- 3 -


- 4 -


- 5 -

- 6 -

- 7 -

vložil: Masima

Žiadne komentáre